Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pod bodem mrazu

Pod bodem mrazu

Jeden z fil­mů z Dnů evrop­ské­ho fil­mu, kte­ré se prá­vě pře­sou­va­jí z Prahy do Brna a potr­va­jí do 14. úno­ra.

Pod bodem mra­zu je psychologicko-kriminální dra­ma o hle­dá­ní ztra­ce­né­ho člo­vě­ka. Sestra Kate se sice ztra­ti­la již před dvě­ma roky a všich­ni ji pova­žu­jí za mrt­vou, Kate se s tou­to myš­len­kou ale nechce smí­řit a sna­ží se ale­spoň zjis­tit, co se Annie před dvě­ma roky sta­lo. Jak moh­la máma od malé­ho dítě­te jen tak zmi­zet? Svou nadě­ji při­tom opí­rá o záznam z bez­peč­nost­ní kame­ry, kte­rá Annie zachy­ti­la napo­sle­dy naži­vu. Kate se stá­le sna­ží z video­ka­ze­ty něco vypo­zo­ro­vat a občas ji pře­pa­dá vidě­ní, ve kte­rém vídá oso­bu podob­nou své sestře. V jejím pát­rá­ní jí pomá­há vikář-vrba, kte­rý naslou­chá prů­bě­hu její­ho pát­rá­ní a pomá­há jí vyrov­nat se se zmi­ze­ním sest­ry. Jejich vztah se poma­lu mění z tera­pe­u­tic­ké­ho na mile­nec­ký…

Pod bodem mra­zu prá­vem pat­ří mezi klu­bo­vé fil­my, kte­ré se do maso­vé dis­tri­buce nedo­sta­nou. Upřímně řeče­no bylo tro­chu nároč­né u něj vydr­žet. Ač poměr­ně krát­ký film, děj se odví­jí vel­mi, vel­mi poma­lu. Psychicky poně­kud labil­ní Kate, kte­rá napros­to pod­lé­há své­mu pře­svěd­če­ní, že sest­ru najde, vět­ši­nu fil­mu hlav­ně kou­ká na kaze­tu ane­bo táza­vě zírá do bez­peč­nost­ní kame­ry. Takže i divák si už pře­je, ať už na něco při­jde. Je to film pro oprav­du trpě­li­vé divá­ky, a to osob­ně moc nejsem.

Jinak je ale nato­čen vel­mi půso­bi­vě. Jakoby bez barev, jen s výraz­ným Anniným kabá­tem, spous­ta depre­siv­ních zábě­rů na moře při odli­vu. Když tak nad tím uva­žu­ju, tro­chu mi film svou nála­dou při­po­mí­ná „Prolomit vlny“ od Triera. Takže jste-li dosta­teč­ně trpě­li­ví a nejste v depre­si vyraž­te ve čtvr­tek do Brna…

O filmu:

Rok: 2005
Režie: Juliet McKoen
V hlav­ních rolích: Shirley Henderson, Roshan Seth, Ger Ryan, Richard Armitage,
Ralf Little, Jamie Sives, Shireen Shah, Sean Harris
Délka: 90 minut

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,35771 s | počet dotazů: 222 | paměť: 53206 KB. | 05.12.2021 - 12:54:37