Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ples Příšer

Ples Příšer

Když jsem popr­vé sly­šel název toho­to fil­mu, říkal jsem si, že patr­ně půjde o něja­kou horo­ro­vou podí­va­nou. No, mož­ná jsem nebyl dale­ko od pravdy.Režie Marca Forstera nás totiž od prv­ních vte­řin fil­mu nene­chá­vá na pochy­bách, že nepů­jde o žád­ný oddycho­vý sla­ďá­ček na dobrou noc. Na tenhle film je lep­ší si vzít do kina mís­to leh­ké koly a pop­cor­nu pla­cat­ku říz­né whis­ky a ved­le sebe posaď­te radě­ji své­ho pitt­bu­la, než vaši pří­tel­ky­ni, pro­to­že vám na kon­ci s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí nebu­de do zpě­vu.


Hank Grotowski (Billy Bob Thornton) je bachař ve věz­ni­ci a pra­cu­je na „posled­ní míli“. Tohle povo­lá­ní se v rodi­ně Grotowskích dědí z gene­ra­ce na gene­ra­ci. Jeho syn Sonny (Heath Ledger) sem při­šel tepr­ve nedáv­no a hned se tu chys­tá popra­va jed­no­ho věz­ně čer­né ple­ti, kte­ré­ho pře­kva­pi­vě dob­ře hra­je rap­per Puff Daddy. Děd (Peter Boyle) Grotowski, otec Hank a syn Sonny žijí na okra­ji měs­ta a spo­lu s pra­cí po sobě dědí i rasis­mus. Sonny je ale jiný, přá­te­lí se dvě­ma čer­ný­mi klu­ky ze sou­sed­ství a vůbec se neje­ví stej­ně stu­de­ně jako jeho otec a děd. Je z měk­čí­ho těs­ta a pro­to ho oba star­ší Grotowští nema­jí rádi a pova­žu­jí za sla­bo­cha a zba­běl­ce. Sonny to těž­ce nese a utá­pí se v lev­né whis­ky a sexu s míst­ní šlap­kou. Vraťme se ale k odsou­zen­ci na smrt, za ním napo­sle­dy při­chá­zí jeho žena, ser­vír­ka v zapli­va­né puty­ce, se synem, kte­rý trpí váž­nou obe­zi­tou (tu hra­je bez­chyb­ná Halle Berry). Přichází, aby dopřá­la své­mu syno­vi posled­ní roz­ho­vor se svým otcem, kte­ré­ho on bez­mezně zbož­ňu­je, avšak ona sama veš­ke­ré sym­pa­tie ke své­mu muži dáv­no ztra­ti­la. Poprava se již kva­pem blí­ží a Hank se Sonnym při­pra­vu­jí odsou­zen­ce na posled­ní ces­tu, kte­rá se, jak jinak, Sonnymu tak úpl­ně nepo­ve­de. To je pro Hanka posled­ní kap­ka do kali­chu otcov­ské nená­vis­ti k syno­vi. Sonny ote­vře­ný boj s otcem nezvlá­dá a kon­čí ho zou­fa­le sebe­vraž­dou. Do tře­ti­ce vše­ho zlé­ho ješ­tě čer­noš­ská ser­vír­ka (a teď už i vdo­va) Leticie při­chá­zí o své­ho milo­va­né­ho oty­lé­ho syna. Potkává se s Hankem, aby tak vytvo­ři­li vel­mi zvlášt­ní pár rasis­ty a čer­noš­ky, oko­ře­ně­ný tím, že Hank odve­dl na smrt její­ho muže Lawrence. Jestli se vám zdá, že jsem pro­zra­dil z děje pří­liš a při­pra­vil vás o vět­ši­nu fil­mu, není to tak. To, co jsem zde napsal při­jde ze začát­ku jako lavi­na v prv­ní polo­vi­ně pří­bě­hu. Dále ale nic pro­zra­zo­vat nebu­du. Vychutnejte si per­fekt­ní režii a hlav­ně úžas­né herec­ké výko­ny dvo­ji­ce Billy Bob Thorntona a Halle Berry, kte­rá za tuto roli zís­ka­la Oscara a pod­le mého míně­ní si ho zaslou­žil i její part­ner. Thornton v tom­to sním­ku totiž doka­zu­je, že je her­cem oprav­do­vé holly­wo­od­ské špič­ky a i když ho nijak rád nemám, musel jsem na kon­ci uznat, že tenhle výkon je napros­to bez­chyb­ný a bra­vur­ní. Podtrženo sečte­no je Ples pří­šer asi nej­ví­ce psy­cho­lo­gic­kým dra­ma­tem, než čím­ko­li jiným a mohu vám pro­zra­dit, že po ces­tě z kina mi neby­lo ve ztem­ně­lé Praze nijak do sko­ku. Možná si na podob­né fil­my nako­nec poří­dím tu pla­cat­ku a udě­lám zbroj­ní prů­kaz na pitt­bu­la.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,09382 s | počet dotazů: 231 | paměť: 56239 KB. | 29.05.2022 - 05:07:57