Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Po přečtení spalte

Po přečtení spalte

Nový film Coenů, to jsou vždyc­ky dru­hé váno­ce v roce. Máme jis­to­tu, že to nebu­de špat­né, a že se u něj vždyc­ky ale­spoň tro­chu zasmě­je­me, i když bývá drs­něj­ší. A teď už může­me říci, že Po pře­čte­ní spal­te urči­tě není výjim­ka, ale napl­ně­ní pra­vi­dla. Byť je tro­chu pře­ce­ňo­va­ný.
Scénář fil­mu psa­li Coenové sou­čas­ně s Tahle země není pro sta­rý a je to jako kdy­by všech­ny vtíp­ky, kte­ré se moh­ly na jejich před­cho­zím fil­mu uro­dit, spadly do klí­na Po pře­čte­ní spal­te. Tentokrát se podí­vá­me na pří­běh o vyho­ze­ném ana­ly­ti­ko­vi CIA Osbournu Coxovi, kte­rý o co víc pije, tím míň si hlí­dá svůj jazyk a sou­bě­hem nešťast­ných udá­los­tí v man­žel­ství s Katie navíc při­jde o svo­je memoá­ry z kari­é­ry. Naneštěstí je ve fit cen­t­ru najde vype­če­ná dvoj­ka Chad a Linda, načež se roz­hod­nou s ozná­me­ním „Osbourne Cox? I thou­ght you might be worried... about the secu­ri­ty... of your shit“  zapra­co­vat na nález­ném. Nešťastných udá­los­tí je ale ve fil­mu víc, vlast­ně v tom celém jde jenom o to pověst­né „shit hap­pens“.
 
Celá pří­bě­ho­vá linie je při­tom posta­ve­na na záplet­ce, kde se poma­lu zaplí­tá síť malých cest něko­li­ka absur­ně aktiv­ních lidí, kte­ří se roz­hod­nou vždyc­ky špat­ně nebo vždyc­ky špat­ně pro ty dru­hé. Ona to vlast­ně posta­va Malkoviche víc než dob­ře pojme­nu­je jako ban­du moro­nů. Po pře­čte­ní spal­te není úpl­ně špi­náž­ní dra­ma nebo kome­die, jen se o celé téma otí­rá. Přeskakuje z posta­vy na posta­vu, a tím jak se víc a víc odkrý­va­jí ty šíle­né eska­pá­dy postav, si začne­te při­pa­dat, jako bys­te se díva­li na něko­lik Ricky Gervaisů kří­že­ných s Rowanem Atkinsonem. Zároveň je to tako­vá iko­na sta­rých špi­noáž­ních fil­mů, není to stej­né, lep­ší nebo hor­ší. Spíš aktu­a­li­za­ce s tím, že na Coenech je vidět, že dneska už je ve fil­mu poměr­ně pře­agen­to­vá­no.
 
Jakkoliv může být struk­tu­ra fil­mu matou­cí, pozor­nost urči­tě udr­ží herec­ké nasa­ze­ní. Trio Malkovich, Clooney a Pitt dělá z Po pře­čte­ní spal­te per­fekt­ně fun­gu­jí­cí orchestr, kte­ré­mu může­te baš­tit ty až mys­te­ri­óz­ní udá­los­ti, kte­ré se na plát­ně ode­hrá­va­jí. Coenovsky vyši­nu­té posta­vy žijí skrz ně s odhod­lá­ním napl­nit svo­je moti­vy, a i když to na prv­ní pohled nevy­pa­dá, o to hra­ní tu jde pře­de­vším.
Většina gagů Pitta a Cloonyho jako­by vypadly z kapsy inspek­to­ro­vi Clouseau. Malkovich v župa­nu je tako­vý drs­ný Dude, víc chlas­tá a víc skloňu­je slo­vo fuck. Když se to roz­po­čí­tá, tak máte fuck za kaž­dých 85 vte­řin fil­mu, což je už sluš­ná kaden­ce. Výborný part si dal také J.K. Simmons. Nedávno jsme ho moh­li vidět v roli vyši­nu­té­ho pre­zi­den­ta USA v hra­ných sek­ven­cích počí­ta­čo­vé hry Red Alert. Od něj u Coenů nešel dale­ko k vyje­ve­né­mu šéfo­vi CIA, kte­rý jen komen­tu­je repor­ty o pří­pa­du od svých pod­ří­ze­ných. Frances McDormand je zas úpl­ně nej­víc fixo­va­ná na zapla­ce­ní plas­tic­kých ope­ra­cí, aby si moh­la nabrn­kat něko­ho víc než totál­ní­ho loo­se­ra, při­tom se nechá nakr­mit jakým­ko­li nesmys­lem.
 
Klasicky dob­rá je tech­nic­ká strán­ka fil­mu. Za kame­rou stál Emmanuel Lubezki, napo­sle­dy dělal Nový svět a Potomky lidí. Vyhrál si už s prv­ní scé­nou, kte­rá kame­ru sne­se v rych­lém zábě­ru z oběž­né dráhy do cen­t­rá­ly CIA, i když ta úvod­ní sek­ven­ce ve finá­le vypa­dá spíš jak z tele­viz­ní­ho fil­mu. Obdobných vychy­tá­vek je v Po pře­čte­ní spal­te hod­ně. Coenové nikdy neod­flák­nou hud­bu, na závěr se obzvlášť dob­ře poslou­chá CIA man od Fugs.
Na ško­du věci je, že ačko­liv scé­nář je poměr­ně gran­di­óz­ně pro­myš­len, občas se ty hlav­ní momen­ty, kdy se pří­běh posou­vá, dopl­ňu­jí tako­vým pseu­do­ko­mic­kým těs­tem. Člověk by čekal něja­ký vtip s poin­tou, ale ten se nedo­sta­ví. Přesto film samo­zřej­mě umí pře­kva­pit. Explicitní nási­lí musí divák od téhle dvoj­ky už čekat a uži­té je s tra­dič­ním pře­sa­hem do zába­vy. To jde u všech jejich fil­mů ruku v ruce. Kritika by moh­la pad­nout na pře­mí­ru vul­ga­ri­ty, na to, že na slov­ních nadáv­kách je čas­to posta­ve­ná celá scé­na. Ale pro­ti gustu..
 
Shrnout se to dá asi tak, že Po pře­čte­ní spal­te je výbor­ná kome­die s dob­ře vysta­vě­ným pří­bě­hem. Místy může něko­mu zadr­há­vat, mís­ty se pro­ti­vit, ale není to tak špat­né jako Lupiči paní domá­cí. Svojí prá­ci odved­la holly­wo­od­ská herec­ká skva­d­ra, kte­ré byly posta­vy psa­né na tri­ko. A to i s tako­vý­mi vtíp­ky, jako když se Brad Pitt ano­nym­ně před­sta­ví do tele­fo­nu jako mr. Black - posta­va v jeho star­ším fil­mu.

Po pře­čte­ní spal­te není coenov­ské exis­ten­ci­ál­ní dra­ma, ale po del­ší době zase kome­die. Kvalitou něco mezi Big Lebowski a Lupiči paní domá­cí, s téma­tem stu­pi­di­ty, okra­jo­vě je špi­o­náž­ní. Je to dob­ré, ne na Oscara v něja­ké hlav­ní kate­go­rii, ale na razii s přá­te­li do mul­tiple­xu pod­po­ro­va­nou měk­ký­mi dro­ga­mi nepře­ko­na­tel­né.

Naše hod­no­ce­ní: 

8

Podobné člán­ky

Recenze: Doba ledo­vá 3: Úsvit dino­sau­rů

Recenze: Koralína a svět za taj­ný­mi dveř­mi

Recenze: Noc v muzeu 2

Recenze: Andělé a démo­ni

Recenze: Dvojí hra

Recenze: Krvavý Valentýn

Recenze: Pátek tři­nác­té­ho

Recenze: Gran Torino

Recenze: Rychlí a zbě­si­lí

Recenze: JCVD

17. January 2009 - 21:37 — Michal Frýdl

  • Underworld3. listopadu 2008 Underworld Už po několik staletí zuří na zemi válka mezi upíry a vlkodlaky (lykany). Upírka Selene patří mezi nejlepší a nejschopnější upírské bojovníky a ví dobře na čí […] Posted in Recenze
  • KLUB RVÁČŮ22. dubna 2003 KLUB RVÁČŮ Příběh je poměrně jednoduchý. Jack si potrpí na pěkné šaty, má příjemně zařízený byt ve stylu Ikea a pracuje u automobilové společnosti. Létá po světě a vyšetřuje příčiny automobilových […] Posted in TV Recenze
  • Emily Blunt25. října 2015 Emily Blunt Emily Olivia Leah Blunt (* 23. února 1983 Londýn, Spojené království) je britská herečka. Nejvíce se proslavila rolemi ve filmech Ďábel nosí Pradu (2006), Královna Viktorie (2009), Správci […] Posted in Profily osob
  • Klan létajících dýk - House of Flying Daggers31. srpna 2005 Klan létajících dýk - House of Flying Daggers dyž před některými lidmi prohlásíte, že to, na co se budete dívat je asijský film, začnou ohrnovat nos, že nejsou zvědaví na neustále mlácení lidí přes kebuli. Jenže tituly jako Tygr a […] Posted in Filmové recenze
  • Earthlock: Festival of Magic2. září 2016 Earthlock: Festival of Magic Zdarma s Xbox live Gold - 01/09 - 30/09 na Xbox One. https://www.youtube.com/watch?v=Cgm9td9sFtw Posted in Novinky ze světa her
  • Rambo míří do Mortal Kombat 11. K milníku 8 milionů...8. října 2020 Rambo míří do Mortal Kombat 11. K milníku 8 milionů... Rambo míří do Mortal Kombat 11. K milníku 8 milionů prodaných kopií studia NetherRealm Studios (Injustice 2, Mortal Kombat X ) a Warner Bros. Games (Batman: Arkham City) vydávají Kombat […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Sony pracuje na nové generaci svého VR headsetu pro PS5. Má...23. února 2021 Sony pracuje na nové generaci svého VR headsetu pro PS5. Má... Sony pracuje na nové generaci svého VR headsetu pro PS5. Má být výkonnější, interaktivnější a ergonomičtější. Kromě toho nabídne nový VR ovladač, který bude využívat několik hlavních […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Arrival11. listopadu 2016 Arrival Mimozemšťané opět přistávají na Zemi. Ale po dlouhé době ji nejdou zničit.Na dvanácti místech na naší planetě přistanou mimozemské lodě. Představitelé států, kde se lodě nacházejí, […] Posted in Kritický Klub
  • Preacher - Pilot26. května 2016 Preacher - Pilot Kultovní komiksové dobrodružství Gartha Ennise konečně přišlo na televizní obrazovky! Již v pondělí ráno (pro Američany v neděli večer) uvedla AMC pilotní díl westernové řežby - […] Posted in Kritický Klub
  • Ema a jednorožec - Ztracené hříbě - podaří se Emě vyrvat malého jednorožce ze spárů Nočních můr?30. prosince 2020 Ema a jednorožec - Ztracené hříbě - podaří se Emě vyrvat malého jednorožce ze spárů Nočních můr? Keira je kouzelný bájný jednorožec a bezesporu nejlepší přítelkyně Emy. Leccos spolu zažily. Ema je totiž Vyvolená strážkyně - ta, která bojuje s Nočními můrami. Keira se nachází v Říši […] Posted in Recenze knih

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,38007 s | počet dotazů: 225 | paměť: 53531 KB. | 18.01.2022 - 17:47:36