Podívejte se na ukázku nové komedie Úhoři mají nabito

MN Jiří Lábus Patrik Holubář

Nová čer­ná kome­die reži­sé­ra Vladimíra Michálka o par­tě chla­pů, kte­rý si hra­jí na Útvar rych­lé­ho nasa­ze­ní, aby unik­ly šedi všed­ních dní vstou­pí do kin 21. Února 2019.

Scénář k fil­mu pochá­zí z pera Petra Pýchy, kte­rý byl počát­kem led­na za scé­nář k úspěš­né­mu fil­mu Olma Omerzua „Všechno bude“ nomi­no­ván na Cenu čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky 2018. A jací jsou pod­le auto­ra chla­pi ve fil­mu Úhoři mají nabi­to?

„Když je vám tři­náct, hází­te lidem petar­dy pod nohy, lije­te spo­lu­žá­kům mlí­ko do šat­ních
skří­něk. Prostě dělá­te věci, za kte­ré se o pár let poz­dě­ji sty­dí­te a rádi bys­te se za ně omlu­vi­li.
Jenomže to je něco, co Robert, Komár, Arny, Dave a Karlos nezna­jí. Zůstali pořád v těch svých
tři­nác­ti, „pořád mají po kapsách petar­dy a lijou mlí­ko do šat­ních skří­něk“. I když jim bylo
tři­cet, čty­ři­cet,“ popi­su­je autor pěti­ci hlav­ních hrdi­nů pří­bě­hu, kte­ří si vytvo­ři­li vlast­ní útvar
rych­lé­ho nasa­ze­ní a ten od sku­teč­né URNy nero­ze­zná­te. „Jsou schop­ní eva­ku­o­vat restau­ra­ci,
kde je svat­ba, zrekví­ro­vat auto­bus na noč­ní lin­ce. Zábava, adre­na­lin na vyš­ším leve­lu. Žádný
ohled k dru­hým, empa­tie. Příslušnost ke smeč­ce a dob­ro­druž­ství jsou náhraž­kou za to, co se jim
nedo­stá­vá jin­de. Doma to skří­pe, dlu­hy se vrší, v prá­ci to jde od dese­ti k pěti. Ale URNA je
jis­to­ta, URNA je únik, náhrad­ní svět. Kombinace zastyd­lé­ho puber­ťác­tví, podiv­né­ho ide­a­lis­mu a osob­ní frustra­ce,“ říká Petr Pýcha.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,50920 s | počet dotazů: 237 | paměť: 46689 KB. | 25.01.2021 - 20:08:27