Podívejte se které televizní projekty budou usilovat o Českého lva

Dukla 61

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) zve­řej­ni­la nomi­no­va­né tele­viz­ní pro­jek­ty, kte­ré se umís­ti­ly na třech nej­vyš­ších příč­kách hla­so­vá­ní aka­de­mi­ků ve dvou tele­viz­ních kate­go­ri­ích. V kate­go­rii Nejlepší tele­viz­ní film nebo mini­sé­rie se nej­lé­pe umís­ti­ly mini­sé­rie Dukla 61, Metanol a Rédl. Seriály Dabing Street, Profesor T. a Vzteklina jsou nomi­no­vá­ny v kate­go­rii Nejlepší dra­ma­tic­ký tele­viz­ní seri­ál. Na roz­díl od fil­mů, kte­ré jsou do sou­bo­je o České lvy zařa­ze­ny auto­ma­tic­ky při spl­ně­ní pod­mí­nek sta­tu­tu, do tele­viz­ních kate­go­rií při­hla­šu­jí své pro­jek­ty sami vysí­la­te­lé. Letos své sním­ky při­hlá­si­ly Česká tele­vi­ze, TV Nova a FTV Prima. Vítězové fil­mo­vých i tele­viz­ních kate­go­rií budou vyhlá­še­ni během cere­mo­ni­á­lu 26. roč­ní­ku cen Český lev v sobo­tu 23. břez­na 2019 v Rudolfinu.

ČFTA již v led­nu odha­li­la nomi­na­ce ve fil­mo­vých kate­go­ri­ích, kde s počtem 13 nomi­na­cí vede sní­mek reži­sé­ra a pro­du­cen­ta Ondřeje Trojana Toman. Po 10 nomi­na­cích zís­ka­ly dva fil­my – Hastrman v režii Ondřeje Havelky a film Všechno bude, jehož reži­sé­rem je Olmo Omerzu. Následují fil­my Zlatý pod­raz Radima Špačka s 9 nomi­na­ce­mi, Jan Palach Roberta Sedláčka s 8 nomi­na­ce­mi a Hmyz Jana Švankmajera s 5 nomi­na­ce­mi. Nyní aka­de­mie ozna­mu­je díla, kte­rá mohou 23. břez­na 2019 zís­kat oce­ně­ní za tele­viz­ní tvor­bu ve dvou kate­go­ri­ích.

Své pro­jek­ty letos při­hlá­si­li tři tele­viz­ní vysí­la­te­lé – Česká tele­vi­ze, TV Nova, FTV Prima – a aka­de­mi­ci z nich vybí­ra­li v jed­no­ko­lo­vém hla­so­vá­ní. V kate­go­rii Nejlepší tele­viz­ní film nebo mini­sé­rie se mezi prv­ní­mi tře­mi pro­jek­ty umís­ti­ly mini­sé­rie Dukla 61 (Česká tele­vi­ze, režie: David Ondříček), Metanol (Česká tele­vi­ze, režie: Tereza Kopáčová) a Rédl (Česká tele­vi­ze, režie: Jan Hřebejk). V kate­go­rii Nejlepší dra­ma­tic­ký tele­viz­ní seri­ál nej­ví­ce bodů v hla­so­vá­ní obdr­že­ly seri­á­ly Dabing Street (Česká tele­vi­ze, režie: Petr Zelenka), Profesor T. (TV Nova, režie: Tomáš Mašín a Michal Blaško) a Vzteklina (Česká tele­vi­ze, režie: Tomáš Bařina).

Ocenění ve fil­mo­vých i tele­viz­ních kate­go­ri­ích budou vyhlá­še­na na slav­nost­ním gala­ve­če­ru cen Český lev, kte­rý pro­běh­ne v sobo­tu 23. břez­na 2019 v praž­ském Rudolfinu. Nově jím pro­ve­de herec Václav Kopta a bude vysí­lán v pří­mém pře­no­su od 20.00 na ČT1.

ČFTA letos nově při­ná­ší fanouškům čes­ké­ho fil­mu mož­nost zhléd­nout fil­my nomi­no­va­né za rok 2018 pří­mo v kině nebo onli­ne. Od 2. do 19. břez­na bude v síti mul­ti­kin CineStar po celé České

repub­li­ce pro­bí­hat Přehlídka fil­mů nomi­no­va­ných na Českého lva, během kte­ré se do kin vrá­tí ty nej­lep­ší čes­ké fil­my loň­ské­ho roku. Online budou moci lidé zhléd­nout nomi­no­va­né fil­my na strán­ce www.ceskylev.cz. Díky spo­lu­prá­ci s dafilms.cz budou fil­my pří­stup­né od 18. do 31. břez­na. Kromě letoš­ních nomi­no­va­ných fil­mů strán­ka nabí­zí narůs­ta­jí­cí video­té­ku čes­kých fil­mů s nomi­na­cí nebo oce­ně­ním Český lev z minu­lých let.

NEJLEPŠÍ TELEVIZNÍ FILM nebo MINISÉRIE

Dukla 61 – mini­sé­rie, režie: David Ondříček, pro­du­cent Michal Reitler, scé­nář Jakub Režný a Matěj Podzimek

Metanol – mini­sé­rie, režie: Tereza Kopáčová, pro­du­cent Michal Reitler, scé­nář: Lenka Szántó a Matěj Podzimek

Rédl – mini­sé­rie, režie: Jan Hřebejk, pro­du­cent Jan Štern, scé­nář: Miro Šifra

NEJLEPŠÍ DRAMATICKÝ TELEVIZNÍ SERIÁL

Dabing Street – režie: Petr Zelenka, pro­du­cent­ka Kateřina Ondřejková, scé­nář: Petr Zelenka

Profesor T. – režie: Tomáš Mašín a Michal Blaško, pro­du­cen­ti Matěj Chlupáček, Maja Hamplová, Bernd Alexa, scé­nář: Petr Jarchovský, Michal Samir a Evita Naušová

Vzteklina – režie: Tomáš Bařina, pro­du­cent Josef Viewegh, scé­nář: Jan Stehlík


Podívejte se které televizní projekty budou usilovat o Českého lva
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí3. března 2018 Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí Filmy nominované na Českého lva, je možné shlédnout do 11. Března 2018 a to online na portálu DAfilms.cz. Bába z ledu, Křižáček, Svět podle Daliborka, Červená, Po strništi bos, Milada, […]
  • Český lev ocení potřetí televizní tvorbu13. února 2018 Český lev ocení potřetí televizní tvorbu Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) zveřejnila nominované televizní projekty, pro které hlasovali akademici. Vybírali pro kategorie Nejlepší televizní film nebo minisérie a Nejlepší […]
  • Filmová cena Český lev má novou podobu16. února 2018 Filmová cena Český lev má novou podobu Slavnostní odhalení nové podoby filmové ceny Český lev, se konalo v prodejně sklárny Rückl v centru Prahy, kterého se vedle českého designéra Rona Plesla, účastnil i majitel sklárny Martin […]
  • Fotografie filmových nominací - 26. Český lev22. ledna 2019 Fotografie filmových nominací - 26. Český lev
  • Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří20. dubna 2017 Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří Plzeň, 18. 4. 2017 – 30. ročník filmového festivalu Finále Plzeň odstartuje již tento čtvrtek, 20. dubna, předpremiérou Hřebejkova prvního dílu z trilogie Zahradnictví. Zahájení se […]
  • Učitelka - 65 %15. července 2016 Učitelka - 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […]
  • Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví8. ledna 2017 Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví Poslední klapka filmové trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Petra Jarchovského padla po půl roce natáčení pár dní před koncem roku v pražských Bohnicích a první film […]
  • Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 %26. dubna 2017 Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 % Doktor Jiří pomáhá nejen nemocným, ale i trojici sester, které zůstávají během druhé světové války v obtížné situaci. Je to dobrý rodinný přítel. Nejspíš má svá přání a touhy, ale o těch […]
  • Učitelka - Synopse/O filmu4. července 2016 Učitelka - Synopse/O filmu Synopse Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce […]
  • Učitelka19. července 2016 Učitelka Tisková konference filmu Učitelka 12.7.2016. https://www.youtube.com/watch?v=Bmccn-G8BXU