Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Po boku zla vždycky kráčí láska

Po boku zla vždycky kráčí láska

elisabet nemert čas vlků
elisabet nemert čas vlků

Švédsko sto­jí na pra­hu dru­hé svě­to­vé vál­ky a sirot­ky Magdalenu a Nilse potka­lo neče­ka­né štěs­tí. Jejich jedi­ný pří­buz­ný, strýc, kte­rý se vrá­til z Ameriky, jim odká­zal veš­ke­rý svůj maje­tek. Díky neče­ka­né­mu bohat­ství začí­na­jí žít nový život a mají před sebou slib­nou kari­é­ru. Hrůzy začí­na­jí­cí vál­ky pro­ni­ka­jí­cí z kon­ti­nen­tu však jejich živo­ty zno­vu změ­ní a dove­dou je k pomo­ci potřeb­ným. Tehdy do jejich živo­ta vstou­pí Carl-Magnus Rytterholm, obdi­vo­va­tel nové­ho hrdi­ny Adolfa Hitlera. Zdá se, že se sou­ro­zen­ci vychá­zet nebu­de...

Po boku zla však vždyc­ky krá­čí lás­ka. Při hle­dá­ní tří zmi­ze­lých fin­ských váleč­ných dětí se Magdalena a Carl-Magnus popr­vé set­ka­jí a tohle setká­ní je pro oba dva osu­do­vé. Jejich odva­ha a obě­ta­vost změ­ní život nejen jim, ale i mno­ha dal­ším lidem.

Elisabet Nemert je švéd­ská spi­so­va­tel­ka, kte­rou při psa­ní její­ho romá­nu Čas vlků inspi­ro­va­la sta­ro­dáv­ná legen­da, pod­le kte­ré v kaž­dém člo­vě­ku žijí dva vlci a neu­stá­le boju­jí o tlu­kot srd­ce. Jeden z nich je strach a nená­vist a ten dru­hý lás­ka a důvě­ra. Který z vlků vyhra­je? Ten, kte­ré­ho živí­me.

Vlky zde však sym­bo­li­zu­jí i boj pro­ti nacis­tic­ké­mu Německu a kni­hu ozvlášt­ňu­jí i čás­ti, kte­ré jsou psa­né prá­vě z pohle­du vlků. Tyhle pasá­že jsou neo­by­čej­ně nád­her­né a ori­gi­nál­ní, stej­ně jako hlav­ní myš­len­ka díla.

Kromě váleč­ných situ­a­cí se pří­běh zamě­řu­je také na před­vá­leč­nou soci­ál­ní situ­a­ci ve Švédsku. Vysvětluje, jak na tom byly mat­ky samo­ži­vi­tel­ky, děti, kte­ré skon­či­ly v pěs­toun­ské péči a jaké bylo posta­ve­ní žen, roz­dě­le­ní spo­leč­nos­ti pod­le půvo­du  a hos­po­dář­ská a poli­tic­ká situ­a­ce země. Díky tomu čte­nář vidí, jak se změ­ni­la cel­ko­vá situ­a­ce země po začát­ku vál­ky.

Stejně jako nesku­teč­ná obě­ta­vost a sna­ha pomoct jiným, kte­ré moh­ly odváž­né lidi stát život, je v pří­bě­hu důle­ži­tá i lás­ka. Ta však neza­sti­ňu­je ostat­ní téma­ta, prá­vě nao­pak - vhod­ně je dopl­ňu­je.  Elisabet Nemert se poved­lo napsat vyvá­že­ný emo­tiv­ní pří­běh, kte­rý obsá­hl celou váleč­nou dobu a kte­rý vyprá­ví nejen o neut­rál­ní zemi, kte­rá se muse­la potý­kat s váleč­ným kon­flik­tem, ale i o lidech, kte­ří se v těž­kých časech nebá­li zůstat lid­mi.

Hodnocení: 95%

ČAS VLKŮ

Autorka: Elisabet Nemert

Originální název: Vargarnas Tid

Překlad: Jan Marek Šík

Vydáno: Cosmopolis, 2018

Počet stran: 360


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Blitzkrieg! Druhá světová za dvacet (a něco) minut21. listopadu 2021 Blitzkrieg! Druhá světová za dvacet (a něco) minut Vojska s hákovým křížem se soustředí na východní frontu, jejich obávané tanky právě uzavřely další kampaň a vojevůdce nacistů by si mohl spokojeně mnout knír, kdyby tedy nebylo Pacifiku, […] Posted in Recenze her
  • Elizabeth Coleman – Ukradený příběh (recenzní kniha)17. srpna 2021 Elizabeth Coleman – Ukradený příběh (recenzní kniha) Za poskytnutí recenzního výtisku velice děkuji nakladatelství Cosmopolis Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Léto se nám přehouplo do druhé poloviny, a brzy k […] Posted in Recenze knih
  • Vražda bez soucitu11. července 2021 Vražda bez soucitu Julia Schwarzová, soudní patoložka, nemůže stále zapomenout na vraždu svého bratra, která se stala již kdysi dávno. Často se jí o něm zdají sny. V poslední době jsou čím dál častější, až […] Posted in Recenze knih
  • Cvičebnice tvůrčího psaní - novinka8. července 2021 Cvičebnice tvůrčího psaní - novinka Říká se, že život každého z nás by vydal za knihu, protože všichni bez výjimky mají v sobě nějaký příběh, životní příběh. Někdo si ho nese v hlouby duše, a někdo s ním chce vyjít ven na […] Posted in Recenze knih
  • Julie Caplin – Čajovna v Tokiu (recenzní kniha)25. dubna 2021 Julie Caplin – Čajovna v Tokiu (recenzní kniha) Za poskytnutí recenzního výtisku velice děkuji nakladatelství Cosmopolis Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku!  V březnu u nakladatelství Cosmopolis vyšla […] Posted in Recenze knih
  • Od Oltáře do Santiaga2. srpna 2020 Od Oltáře do Santiaga Knížka, nebo spíše cestovatelský deník s názvem Od oltáře do Santiaga, je počin čerstvých novomanželů Jany a Lukáše Hanušových, který se rozhodli jít týden po svatbě svatební /poutní cestu […] Posted in Recenze knih
  • Moje super nerealita, Claire Frosto23. června 2020 Moje super nerealita, Claire Frosto Jak moc se liší náš skutečný život od uhlazené super reality, kterou se chlubíme na Facebooku či Instagramu? Jak moc potřebujeme přátele z masa a kostí? A uvědomujeme si, že nás sociální […] Posted in Recenze knih
  • Válka matky a snoubenky14. září 2019 Válka matky a snoubenky Emily si nikdy nemyslela, že by mohla potkat dokonalého muže. Přesně to se jí ale stalo. Její vyvolený se jmenuje Adam a je nejen hezký, ale i laskavý, chápavý a zábavný. Navíc je skvělý […] Posted in Recenze knih
  • Potkejte Brusel!13. července 2019 Potkejte Brusel! Brusel je hlavní město Belgického království a sídlí v něm Evropský parlament. To ví asi každý. To, jak vypadá v Bruselu každodenní život, už ale tak známé není. Víte, čemu zde obyvatelé […] Posted in Recenze knih
  • Lze rozmotat Provaz lží?9. července 2019 Lze rozmotat Provaz lží? Horký srpnový den roku 1982. Idylická osada na sever od New Yorku, která je obklopena horami, skalnatými útesy a průzračnými ledovcovými jezery. Právě zde se odehraje strašlivý a nesmyslný […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,01807 s | počet dotazů: 254 | paměť: 56582 KB. | 27.06.2022 - 22:02:30