Pletení na rukou: Lenka Sýkorová

P1270041

Když se řek­ne ple­te­ní, vyba­ví se vám jeh­li­ce, vlna a tře­ba něja­ký kou­sek, kte­rý stá­le čeká na dokon­če­ní už spous­ty let, ale stá­le mar­ně? Nebo nao­pak sly­ší­te uklid­ňu­jí­cí zvuk jeh­lic, cítí­te, jak se po nároč­ném dni uvol­ňu­je­te a navíc pak máte dob­rý pocit z hoto­vé­ho výrob­ku? Ať pat­ří­te do prv­ní či dru­hé sku­pi­ny nebo jste ple­te­ní dosud neob­je­vi­li, kníž­ka Pletení na rukou by nemě­la ujít vaší pozor­nos­ti.

Pro začá­teč­ní­ky nabíd­ne sezná­me­ní s ple­te­ním na rukou, což je tech­ni­ka, kte­rá se sta­la feno­mé­nem posled­ní doby a mno­ho ple­ta­řek i začá­teč­nic si ji tou­ží vyzkou­šet. Zároveň jde o tech­ni­ku, kte­rá je prý tak jed­no­du­chá, že ji zvlá­da­jí i malé děti a navíc jde o vyso­ce pro­spěš­nou čin­nost, jež vám roz­ví­jí jem­nou moto­ri­ku. A kdo ví, tře­ba vás ple­te­ní tak zaujme, že nako­nec pře­ci jen sáh­ne­te po oněch obá­va­ných jeh­li­cích. A neza­po­meň­te ani na dal­ší bene­fi­ty, kdy ruč­ní prá­ce vás odtrh­nou od prá­ce a vy se bude­te jen sou­stře­dit na danou chví­li, což vám při­ne­se pří­jem­ný odpo­či­nek. Nemluvě o tom, že ve finá­le na vás čeká radost nad vlast­no­ruč­ně vytvo­ře­ným výrob­kem.

Pro pokro­či­lé, kte­ří nao­pak ple­tou rádi, kníž­ka nabí­zí sezná­me­ní s tro­chu jinou tech­ni­kou prá­ce, kdy jeh­li­ce nebu­de­te vůbec potře­bo­vat. Vystačíte si se svý­mi prs­ty, ruka­ma či pří­pad­ně hrá­bě­mi. Ano i jeden návod ple­te­ní na hrá­bích autor­ka při­da­la jako zají­ma­vost.

Útlá kníž­ka vám nabíd­ne 13 návo­dů na vytvo­ře­ní výrob­ků, kte­ré obo­ha­tí váš šat­ník či domác­nost ori­gi­nál­ní­mi kous­ky, jež si vytvo­ří­te sami, což bude těšit dvoj­ná­sob. A až vám budou kama­rád­ky něco z toho závi­dět, může­te je poda­ro­vat vlast­no­ruč­ním výrob­kem, urči­tě budou mít radost. Těšte se na návo­dy na síťo­va­nou taš­ku, ozdob­nou šál­ku či tře­ba deko­rač­ní povlak na pol­štář.

Autorka vás tech­ni­kou spo­leh­li­vě pro­ve­de krok po kro­ku. Nejprve se dozví­te více infor­ma­cí o mate­ri­á­lu a pomůc­kách, kte­ré bude­te k prá­ci potře­bo­vat. Na výběr bude­te mít z růz­ných mate­ri­á­lů vhod­ných pro ple­te­ní, bude již na vás, zda si kou­pí­te tře­ba tzv. České Hobby Špagáty či si vytvo­ří­te vhod­ný mate­ri­ál sami. Návody na jed­not­li­vé pro­jek­ty jsou ohod­no­ce­ny na stup­ni­ci od jed­né do pěti, od nej­leh­čí­ho po nej­ná­roč­něj­ší. Volit může­te i mezi návo­dy urče­né pro ple­te­ní na rukou či prs­tech a v závě­ru i jeden návod pro ple­te­ní na hrá­bích. Postup při prá­ci je dob­ře zachy­cen na jed­not­li­vých foto­gra­fi­ích krok po kro­ku, aby pod­le něj zvlád­la pra­co­vat i začá­teč­ni­ce. Takže neměj­te oba­vy, že to nezvlád­ne­te. I když ze začát­ku může chví­li trvat, než se do dané tech­ni­ky dosta­ne­te, což mohu sama potvr­dit jako ple­ta­cí laik, kdy jsem si ze začát­ku neby­la jis­tá, odkud kam mám pří­zi pro­táh­nout, jak moc uta­ho­vat, ale pokus omyl a nako­nec jsem na to při­šla. Takže smě­le do toho. Otázkou pak jen zůstá­vá, zda vás někte­rý ze tři­nác­ti návo­dů, což není poprav­dě pří­liš moc, zaujme …

O autor­ce: Lenka Sýkorová se růz­ným ruč­ním pra­cem a tvo­ře­ní věno­va­la odma­lič­ka díky babič­ce. Inspirace čer­pa­la i ze západ­ní Evropy v době před rokem 1989. Různé dru­hy tvo­ře­ní byly jejím koníč­kem až done­dáv­na, kdy se roz­hod­la v daném obo­ru pra­co­vat. Dnes tak pořá­dá růz­né kur­zy výtvar­ných tech­nik a kre­a­tiv­ní výsta­vy v něko­li­ka čes­kých měs­tech.

Vydalo: Nakladatelství Grada, kde lze kni­hu i zakou­pit.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Tohle je háčkování – Pavlína Martiňáková13. října 2017 Tohle je háčkování – Pavlína Martiňáková Líbí se vám háčkované výrobky, oblečení, hračky, už několikrát jste se pokoušeli naučit háčkovat, ale po několika neuspěších jste to nakonec vzdali? Nebo stále nemáte zkušenosti […]
  • 20 zvířat v 1 000 tečkách – Thomas Pavitte19. prosince 2016 20 zvířat v 1 000 tečkách – Thomas Pavitte Jistě si každý vzpomene, že v době dětství se mu do ruky dostal obrázek, který vznikl tak, že se spojilo několik teček. Obvykle stačilo několik tahů a jednoduchý obrázek byl na světě. Na […]
  • Omalovánky Pixel Art – Zvířata: John Woodcock1. ledna 2017 Omalovánky Pixel Art – Zvířata: John Woodcock Omalovánky pro dospělé již není třeba představovat, získali si své zájemce, nadšence, kteří si již svůj život bez odpočinku u vymalování předkreslených šablon rozličných motivů nedokážou […]
  • SCOTTOVÁ, Jennifer L. S Madame Chic na úrovni: aneb jak být elegantní každý den.9. července 2016 SCOTTOVÁ, Jennifer L. S Madame Chic na úrovni: aneb jak být elegantní každý den. Kniha určená na první pohled výhradně pro ženy. A na druhý pohled pro takové ženy, co si s oblibou listují v časopisech typu Vlasta, Marianne apod. Ale zdání klame. Slovo úroveň, […]
  • "Renovace voskovek"23. července 2017 "Renovace voskovek" Renovace starých voskovek Také máte doma voskovky, kterým děti již sundaly papírový kabátek? A také dost špiní a povalují se všude možně? I u nás tomu není jinak! A tak jsme se rozhodli, […]
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […]
  • Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames7. listopadu 2017 Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames NAKRESLI 50 ZVÍŘAT od Lee J. Ames Touží se vaše děti naučit malovat jako správní mistři malíři? Vy ale nevíte, jak na to? Zkuste jim pořídit tuto úžasnou příručku „Nakresli 50 zvířat“ od […]
  • Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová20. července 2017 Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová KOUZLA Z KVĚTIN: Martina Šedová, Lenka Foltýnová Květy a květiny jsou každodenní součástí našeho života. Na to, jak si ze živých květů jednoduše vyrobit krásné dekorace, vám pomůže a […]
  • Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí...20. ledna 2019 Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí... Oblíbené skládačky z různobarevného papíru v dětech probudí opravdový zájem o tvoření, povzbudí jejich fantazii, a hlavně procvičí a zdokonalí jemnou motoriku prstů. Navíc jako bonus jsou […]
  • 101 VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ S AMOSEM: RECYKLACE9. června 2019 101 VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ S AMOSEM: RECYKLACE Všechny tvořivé duše určitě znají velmi oblíbený český časopis věnující se tvoření tj. AMOS, který po dobu 15 let vychází pravidelně čtvrtletně. Tato velmi nápaditá a kreativní kniha […]