Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Krátké aktuality > Krátké herní aktuality > Po včerejším traileru a prvních informacích přicházejí...

Po včerejším traileru a prvních informacích přicházejí...

Po vče­rej­ším trai­le­ru a prv­ních infor­ma­cích při­chá­ze­jí na řadu důle­ži­té infor­ma­ce. Série Far Cry vždy sáze­la na zají­ma­vé anta­go­nis­ty. V šes­tém díle tuhle roli pře­vez­me Giancarlo Esposito (Better Call Saul, The Boys a The Mandalorian), kte­rý si zahra­je pre­zi­den­ta Antóna Castillu. Ten vlád­ne želez­nou rukou fik­tiv­ní­mu ost­ro­vu Yara a sli­bu­je návrat k dří­věj­ší slá­vě, i když to zna­me­ná utla­čo­vat a zot­ro­čo­vat obča­ny země.

Není tedy divu, že se plán pre­zi­den­ta kaž­dé­mu neza­mlou­vá a pr...oti jeho moci boju­je odboj. Jedním z jeho čle­nů je míst­ní Dani Rojas (hra­tel­ný jako muž­ská nebo žen­ská posta­va), kte­rý po vzo­ru par­ty­zán­ské moder­ní revo­lu­ce bude zmen­šo­vat vliv pre­zi­den­ta a jeho reži­mu v zele­ných džun­glích s cílem zís­kat kon­t­ro­lu nad uli­ce­mi hlav­ní­ho měs­ta Esperanza. K dis­po­zi­ci bude mít spous­tu zbra­ní, vyba­ve­ní, vozi­del a postup­ně vybu­du­je síť zví­ře­cích spo­jen­ců, kte­ré bude mít po svém boku, včet­ně nebez­peč­né­ho psa Choriza.

Far Cry 6 se ode­hrá­vá v moder­ní době, ale ost­rov Yara zamr­zl v čase kvů­li eko­no­mic­ké kri­zi a nám se dosta­nou do rukou sku­teč­ně nevšed­ní kous­ky. Pro tvůr­ce ze stu­dia Ubisoft Toronto bylo důle­ži­té, aby hlav­ní hrdi­na byl míst­ní. Dani se na ost­ro­vě naro­dil a tou­ží ho osvo­bo­dit. Nejde o žád­né­ho zblou­di­lé­ho turis­tu nebo nama­chro­va­né­ho týp­ka.

Vývojáři se při vzni­ku fik­tiv­ní­ho ost­ro­va Yara inspi­ro­va­li Kubou. V zemi byli měsíc a mlu­vi­li s kubán­ský­mi revo­lu­ci­o­ná­ři. Po návra­tu byli nad­še­ni myš­len­kou ost­ro­va, kte­rý zamr­zl v čase a mož­nos­tí při­nést moder­ní gue­rillo­vou vál­ku. Díky tomu si mohou dovo­lit při­nést his­to­ric­ká vozi­dla i podo­mác­ku vylep­še­né zbra­ně. Samotnou mapu popi­su­jí jako dopo­sud nejam­bi­ci­óz­něj­ší ote­vře­ný svět.

Do pří­bě­hu hry ve vel­kém pro­mlu­ví Diego, tři­nác­ti­le­tý syn dik­tá­to­ra, kte­rý si není jist, zda by měl násle­do­vat kro­ky své­ho otce. Diega ztvár­nil Anthony Gonzalez, hvězda ani­mo­va­né­ho rodin­né­ho fil­mu Coco.

Far Cry 6 vyjde 18. 2. 2021 na PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia a Microsoft Windows. PC ver­ze bude dostup­ná v rám­ci Epic Games Store, Uplay a Uplay+.

Zobrazit vícNa obrázku může být: sky , cloud a outdoor

Mahriz je správcem facebookových stránek o filmových (Mahriz Movies) a herních aktualizacích (Mahriz Gaming)

  • Mahriz Movies je domov zpráv, spekulací, analytiky a ocenění. Cílem rozrůstajícího projektu je poskytovat kvalitní informace napříč filmovým průmyslem.
  • Mahriz Gaming je domov zpráv, spekulací, analytiky a ocenění. Cílem rozrůstajícího projektu je poskytovat kvalitní informace napříč herním průmyslem.
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,08067 s | počet dotazů: 208 | paměť: 54156 KB. | 26.01.2022 - 06:38:10