Po čem muži touží - Mají to ženy snazší?

PoCemMuziTouzi

Své neroz­váž­né přá­ní, kte­ré Karel  vyslo­ví, dopro­vo­dí slo­vy: „žen­ský to maj mno­hem jed­no­duš­ší.“ Mají to oprav­du ženy v živo­tě snaz­ší? Zeptali jsme se her­ců.

Evelyna Steimarová vidí  Karlův výrok jas­ně: „Nebyl nikdy v roli ženy, jinak by tako­vou blbost nemohl říct!“Jana Synková s ní sou­hla­sí „Rozhodně nemá prav­du, klad­ní hrdi­no­vé nikdy nema­jí prav­du, ženy to mají samo­zřej­mě mno­hem těž­ší a on to nemů­že vědět, pro­to­že to nezná.“

„Ženy to v žád­ném pří­pa­dě jed­no­du­ší nema­jí, hol­ky to měly, mají a budou mít vždyc­ky těž­ší,“ při­dá­vá se Lucie Polišenská.

Já si mys­lím, že jak žen­ský, tak muž­ský role jsou nároč­ný, zvlášť, když člo­věk chce najít i tu dru­hou strán­ku. Vlastně v kaž­dém člo­vě­ku je obo­jí a jenom tře­ba muži se sty­dí nebo nechtě­jí uká­zat tu svo­ji kře­h­čí strán­ku, a ženy nao­pak někdy vyu­ží­va­jí toho, že jsou slab­ší bytos­ti. Je to kom­pli­ko­va­ná otáz­ka, kte­rou těž­ko vyře­ší­me. Je prav­da, že  chla­pi mají výho­du, pro­to­že můžou vyběh­nout z domu v kalho­tách a trič­ku a nemu­sí se nějak slo­ži­tě chys­tat na den (smích), což já teda taky občas dělám … tak­že  to nemůžu úpl­ně posu­zo­vat,  ale když chce člo­věk vypa­dat pěk­ně, tak to troš­ku zabe­re času víc,“ pro­zra­di­la na sebe Anna Polívková.

Více na Kritiky.cz
Pohřben zaživa Když se obvykle chcete zbavit svého manžela, počítejte s tím, že se jednoho dne vrátí a......
Angry Birds ve filmu - Obsah/O filmu OBSAH              Animovaná komedie Angry Birds ve filmu nás zavede na ostrov, kde ...
Hitman: Agent 47 - zvládnutá nádoba s vysoce průměrným obsahem Původní recenze je v blogové sekci "Recenze do 100 slov", tahle bude trošku delší... Hern...
První rekonstrukce v životě Od roku 2016 se oblast pro poskytování hypoték dosti změnila. Podmínky se zpřísnily, povinnos...
TRAILER: It: Chapter Two / To Kapitola 2 - reakce a rozbor | Kajin Life ...

„Nemyslím si, že by to ženy měly snaz­ší, ale záro­veň si nemys­lím, že by to muži měli jed­no­duš­ší… Každý má svo­je,“ říká Andrea Hoffmanová.

„V někte­rých věcech ženy, v někte­rých muži, ale já si mys­lím, že to je vyrov­na­ný,“ dopl­ňu­je za mlad­ší gene­ra­ci  Dominika Myslivcová.

„Já si mys­lím, že obě pohla­ví to mají stej­ně nároč­né, ale v jiných situ­a­cích a obě jsou na to dis­po­no­va­ná, aby to zvlád­la,“  uza­ví­rá Táňa Pauhofová.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: