Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Po stopách českých filmů a pohádek

Po stopách českých filmů a pohádek

PoStopach
PoStopach
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Takřka pade­sá­ti­le­tý Radek Laudin je novi­nář. Přesto má na kon­tě již pár dob­ře napsa­ných knih, spo­ju­jí­cích fil­mo­vou tvor­bu s ces­to­vá­ním. Pokud vás už omr­ze­lo cho­dit po hra­dech a zám­cích, navště­vo­vat roz­hled­ny nebo jes­ky­ně, vez­mě­te to z jiné strán­ky. Tedy, lépe řeče­no, od tele­viz­ní obra­zov­ky. Proč se nevy­dat do míst, kde se natá­če­ly čes­ké fil­my a pohád­ky? Proč nepo­rov­nat fil­mo­vou podo­bu s rea­li­tou všed­ní­ho dne? Pokud máte rádi čes­kou fil­mo­vou a pohád­ko­vou tvor­bu, a zvlášť tu novo­do­bou a rádi ces­tu­je­te po krá­sách naší vlas­ti, je novin­ka Radka Laudina Po sto­pách čes­kých fil­mů a pohá­dek s podti­tu­lem Kam na výlet to pra­vé pro vás.

Ve svém ori­gi­nál­ním prů­vod­ci Radek Laudin doká­že, že kine­ma­to­gra­fie je jeho vel­kým hob­by, navíc umí pře­nést děj fil­mu na papír, pro­po­jit mís­to, kte­ré bylo fil­mu kuli­sou s rea­li­tou a upo­zor­nit na jeho pro­mě­ny.

Autor vám bude prů­vod­cem mís­ty, v nichž se natá­če­lo cel­kem tři­cet čty­ři noto­ric­ky zná­mých čes­kých fil­mů a pohá­dek, kte­ré může­te na tele­viz­ních obra­zov­kách vidět hned něko­li­krát do roka. Co se týče obsa­hu, jsou za sebou jed­not­li­vé kine­ma­to­gra­fic­ké titu­ly řaze­ny vol­ně, začne­me Třemi bra­t­ry a skon­čí­me Pane, vy jste vdo­va! Každému titu­lu jsou věno­vá­ny zhru­ba dva až tři lis­ty, text je dopl­ně­ný barev­ný­mi foto­gra­fie­mi s popis­ky, dozví­me se jed­nak přes­nou loka­ci natá­če­ní fil­mu, tak i rok výro­by, jmé­no reži­sé­ra, herec­ké obsa­ze­ní, ale také turis­tic­kou pří­stup­nost jed­not­li­vých míst či objek­tů nebo per­lič­ky z natá­če­ní.

Tak tře­ba vědě­li jste, že film z roku 1976 Na samo­tě u lesa se natá­čel v Obděnicích, Radešicích a ve Svatém Janu na Příbramsku? Chalupu a její oko­lí, do niž reži­sér Jiří Menzel umís­til vět­ši­nu děje fil­mu, bys­te asi už dnes nepo­zna­li. V osm­de­sá­tých letech byla pře­sta­vě­ná. Kaštan sice ješ­tě sto­jí, švest­ku už bys­te ale hle­da­li mar­ně. V Radešicích na hos­ti­ně pak Pražáci Lavičkovi pozna­li vitál­ní­ho otce dědy Komárka. Radek Laudin vychá­zel i z výpo­vě­dí pamět­ní­ků, kte­ří byli pří­mo u natá­če­ní. V Obděnicích vyzpo­ví­dal Josefa Čiháka. Ten mu pro­zra­dil trik, kdy sení­kem pro­fi­čel na vozíč­ku „nej­la­ci­něj­ší zed­ník“: „Zedník s flaš­ka­ma pro­jel za sto­hem po kole­jích, drže­li ho na pro­va­zech. A pak na dru­hé stra­ně ze sto­hu vyho­di­li slá­mu, jako­že vyjel.“ Další per­lič­kou je to, že krá­va Josefa Čiháka dabo­va­la tu, kte­rou se sna­žil podo­jit Pražák Lavička: „Jednou jsem při­šel domů a pan Svěrák stál s mik­ro­fo­nem u okýn­ka naší mašta­le. Naše krá­va hod­ně trou­bi­la a on potře­bo­val její hlas. Takže ta krá­va před kame­rou byla cizí, ale hlas pochá­zí od naší krá­vy,“ popsal Josef Čihák.  Obděničtí pak za pomoc při natá­če­ní dosta­li líst­ky na pre­mi­é­ru fil­mu do Prahy. Kromě popsá­ní natá­če­ní a jed­not­li­vých míst zve v Radek Laudin v oko­lí Obděnic k míst­ním zají­ma­vos­tem – Husově kaza­tel­ně nebo ke kos­te­lu s náhrob­ní­kem Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan.

Jde o vel­mi zda­ři­lou kníž­ku, z níž je znát auto­ro­vo nad­še­ní. Na tex­tu je znát, že autor všech­na mís­ta osob­ně pro­ces­to­val. Doporučuji pro prázd­ni­no­vé toul­ky.


  • Autor:Radek Laudin
  • Žánr:tuzem­ské prů­vod­ce
  • Nakladatelstvi:Fragment
  • Datum vydá­ní:11.05.2017
  • Doporučeno od:15 let
  • EAN:9788025331590
  • Počet stran:168 stran + 0 stran pří­lo­ha
  • Formát:148x210 - bro­žo­va­ná šitá s chlop­ně­mi
  • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi na AlbatrosMedia.cz za 181 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,54688 s | počet dotazů: 252 | paměť: 60881 KB. | 04.10.2022 - 08:09:24