Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Speciály > Podivné dědictví

Podivné dědictví

PodDetic

E poi lo chi­a­ma­ro­no il mag­ni­fi­co (Podivné dědictví)je film reži­sé­ra E. B. Cluchera z roku 1972.

Název byl zvo­len pro­to, aby se vyu­ži­lo úspě­chu seri­á­lu Říkali mu Trinity... a ...říka­li mu dál Trinity, i když děj a hlav­ní hrdi­no­vé jsou jiní a v obsa­ze­ní není Bud Spencer, ale Gregory Walcott (jehož ital­ský hlas je však stej­ný jako hlas Buda Spencera, Glauco Onorato).

Obsah filmu

Vikomt sir Thomas Fitzpatrick Phillip Moore, vikomt z Essexu a ang­lic­ký peer, chla­pec vycho­va­ný pod­le kul­tu­ry ang­lo­sas­ké vyš­ší spo­leč­nos­ti, při­jíž­dí v roce 1880 na ame­ric­ký Západ, aby se ujal dědic­tví po svém otci, ang­lic­kém šlech­ti­ci.

Během ces­ty se zno­vu setká­va­jí spo­leč­ní­ci jeho otce: Bull se dozví­dá zprá­vu o smr­ti své­ho ang­lic­ké­ho dru­ha a zís­ká­vá podi­vín­ské­ho kaza­te­le Holy Joea a trestan­ce Monkeyho s cílem zor­ga­ni­zo­vat nové lou­pe­že a během ces­ty dostav­ní­kem okrást samot­né­ho Thomase Moora. Thomas dostih­ne tro­ji­ci v domě upro­střed lesa, nepo­zná je, před­sta­ví se a popí­še, že ces­ta byla rych­lá a vzru­šu­jí­cí, že byli okra­de­ni, ale vět­ši­nu peněz zachrá­ni­li.

Toto sou­ži­tí oka­mži­tě zvý­raz­ňu­je Tomovu vzne­še­nost a moder­ní odliš­nost a chu­do­bu a odpor jeho spo­leč­ní­ků k moder­nos­ti. Tom jim pře­dá dopis od své­ho otce, v němž vychva­lu­je jejich přá­tel­ství a žádá o pod­po­ru při dospí­vá­ní své­ho syna v „oprav­do­vé­ho muže“. Trojice se musí při­pra­vit na nové lou­pe­že, a tak své zámě­ry před Tomem tají a spo­leč­ně dora­zí do ves­ni­ce, Tom na kole a všich­ni tři na koních. V obcho­dě se smí­še­ným zbo­žím se Tom sezná­mí s Candidou, obdi­vo­va­tel­kou lor­da Byrona a dce­rou far­má­ře Franka Olsena, a zami­lu­je se do ní. V salo­o­nu se při­po­jí ke sku­pi­ně, kde si ho dobí­rá Morton, dobyt­kář pod Olsenem, kte­rý je určen pro Candida, a dojde ke rvač­ce.

Čtveřice zví­tě­zí a dru­hý den Olsen požá­dá Moora, aby mu pro­dal své pozem­ky, ten však odmít­ne. Aby odve­dl Tomovu pozor­nost od výzku­mu mra­ven­ců, dá mu Bull ukra­de­né­ho koně, čímž obje­ví jeho jez­dec­ké schop­nos­ti, ale přes­to dosta­ne odmít­nu­tí pou­ží­vat střel­né zbra­ně. Tom se setká­vá s Candidou a oba si vyzná­va­jí lás­ku, čímž na sebe při­vo­lá­va­jí Mortonův hněv. Ten ho vyzve na sou­boj, ale Tom odmít­ne, čímž ztra­tí úctu Candidina otce. Dívka mu řek­ne, že její otec pro ni chce sil­né­ho muže, a Tom se roz­hod­ne tré­no­vat, aby Mortona pora­zil: pře­vlék­ne se za kov­bo­je, začne stří­let a nau­čí se bojo­vat.

Po měsí­ci řek­ne Opičák Mortonovi, že chla­pec odje­de dostav­ní­kem ze země, a všich­ni se na tuto udá­lost sejdou. Tom ho vyzve, před­ve­de mu své doved­nos­ti se zbra­ní a pora­zí ho pěst­mi, čímž si vyslou­ží Olsenův sou­hlas. Opičák a ostat­ní odve­dou Mortona k dostav­ní­ku a pro­zra­dí mla­dí­ko­vi, že Morton je hle­da­ný člo­věk a že chtě­jí zjis­tit, jest­li se Tomovi poda­ří dostat se na mís­to bez jeho pomo­ci. Také mu řek­nou, že se musí roz­lou­čit, pro­to­že chtě­jí pro­žít dob­ro­druž­ství tím, že se budou stě­ho­vat stá­le dál na západ a vyhý­bat se moder­nos­ti, a Tom se s nimi roz­lou­čí a čeká na jejich návrat. Cestou si však uvě­do­mí, že dora­zi­li na konec Tichého oce­á­nu, a roz­hod­nou se vrá­tit.

Zajímavosti

 • Film obsa­hu­je něko­lik gagů, jako je napří­klad neu­stá­lé pro­ná­sle­do­vá­ní tří přá­tel dvě­ma lov­ci hlav. Během kaž­dé­ho setká­ní se jeden z nich obje­ví za nimi, když se prá­vě chys­ta­jí vyří­dit si účty s ostat­ní­mi.
 • Bull jim pokaž­dé pro­ra­zí hla­vou teh­dy zni­če­ný stůl, tak­že s kaž­dým dal­ším setká­ním vypa­da­jí ová­za­ně­ji.
 • Dalším prů­běž­ným gagem je pro­blém s kalen­dá­řem. Jelikož pro wes­ter­no­vé hrdi­ny je kaž­dý den sobo­ta, má Tom s koor­di­na­cí schůzek s nimi dost pro­blé­mů.
 • Navíc je tu Bullův jor­k­šír­ský teri­ér, kte­ré­ho ukra­dl jed­né dámě při dří­věj­ším pře­pa­de­ní dostav­ní­ku a kte­ré­ho nosí s sebou. Pokaždé, když psa pře­dá jiné oso­bě, musí si ta oso­ba poté umýt ruce, pro­to­že pes zřej­mě neo­vlá­dá svůj močo­vý měchýř.
 • Příběh je dost podob­ný komik­su „Něžná noha“ ze série Lucky Luke. Není jas­né, zda exis­tu­je něja­ká sou­vis­lost mezi fil­mem a komik­sem. Na začát­ku 90. let však Terence Hill reží­ro­val a hrál v tele­viz­ní adap­ta­ci Lucky Luka.

 • Photo © United Artists
 • Zdroj: Anglická a Italská Wikipedie
 • Kleopatra7. ledna 2022 Kleopatra Kleopatra je americký výpravný historický film z roku 1963 v režii Josepha L. Mankiewicze, jehož scénář adaptovali Mankiewicz, Ranald MacDougall a Sidney Buchman podle knihy Život a doba […] Posted in Speciály
 • Tenkrát na Západě16. prosince 2021 Tenkrát na Západě Tenkrát na Západě (italsky: C'era una volta il West, "Byl jednou jeden západ") je výpravný spaghetti western z roku 1968, který natočil Sergio Leone společně se Sergiem Donatim podle […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Rudý gentleman21. prosince 2021 Vinnetou - Rudý gentleman Vinnetou - Rudý gentleman  je film z roku 1964 (Karl May film) režiséra Haralda Reinla, volně založený na stejnojmenné knize Karla Maye. V hlavních rolích se představili Lex Barker a […] Posted in Speciály
 • Kapsy plné dynamitu4. října 2021 Kapsy plné dynamitu Kapsy plné dynamitu (Giù la testa) je film režiséra Sergia Leoneho z roku 1971 s Rodem Steigerem, Jamesem Coburnem a Romolem Vallim v hlavních rolích. Jedná se o druhý film takzvané časové […] Posted in Speciály
 • Růžový panter8. srpna 2021 Růžový panter Růžový panter je americká komedie z roku 1963, kterou režíroval Blake Edwards a distribuovala společnost United Artists. Scénář napsali Maurice Richlin a Blake Edwards. Jedná se o první […] Posted in Speciály
 • Hodný, zlý a ošklivý - poslední díl "dolarové" trilogie11. listopadu 2020 Hodný, zlý a ošklivý - poslední díl "dolarové" trilogie Tři pistolníci, nepřátelé na život a na smrt, a každý zná část tajemství, bez něhož ti ostatní nikdy nenajdou ukrytý zlatý poklad. Jako první se o něm dozví zabiják Sentenza zvaný […] Posted in Retro filmové recenze
 • Bod varu – gastroporno16. ledna 2022 Bod varu – gastroporno Čas od času narazíte na nečekaný hit. Snímek, o jehož vzniku jste neměli ani potuchy, ale který vás totálně uspokojí. Bod varu je přesně tím typem. Filmfanatic na něj narazil zcela […] Posted in Filmové recenze
 • Peacemaker - Epizoda 1 + 2 + 316. ledna 2022 Peacemaker - Epizoda 1 + 2 + 3 Po událostech Sebevražedného oddílu musí Christopher Smith/Peacemaker (John Cena) zachránit svět. Přitom všem bude muset dojít ke konfrontaci s jeho minulostí... Když jsem osobně v srpnu […] Posted in TV Recenze
 • Neuvěřitelná dobrodružství se Snovíkem - čtení pro prvňáčky13. ledna 2022 Neuvěřitelná dobrodružství se Snovíkem - čtení pro prvňáčky Franta je docela obyčejný kluk. Chtěl by zažít spoustu legrace a velké dobrodružství, prostě ty nejkrásnější prázdniny. Jenže to vypadá, že ho čekají spíše otravné a nudné dny. Jednou […] Posted in Recenze knih
 • Vřískot (Scream, 2022) – Recenze – 50 %13. ledna 2022 Vřískot (Scream, 2022) – Recenze – 50 % Po smrti režiséra Wese Cravena, který natočil první čtyři filmy v sérii Vřískot, se pátého dílu ujalo režisérské duo Matt Bettineli-Olpin a Tyler Gillet, zodpovědné mimo jiné za horor […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,31249 s | počet dotazů: 213 | paměť: 53817 KB. | 16.01.2022 - 23:52:24