Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Po zániku Země - rodina Smithova v režii M. N. Shyamalana

Po zániku Země - rodina Smithova v režii M. N. Shyamalana

PozZanikuObr

M. Night Shyamalan byl před desí­ti lety na vrcho­lu. Vyvolený, Šestý smy­sl, Znamení a Vesnice, to byly fil­my, kte­rý­mi se ten­to půvo­dem indic­ký reži­sér etablo­val mezi holly­wo­od­skou špič­ku a fanouš­ci mu leže­li u nohou. Jenže od té doby při­šel kva­li­ta­tiv­ní sešup kte­rý jen pod­tr­hl před pár lety svým Posledním vlád­cem vět­ru, kte­rý byl jed­ním z nej­hor­ších fil­mů roku 2010. Dá se říct, že posled­ní šan­cí na to napra­vit si reno­mé, než sám sebe uvrh­ne do trva­lé nevo­le, měl být jeho letoš­ní sní­mek Po záni­ku země. Pomoci k úspě­chu mu měl po loň­ském návra­tu Will Smith, kte­rý si se svým synem střih­li hlav­ní role. Stojí ale tohle ambi­ci­oz­ní sci-fi oprav­du za to, nebo se jed­ná o ten posled­ní hře­bí­ček do reži­sér­ské rakve kdy­si naděj­né­ho reži­sé­ra?

http://1.bp.blogspot.com/-lt8Z8d7pTF4/UjsYE9jMV2I/AAAAAAAAFeQ/3z_TnVsJ0P0/s400/after-earth06.jpg Kitai Raige žije ve stí­nu své­ho otce. Ten jako prv­ní ovlá­dl tech­ni­ku „ghos­ting“ při kte­ré potla­čí svůj vlast­ní strach a nej­ne­bez­peč­něj­ší pre­dá­tor vesmí­ru jej. díky absen­ci fero­mo­nů vypouš­tě­ných prá­vě při pro­je­vo­vá­ní stra­chu, nemů­že loka­li­zo­vat. Je tak ide­ál­ním bojov­ní­kem, kte­rý boju­je v řadách Rangerů, tedy lid­ských vojen­ských jed­no­tek, kte­ří ochra­ňu­jí lid­skou rasu, kte­rá unik­la před lety ze zpus­to­še­né Země do své­ho nové­ho úto­čiš­tě, pla­ne­tu Nova Prime. Kitaiův otce Cypher se roz­hod­ne změ­nit fakt, že si se synem nejsou moc blíz­cí a vez­me jej na jed­nu ze svých posled­ních misí před tím, než ode­jde do výsluž­by. Během trans­por­tu ale jejich loď vle­tí do ano­má­lie a sil­ně poško­ze­ná loď se po sko­ku hyper­pro­sto­rem ocit­ne na okra­ji zem­ské atmo­sfé­ry. Poté co ji gra­vi­ta­ce stáh­ne na povrch, Kitai se svým otcem jsou jedi­ní pře­ži­vší. Cypher je ovšem zra­ně­ný a není tak scho­pen opus­tit trosky. Kitai se tak musí vydat na sto kilo­me­t­rů dlou­hou ces­tu k dru­hé čás­ti lodi, kde je uscho­ván nou­zo­vý maják, jejich jedi­ná šan­ce na záchra­nu. Zem, kte­rá už exis­tu­je dlou­há léta bez lid­ské­ho zása­hu je ovšem nebez­peč­né mís­to...

Pokud jste měli potře­bu se během úvod­ní­ho odstav­ce lehce hihňat nad blbos­tí, s jakou je pří­běh uve­den, není na tom nic nezvyk­lé­ho. Když vás totiž sní­mek už během úvod­ní­ho mono­lo­gu donu­tí si říci „počkat, cože?“ něco asi nebu­de upl­ně ok. Příběh, kte­rý si vymys­lel sám Will Smith, je totiž tou snad nej­ví­ce cha­bou záplet­kou za posled­ní roky v žán­ru sci fi. Problém je, že ta až pří­liš­ná seri­oz­nost sním­ku s tak umě­le nastav­ným pří­bě­hem jed­no­du­še ško­dí. Což je nej­ví­ce vidět na herec­kých výko­nech dvou hlav­ních před­sta­vi­te­lů ale i na křo­ví, kte­ré se tam čas od času mih­ne. Mutující Jaden Smith jen doka­zu­je, že je poměr­ně nemotor­ná guma, kte­ré bys­te neu­vě­ři­li ani to že si nadě­lal do gatí, nicmé­ně ani jeho otec to ten­to­krát neza­chrá­nil. Jeho Cypher Raige nejen, že se pyš­ní jed­ním z nej­ví­ce úsměv­ných jmen, ona snad emo­cí zba­ve­ná polo­ha půso­bí spí­še jako směš­ná kari­ka­tu­ra, než coko­liv jiné­ho. Herecké výko­ny téměř všech zůčast­ně­ných bohu­žel občas hra­ni­čí až s před­sta­ve­ním diva­del­ní­ho sou­bo­ru Kačenka z Horní Polní. Kostrbaté dia­lo­gy, kte­ré až pří­liš čas­to spo­lé­ha­jí na repe­ti­ci prv­ků v dia­lo­zích tomu roz­hod­ně nepo­má­ha­jí.

http://2.bp.blogspot.com/-9r-Q-6H9RkA/UjsYE7EghnI/AAAAAAAAFeg/Q7-GaBXMT5c/s400/after-earth-image09.jpg

Logika se totiž ten­to­krát, stej­ně jako u tvůr­co­va posled­ní­ho poči­nu, hodi­la marod a v sci-fi Po záni­ku země ji zrov­na moc nena­jde­te. Důležité prv­ky, kte­ré divá­ko­vi vyvstá­va­jí při sle­do­vá­ní osu­dů dvo­ji­ce, sní­mek zda­ři­le igno­ru­je a mís­to toho aby se zame­ři­la na to, jak vlast­ně pře­ží­va­jí hlav­ní hrdi­no­vé v ne zrov­na pohos­tin­ném pro­stře­dí zde­vas­to­va­né Země, se zamě­řu­je na to, jak u toho vypa­da­jí a že otec je mili­tant­ní kru­ťák a jeho syn má pro­blém s auto­ri­tou. Znáte to, tako­vý ten jazz zva­ný „Klišé nadru­hou.“

http://4.bp.blogspot.com/-cxwCX3AJCAo/UjsYEkmYApI/AAAAAAAAFeM/Euec3kgWpl4/s320/5765845-po-zaniku-zeme.jpg

Většina sci fi má jeden zásad­ní pro­blém a to je výpra­va. Buď je sní­mek udě­lán tak, že ať je výpra­va sebe­víc šíle­ná, do pří­bě­hu zapa­dá a nevy­pa­dá laci­ně, divák na ni při­stou­pí. Existuje ale i dru­hý pří­pad, kdy i váž­ně míně­ný počin ope­ru­je s laci­ně vypa­da­jí­cí­mi prv­ky, kte­ré jed­no­du­še nemo­hou u divá­ka pro­jít, i když svo­ji nároč­nost sní­ží na mini­mum. A to je pří­pad i Po záni­ku země. Rádoby ori­gi­nál­ní zpra­co­vá­ní high tech prv­ků budouc­nos­ti je jakousi fůzí všech mož­ných sci fi, kte­ré ale záro­veň čou­há slá­ma z bot a tak půso­bí pře­de­vším směš­ně, spí­še než jakým­ko­liv způ­so­bem seri­oz­ně. Dokonalý  WTF efekt jen pak doklá­da­jí potra­vi­nář­ské folie, kte­ré by člo­věk čekal u béč­ka, ama­tér­ské pro­duk­ce či s nad­hle­dem tvo­ře­né paro­die, niko­liv však v super­váž­ně se tvá­ří­cím poči­nu, kte­rý stál sto tři­cet mega. Nemluvě o s při­mhou­ře­ním oka prů­měr­ných digi­tal­ních tri­cích.

Shyamalan nato­čil pros­tě dal­ší mizer­ný film, u kte­ré­ho jen bude­te s pozved­nu­tým obo­čím a krou­ce­ním hla­vy vzpo­mí­nat na jeho ran­né poči­ny. Film prů­mer­ný, nebo vylo­že­ně špat­ný ve všech mož­ných ohle­dech až na hudeb­ní pod­klad z díl­ny Jamese Newtona Howarda. Ten i ten­to­krát ser­ví­ru­je poměr­ně svě­ží mix kte­rý nenu­dí ani ve fil­mo­vé, ani v samo­stat­né podo­bě. Epičnost dáv­ku­je sice poskrom­nu, nicmé­ně v pří­pa­dě tako­vé­ho sním­ku to není vůbec na ško­du. Je jen ško­da, že dal­ší z jeho skvě­lých děl je dopro­vo­dem něče­ho tak bíd­né­ho jako je Po záni­ku země. Nebojevná podí­va­ná, kte­rá nudí a vylo­že­ně nabou­rá­vá sym­pa­tie pro Willa Smithe. Doufám, že si čty­ři roky nedal od fil­mu pau­zu jen pro­to, aby teď hrál jen nad­ha­zo­va­če vlast­ním rato­les­tem. To by byl totiž pro kdy­si jed­nu z nej­vět­ších herec­kých super­star hod­ně bíd­ný konec. Asi tako­vý, jako když kdy­si oblí­be­ný a ori­gi­nál­ní reži­sér sklouz­ne k toče­ní nekou­ka­tel­ných hova­din.

 http://1.bp.blogspot.com/-YJMhFiaRF3g/UYP4ol9eKBI/AAAAAAAAEig/4g0DCbeKp7Q/s320/30.pngNeslavný to konec pro noč­ní­ho tvo­ra. Po Posledním vlád­ci vět­ru sice nevy­pa­dá After Earth jako vylo­že­ná pro­hra, nicmé­ně to nemě­ní nic na tom, že se jed­ná o odflá­k­lé, ničím neza­jí­ma­vé a mizer­ně nato­če­né sci­fi, kte­ré si svo­ji super­dů­le­ži­tou váž­nos­tí tež­ce pod­ko­pá­vá nohy. Mizérii na stra­ně herec­kých výko­nů neza­chra­ňu­je ani Will Smith a jedi­ným svět­lým momen­tem je tak hud­ba Jamese Newtona Howarda. Jestli vám sto­jí za to věno­vat jen kvů­li ní hodi­nu a tři­čtvr­tě vylo­že­né blbé­mu sci fi nechám jen na vás. Existují totiž i dis­ky se soun­d­trac­kem...   

Recenze napsá­na: 21.9. 2013

  • Já, legenda24. července 2021 Já, legenda První záběr: vidíme televizní zprávy a lékař hovoří o tom, že byl vyvinut převratný lék na rakovinu. Celkový počet vyléčených pacientů je stejný jako počet nakažených, na kterých byl lék […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hitch: lék pro moderního muže14. května 2021 Hitch: lék pro moderního muže Jste-li muž, ani ne tak moderní, jako spíš nesmělý a nevíte, jak se přiblížit k dívce svých snů, pak je tady pro Vás Alex Hitchens zvaný 'Hitch'. Musíte však předmětnou dívku opravdu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Já, legenda - když ještě Francis Lawrence nenatáčel sérii Hunger Games23. srpna 2019 Já, legenda - když ještě Francis Lawrence nenatáčel sérii Hunger Games Will Smith je herec, který dokáže sám utáhnout celý film anebo seriál. Dokazoval to ve Fresh Princovi, ale i ve filmech Já, robot nebo Hitch. A jak už z jeho snímků vyplývá, není to zrovna […] Posted in Retro filmové recenze
  • X-Men: První třída - když čtvrtý díl přebere nový režisér (Matthew Vaughn)7. června 2019 X-Men: První třída - když čtvrtý díl přebere nový režisér (Matthew Vaughn) Žádná akční řežba. Žádné hloupé dialogy sesmolené někde na koleni a napsané na umaštěný papír. Matthew Vaughn se pustil do zfilmování populárního „marveláckého“ komiksu a stvořil […] Posted in Retro filmové recenze
  • Muži v černém 27. června 2018 Muži v černém 2 OBSAH Je to čtyři roky, co tajní vládní agenti Kay (Tommy Lee Jones) a Jay (Will Smith) odvrátili hrozbu intergalaktické katastrofy obrovských rozměrů. Kay se mezitím vrátil do běžného […] Posted in Speciály
  • Zaklínač - Druhá série: Recenze10. ledna 2022 Zaklínač - Druhá série: Recenze V první epizodě se k povídkám na chvíli vrátíme, když se Gerald potká s Nivellenem. Ciri ho tu doprovázet ještě neměla, ale nevadí. Povídka byla zpracována hezky. Celkově čerpá druhá řada […] Posted in TV Recenze
  • Tři přání pro Popelku18. prosince 2021 Tři přání pro Popelku V příběhu odvahy, lásky, dobrého srdce a magie bude Popelka (Astrid S) po smrti svého otce znovu bojovat s tyranskou macechou (Ellen Dorrit Petersen) a nevlastní sestrou Dorou (Ingrid […] Posted in Filmové recenze
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny14. prosince 2021 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Na konci prvního filmu „Fantastická zvířata a kde je najít“ byl mocný kouzelník Gellert Grindelwald uvězněn. Je to špatný kouzelník, který chce pomocí kouzel ovládnout svět. Pochopitelně, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Fantastická zvířata a kde je najít - 80 %9. prosince 2021 Fantastická zvířata a kde je najít - 80 % J. K. Rowlingová napsala první svůj scénář. Ve spolupráci se zavedeným světovým režisérem Davidem Yatesem vznikl další film z kouzelnického světa Harryho Pottera. Scénář je sice trocha […] Posted in Retro filmové recenze
  • Muži v černém4. listopadu 2021 Muži v černém Bláznivá sci-fi komedie převážně o mimozemšťanech, agentech v černém, čerstvě narozené chobotničce a obřímu švábovi. A také o krásné patoložce, které MiB pravidelně gumují paměť. Ať o tom […] Posted in Retro filmové recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,46228 s | počet dotazů: 224 | paměť: 54396 KB. | 28.01.2022 - 21:00:21