Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Pod rouškou noci

Pod rouškou noci

ce83924393 103870789 o2
Ben Affleck je v posled­ní době všu­de. Vedle komik­su se zvlá­dá věno­vat i vlast­ní tvor­bě režij­ní i sce­náris­tic­ké. Nejnovějším pří­spěv­kem v jeho boha­té kari­é­ře je gan­gs­ter­ka Live by Night, u nás dis­tri­bu­o­vá­na pod názvem Pod rouš­kou noci.
Foto: Warner Bros.
Děj fil­mu je zasa­zen do 20. let minu­lé­ho sto­le­tí, kdy pro­hi­bi­ce pomoh­la vze­stu­pu mno­ha mafi­á­nů, kte­ří doká­za­li na nele­gál­ních obcho­dech bohat­nout. Sledujeme zde kari­ér­ní vze­stup irské­ho při­stě­ho­val­ce Joe Coughlina (Affleck), kte­rý se postup­ně dostá­vá až na samot­ný vrchol.
Affleck, kte­rý film zruč­ně nato­čil i napsal, sklá­dá poctu kul­tov­ním gan­gs­ter­kám Zjizvená tvář/Scarface a Carlitova cesta/Carlito’s Way. V mno­ha aspek­tech totiž jeho dílo zmí­ně­né kla­si­ky při­po­mí­ná a bere si někte­ré reá­lie.
Vedle Bena v hlav­ních rolích vidí­me vel­mi dob­ře hra­jí­cí Zoe Saldanu, kte­rá po dlou­hé době opus­ti­la žánr sci-fi, aby poda­la jeden ze svých život­ních výko­nů, dále pak irské­ho bar­da Brendana Gleesona, či Siennu Miller. Všichni zmí­ně­ní uměl­ci se do svých rolí krás­ně vži­li a poda­li dob­ré výko­ny.
Velmi mne zau­ja­ly krás­né výhle­dy na flo­rid­skou kra­ji­nu, kte­rých bylo ve fil­mu oprav­du požeh­na­ně, dále se roz­hod­ně poved­ly i skvě­lé kuli­sy, v nichž se ode­hrá­va­ly zásad­ní scé­ny. Boston z počát­ku sto­le­tí i Tampa v dobách úto­ků Ku Klux Klanu půso­bi­ly nád­her­ně, Affleck zde dosá­hl abso­lut­ní rea­lis­tič­nos­ti pro­stře­dí.
Jako bonus pak půso­bi­ly kva­lit­ně zpra­co­va­né gan­gs­ter­ské pře­střel­ky, kte­ré pat­ří v rám­ci žán­ru k abso­lut­ní eli­tě. Při jed­né bitvě jsem si vzpo­mněl na legen­dár­ní scé­nu z fil­mu Nelítostný souboj/Heat a zdá­lo se mi, že Ben stej­ně jako kdy­si Michael Mann při post­pro­duk­ci nene­chal ztlu­mit hla­si­tost výstře­lů.
Jediná věc, jež mi vadi­la, bylo zby­teč­ně vel­ké množ­ství postav. Některé cha­rak­te­ry si Ben mohl odpus­tit, pro­to­že nehrá­ly zásad­ní roli. Je jas­né, že se držel kniž­ní před­lo­hy Dennise Lehana, ovšem někdo by šel pře­ce jen vyne­chat.
Pod rouš­kou noci je gan­gs­ter­ka, kte­rou oce­ní hlav­ně milov­ní­ci žán­ru, ovšem neztra­tí se v ní ani oby­čej­ný divák. Je erko­vá, drs­ná a natu­ra­lis­tic­ká. Zajděte na ni, nebu­de­te zkla­má­ni!
Hodnocení: 90%

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,87682 s | počet dotazů: 233 | paměť: 54774 KB. | 28.07.2021 - 09:49:10