Kritiky.cz > Recenze knih > Po boku zla vždycky kráčí láska

Po boku zla vždycky kráčí láska

elisabet nemert čas vlků

Švédsko sto­jí na pra­hu dru­hé svě­to­vé vál­ky a sirot­ky Magdalenu a Nilse potka­lo neče­ka­né štěs­tí. Jejich jedi­ný pří­buz­ný, strýc, kte­rý se vrá­til z Ameriky, jim odká­zal veš­ke­rý svůj maje­tek. Díky neče­ka­né­mu bohat­ství začí­na­jí žít nový život a mají před sebou slib­nou kari­é­ru. Hrůzy začí­na­jí­cí vál­ky pro­ni­ka­jí­cí z kon­ti­nen­tu však jejich živo­ty zno­vu změ­ní a dove­dou je k pomo­ci potřeb­ným. Tehdy do jejich živo­ta vstou­pí Carl-Magnus Rytterholm, obdi­vo­va­tel nové­ho hrdi­ny Adolfa Hitlera. Zdá se, že se sou­ro­zen­ci vychá­zet nebu­de...

Po boku zla však vždyc­ky krá­čí lás­ka. Při hle­dá­ní tří zmi­ze­lých fin­ských váleč­ných dětí se Magdalena a Carl-Magnus popr­vé set­ka­jí a tohle setká­ní je pro oba dva osu­do­vé. Jejich odva­ha a obě­ta­vost změ­ní život nejen jim, ale i mno­ha dal­ším lidem.

Elisabet Nemert je švéd­ská spi­so­va­tel­ka, kte­rou při psa­ní její­ho romá­nu Čas vlků inspi­ro­va­la sta­ro­dáv­ná legen­da, pod­le kte­ré v kaž­dém člo­vě­ku žijí dva vlci a neu­stá­le boju­jí o tlu­kot srd­ce. Jeden z nich je strach a nená­vist a ten dru­hý lás­ka a důvě­ra. Který z vlků vyhra­je? Ten, kte­ré­ho živí­me.

Vlky zde však sym­bo­li­zu­jí i boj pro­ti nacis­tic­ké­mu Německu a kni­hu ozvlášt­ňu­jí i čás­ti, kte­ré jsou psa­né prá­vě z pohle­du vlků. Tyhle pasá­že jsou neo­by­čej­ně nád­her­né a ori­gi­nál­ní, stej­ně jako hlav­ní myš­len­ka díla.

Kromě váleč­ných situ­a­cí se pří­běh zamě­řu­je také na před­vá­leč­nou soci­ál­ní situ­a­ci ve Švédsku. Vysvětluje, jak na tom byly mat­ky samo­ži­vi­tel­ky, děti, kte­ré skon­či­ly v pěs­toun­ské péči a jaké bylo posta­ve­ní žen, roz­dě­le­ní spo­leč­nos­ti pod­le půvo­du  a hos­po­dář­ská a poli­tic­ká situ­a­ce země. Díky tomu čte­nář vidí, jak se změ­ni­la cel­ko­vá situ­a­ce země po začát­ku vál­ky.

Stejně jako nesku­teč­ná obě­ta­vost a sna­ha pomoct jiným, kte­ré moh­ly odváž­né lidi stát život, je v pří­bě­hu důle­ži­tá i lás­ka. Ta však neza­sti­ňu­je ostat­ní téma­ta, prá­vě nao­pak - vhod­ně je dopl­ňu­je.  Elisabet Nemert se poved­lo napsat vyvá­že­ný emo­tiv­ní pří­běh, kte­rý obsá­hl celou váleč­nou dobu a kte­rý vyprá­ví nejen o neut­rál­ní zemi, kte­rá se muse­la potý­kat s váleč­ným kon­flik­tem, ale i o lidech, kte­ří se v těž­kých časech nebá­li zůstat lid­mi.

Hodnocení: 95%

ČAS VLKŮ

Autorka: Elisabet Nemert

Originální název: Vargarnas Tid

Překlad: Jan Marek Šík

Vydáno: Cosmopolis, 2018

Počet stran: 360


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • František Emmert - Holocaust21. června 2018 František Emmert - Holocaust Masová vražda šesti milionů evropských Židů spáchaná v letech 1941 až 1945 se dnes nazývá holocaust. Nacisté tehdy chtěli vyhladit všechny osoby židovského původu, včetně dětí a starých […]
  • Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí21. června 2018 Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí Životní příběh Marii Vittorii začíná ve dvacátých letech dvacátého století v italských horách, kde život lidí utváří tvrdá práce a neochvějná víra. Maria se bojí, že se neprovdá a zůstane […]
  • Jak dělat reklamu?24. listopadu 2018 Jak dělat reklamu? Jak vytvořit tu "správnou" reklamu, která zaujme, vryje se do paměti a zároveň neotravuje a nerozčiluje? Se kterou se spojují pozitivní emoce? Jak připravit reklamní kampaň, jak sestavit […]
  • Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí4. března 2018 Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí Irena Sendlerová pracovala jako sociální pracovnice ve Varšavě. Počas druhé světové války byla součástí odbojového hnutí a když viděla, v jakých hrozných podmínkách Židé v ghettu žijí, […]
  • Clařino dědictví – rodina především?22. listopadu 2018 Clařino dědictví – rodina především? Máte rádi rodinné ságy? Chcete se vrátit do období druhé světové války? Milujete Provence a její krásy? Francoise Bourdin vám nabízí pokračování příběhu Clary Morvanové a její […]
  • Lze rozmotat Provaz lží?9. července 2019 Lze rozmotat Provaz lží? Horký srpnový den roku 1982. Idylická osada na sever od New Yorku, která je obklopena horami, skalnatými útesy a průzračnými ledovcovými jezery. Právě zde se odehraje strašlivý a nesmyslný […]
  • Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno10. dubna 2019 Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno Caleb Zelic pronásleduje vraha svého nejlepšího přítele Garyho. Ten byl brutálně zavražděn. Zlámali mu prsty, prořízli krk. Navíc policie podezírá Caleba, že on je vrah. Caleb se cítí […]
  • Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl15. června 2018 Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl Během druhé světové války ze zámku u Lublaně jedné lednové noci beze stopy zmizela okouzlujúcí žena z vysoké společnosti. Co se s ní stalo? Ona a její manžel byli nuceni stýkat se s […]
  • Válka matky a snoubenky14. září 2019 Válka matky a snoubenky Emily si nikdy nemyslela, že by mohla potkat dokonalého muže. Přesně to se jí ale stalo. Její vyvolený se jmenuje Adam a je nejen hezký, ale i laskavý, chápavý a zábavný. Navíc je skvělý […]
  • Anglická gramatika efektivně a přehledně20. prosince 2018 Anglická gramatika efektivně a přehledně Anglická gramatika není náročná - pokud ovšem víte, jak na ni. Ne každému, kdo se učí anglický jazyk nebo se v něm chce zdokonalit, však vyhovují tradiční učební metody, které se používají […]