Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Technika > Podle jakých funkcí vybírat 3D televizi?

Podle jakých funkcí vybírat 3D televizi?

Kdo si mys­lí, že zajde do obcho­du s elek­tro­ni­kou a kou­pí si 3D tele­vi­zi bez ohle­du na to, co umí, a bude z ní nad­šen, tak ten se oprav­du šered­ně mýlí. Výběr 3D tele­vi­ze není snad­ný a musí­te vzít v úva­hu někte­ré funk­ce 3D tele­vi­ze, kte­ré může­te, ale nemu­sí­te mít rádi. Ano, když si vybe­re­te tu nej­draž­ší 3D tele­vi­zi, tak je sko­ro jis­té, že s ní bude­te spo­ko­je­ni, ale co když ne? Proto tu mám pár rad, jak si správ­ně 3D tele­vi­zi vybrat.

Hned na začát­ku zvaž­te, jest­li chce­te mít 3D tele­vi­zi s potře­bou brýlí, nebo 3D pro­jek­ci bez brý­lí. To je důle­ži­tý fakt, pro­to­že k 3D tele­vi­zi s brý­le­mi bude­te muset kou­pit kva­lit­ní brý­le, kte­ré vám zpro­střed­ku­jí jedi­neč­ný 3D záži­tek. Pokud si vybe­re­te tele­vi­zi bez nut­nos­ti brý­lí k 3D pro­jek­ci, tak ta bude poměr­ně draž­ší, ale zase ušet­ří­te za náklad­né brý­le, a pokud vám vadí brý­le na nose, pak vám nezačne u této tele­vi­ze vadit kou­ká­ní na ní. Další fak­tor je mož­nost fil­trů. U kva­lit­ních tele­vi­zí si může­te lehce nasta­vit, jak dale­ko od vás se má zasta­vit kul­ka, nebo jak moc mají objek­ty létat pří­mo pro­ti vám. Dále také může­te nasta­vit růz­né dru­hy pro­lí­ná­ní a tma­vost. To je vel­mi důle­ži­té, pokud je film točen ve tmě, abys­te z fil­mu měli oprav­du kva­lit­ní záži­tek. Dále se zaměř­te na to, aby 3D tele­vi­ze měla i oby­čej­nou 2D pro­jek­ci. Je lep­ší začí­nat kou­kat na 3D postup­ně, pro­to­že to šet­ří oči. To zna­me­ná, že jeden den bude­te kou­kat v 3D reži­mu hodi­nu a dal­ší den to o hodi­nu pro­dlou­ží­te. Tím si vaše oči, ale i mozek na 3D zvyk­nou leh­kou for­mou a ne tou dras­tic­kou.

Buďte opa­tr­ní a naku­puj­te 3D tele­vi­ze s rozu­mem! Třeba si pořiď­te lep­ší na splát­ky! Jistě se to vypla­tí!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,68146 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53170 KB. | 28.09.2021 - 03:46:49