Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Pláž - Po 18 hodinách v zadní kabině letadla, po třech pitomých filmech, dvou jídlech v plastiku, šesti pivech a bezesné noci jsem konečně přistál... v Bangkoku.

Pláž - Po 18 hodinách v zadní kabině letadla, po třech pitomých filmech, dvou jídlech v plastiku, šesti pivech a bezesné noci jsem konečně přistál... v Bangkoku.

Plaz

Přesně takhle začí­ná film Pláž. Richard (Leonardo DiCaprio), jako mla­dý ame­ric­ký bac­kpac­ker, při­jíž­dí do Bangkoku. Za pár dola­rů si seže­ne uby­to­vá­ní v lev­ném hos­te­lu, kde jsou kro­mě poste­le a vět­rá­ku jen holé stě­ny. Ještě ten večer se sezná­mí s půvab­nou fran­couz­skou Francoise (Virginie Ledoyen), kte­rá tam má bohu­žel pří­te­le Etienna (Guillaume Canet).

Ještě poz­dě­ji večer nara­zí na zvlášt­ní­ho týp­ka jmé­nem Daffy (Robert Carlyle), kte­rý v jed­nom kuse hulí trá­vu a tro­chu (hod­ně) mu hra­be. Ale niko­liv z té trá­vy, ale z del­ší­ho poby­tu na mís­tě, kte­rý nazý­vá rájem. Richardovi vyprá­ví o neu­vě­ři­tel­ném ost­ro­vě v pobřež­ních vodách Thajska dosud nezni­če­ném turis­tic­kým ruchem. Ráno je pak tro­chu šíle­né. Richard najde Daffyho s pod­ře­za­ný­mi žila­mi a na dve­řích při­špen­dle­nou mapu zmí­ně­né­ho ost­ro­va. Přemluví své fran­couz­ské sou­se­dy, aby se tam s ním vypra­vi­li a tak se i sta­ne. Toť úvod do děje.

Hlavní myš­len­kou Pláže je hle­dá­ní ráje. Zatímco prv­ní polo­vi­na fil­mu popi­su­je ráj jako něja­ké vysně­né mís­to a veš­ke­rou ener­gii věnu­je jeho hle­dá­ní, ve dru­hé polo­vi­ně zjiš­ťu­je­me, že toto mís­to sice exis­tu­je, ale že po čase to pře­sta­ne být tím, po čem jsme tou­ži­li a že sku­teč­ný ráj najde­me jen sami v sobě.

Partička nezá­vis­lých lidí, kte­ří v tom­to fil­mu najdou své úto­čiš­tě na nezná­mém opuš­tě­ném ost­ro­vě, tam musí čelit mno­ha růz­ným nebez­pe­čím, kte­rá při­chá­ze­jí zven­ku i zevnitř jejich kolo­nie. Jenže ti, co zde ráj našli najed­nou zjiš­ťu­jí, že nesto­jí o to, aby ho našel ješ­tě někdo jiný. Pobyt na tom­to nád­her­ném mís­tě, ve stra­chu, že bude někým obje­ve­no, v kom­bi­na­ci s ponor­ko­vou nemo­cí a dal­ší­mi soci­ál­ní­mi pro­blémy může vyvo­lá­vat i šílen­ství. Důkazem toho byl i Daffy - jeden ze zakla­da­te­lů kolo­nie, kte­rý se z del­ší­ho poby­tu v ráji nako­nec zbláz­nil.

Pláž je film roz­hod­ně zají­ma­vý, avšak mno­ha kri­ta­ka­mi odsou­ze­ný a to zejmé­na díky slab­ší­mu scé­ná­ři, kte­rý sku­teč­ně není pří­liš slo­ži­tý a také díky obsa­ze­ní Leonarda DiCapria do hlav­ní role. Nemůžu říct, že by to byl zrov­na můj oblí­be­ný herec, ale v tom­to fil­mu dělal pod­le mě co mohl a v rám­ci mož­nos­tí se úspěš­ně zhos­til své role lehce nafou­ka­né­ho ame­ric­ké­ho fra­jír­ka, kte­rý se kde­si v thaj­ské pus­ti­ně stře­tá­vá s rea­li­tou. Jediná scé­na, kte­rou jsem fakt nepo­cho­pil, je ta, co je nato­če­na jako by ve sty­lu video­hry. V prv­ní řadě je tam úpl­ně zby­teč­ná a v dru­hé řadě v ní DiCaprio vypa­dá oprav­du dement­ně. Jinak ten­to film roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji. Hudební dopro­vod se cel­kem pove­dl a mno­ho zábě­rů z nád­her­né thaj­ské pří­ro­dy také.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,67412 s | počet dotazů: 229 | paměť: 46791 KB. | 28.02.2021 - 13:49:17