Playboy: The Mansion

n200911191153 0
PlayboyKdo by nesly­šel o časo­pi­su Playboy? Krásné dív­ky, pení­ze, večír­ky a zába­va jako pra­cov­ní náplň. Pokud máte tuhle před­sta­vu, mož­ná se až tak nemý­lí­te. Faktem ovšem je, že i tohle muse­lo jed­nou kdy­si a kde­si začít a aby se sen udr­žo­val v rea­li­tě a rea­li­ta vypa­da­la jako sen, je nut­né tvr­dě pra­co­vat a hod­ně se činit. Jestliže vás zají­má, jaké by to bylo (mít tako­vé impé­ri­um) a neva­dí vám styl hra­ní tak tro­chu a la The Sims, je tu pro vás Playboy: The Mansion.

 

 

Vžijete se do posta­vy Hugh Hefnera, oprav­do­vé­ho zakla­da­te­le a maji­te­le Playboye, se kte­rým začí­ná­te od piky (pokud se tak dá nazvat pěk­ný dům, sluš­ná suma na roz­jezd a zku­še­ná asi­s­tent­ka, kte­rá vám dost radí a pomá­há). Nikdo vás ješ­tě nezná, ale máte vel­ké ambi­ce. Musíte zaměst­nat jed­no­ho foto­gra­fa a novi­ná­ře, poz­dě­ji zaměst­na­nec­ký stav pod­stat­ně roz­ší­ří­te (až bude­te vydě­lá­vat dost na pokry­tí výplat).

Více na Kritiky.cz
Maigret a případ mrtvého muže - druhý případ se věnuje emigrantům Pokud chcete dělat dobrou detektivku, tak si na ní musíte dát záležet. Mnoho Prima seriálu je...
Fotografujeme psy a jiná zvířata - Antonín Malý 80% Češi psi milují. Dle statistik jsme s počtem dvou milionů chovaných psů na předním místě ...
Zapomenuté komiksové pecky? - Medojed Reaguje na Vaše CSFD účty! ...
#2045: DC komiksový komplet 73: Batman/Huntress - Volání po krvi DC komiksový komplet 73: Batman/Huntress - Volání po krvi (Batman/Huntress: Cry for Blood)Vydalo&...
Bumblebee – Recenze – 60% Posledních několik dílů filmové série Transformersod režiséra Michaela Baye (zejména díl ...

 

Vaším úko­lem bude shá­nět zají­ma­vé a zná­mé osob­nos­ti, kte­ré pro časo­pis poskyt­nou roz­ho­vo­ry, napí­ší sem tam něja­kou essay, necha­jí se vyfo­tit a budou o vás podá­vat klad­né refe­ren­ce stej­ně slav­ným zná­mým.

Plyaboy-1

 

Setkávat se bude­te s her­ci, reži­sé­ry, věd­ci, spor­tov­ci i někte­rý­mi poli­ti­ky. Budete je zvát na růz­né večír­ky a divo­ké mejda­ny, kde si v simov­ském duchu poke­cá­te a zele­nou napl­ní­te laj­ny přá­tel­ství, zami­lo­va­nos­ti, obchod­ní­ho zájmu a bude­te jim hlí­dat ikon­ky spo­ko­je­nos­ti. Když k vám cho­va­jí klad­ný vztah, tepr­ve pak se uvo­lí k něja­ké té spo­lu­prá­ci. K věci pat­ří i zajíč­ci, býva­lé to dív­ky měsí­ce, kte­ré se též dají zaměst­nat. Mají za úkol poba­ve­ní hos­tů, roz­ná­še­ní drin­ků a cel­ko­vě se sta­ra­jí o poho­do­vou atmo­sfé­ru, ta hez­ky nala­dí vaše hos­ty a vy už jen budu­je­te kon­tak­ty a vzta­hy.

 

Náplň časo­pi­su se sklá­dá z růz­ných rubrik. Tak napří­klad tu máme foto sleč­ny na obál­ku, fot­ku sleč­ny dovnitř,  inter­view, essay, téma­tic­kou fot­ku např. z oblas­ti spor­tu, vědy, hud­by, lite­ra­tu­ry atd. a člá­nek dej­me tomu o poli­ti­ce, umě­ní, spor­tu, tele­vi­zi aj. Na začát­ku zřej­mě zaujme, že dív­ky fotí­te vy sami, může­te je libo­vol­ně oblé­kat či svlé­kat, ale po krát­ké době se to omr­zí a bude­te hle­dat roz­ptý­le­ní v manage­men­tu.

 

Playboy-2Čím kva­lit­něj­ší bude obsah Playboye, tím více pro­dá­te výtis­ků, tím víc si vydě­lá­te, tím bude­te zná­měj­ší a bude­te moci zvát oprav­do­vé celebri­ty, jež vaše pozvá­ní neod­mít­nou a zase se vaše spo­lu­prá­ce odra­zí na kva­li­tě časo­pi­su. Jeho obsah je regu­lo­ván mj. zájmem čte­ná­řů, kte­ří jed­nu dobu žíz­ní tře­ba po infor­ma­cích ze svě­ta módy, jin­dy je víc zají­má sport. Což je důvo­dem pro sle­do­vá­ní aktu­ál­ní čte­nář­ské nála­dy ve zvlášt­ních sta­tis­ti­kách.

Více na Kritiky.cz
Nezlomný - 55 % Louis Zamperini se jako mladý a nadějný atlet dostane na Olympijské hry do Berlína. Jeho výkon...
Dětské oslavy narozenin Každé narozeniny našeho dítěte jsou velice významnou událostí, proto bychom je měli patři...
Stručný příběh umění - „Pozice umělce je skromná. Je v zásadě jen zprostředkovatel.“ – Piet Mondrian „Cílem umění je znázornit nikoli vnější vzhled věcí, ale jejich vnitřní význam.“ - A...
Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který poch...
Povedených Osm hrozných První dojmy z nového filmu Quentina Tarantina....

 

Aby vaše obyd­lí bylo na úrov­ni, kupu­je­te si do své­ho domeč­ku snů růz­né dru­hy nábyt­ku a jiná ozdob­ná a funkč­ní vylep­še­ní přes­ně jako v The Sims. Můžete zde mít i pří­tel­ky­ně, počet je úměr­ný vaší popu­la­ri­tě. Na nevy­řče­nou otáz­ku odpo­ví­dám ano. Můžete pro­vo­zo­vat ehm … tu čin­nost … no ... jako u motý­lů. To samé může­te dělat i s růz­ný­mi návštěv­ni­ce­mi, musí do vás být zami­lo­vá­ny i jinak posi­tiv­ně nala­dě­né (dosáh­ne­te  toho cíle­nou kon­ver­za­cí). Obavy z určo­vá­ní otcov­ství hoď­te za hla­vu, neboť v této hře se nikdo neroz­mno­žu­je - uží­vej­te si!

 

Playboy-3Zajímavá je i nabíd­ka bonu­sů. Za kaž­dé pove­de­né vydá­ní časo­pi­su, ale také člá­nek, fot­ku, dostá­vá­te bonu­so­vé body. S jejich pomo­cí může­te zlep­šo­vat někte­ré ze svých vlast­nos­tí: cha­risma, fyzič­ka, inte­li­gen­ce, nebo je inves­to­vat do něja­ké jiné oso­by. Také se dají za urči­tý počet bodů odkrý­vat oprav­do­vé fot­ky dívek na sku­teč­ném oba­lu časo­pi­su, jak vychá­zel, člán­ky s celebri­ta­mi, jež v prů­bě­hu let posky­to­va­ly pro Playboy roz­ho­vo­ry nebo fot­ky samot­né­ho Hefnera.

 

Hra nabí­zí kam­paň slo­že­nou z 12 misí, ty vás pro­ve­dou živo­tem H. Hefnera od začát­ků po roz­sáh­lé svě­to­vé impé­ri­um. Také je k mání vol­ná hra, kde se ambi­cím meze nekla­dou.

 

Není od věci zmí­nit hudeb­ní strán­ku, kte­rá je pove­de­ná. Stejně jako v „Simsech“ se tady dá zapí­nat hi-fi  věž a násled­ně si může­te vybí­rat z růz­ných hudeb­ních sty­lů. Grafická podo­ba hry také (aspoň si to mys­lím) niko­ho neroz­la­dí - ostat­ně viz. obráz­ky.

 

Hra, kte­rá se podo­bá The Sims 2, ale je o pozná­ní jed­no­duš­ší s napros­to jas­ným téma­tic­kým zamě­ře­ním bez slo­ži­těj­ších inter­ak­cí. Přestože název u něko­ho může vyvo­lat pochyb­nos­ti, je na mís­tě ho uklid­nit, neboť se jed­ná o kate­go­rii 16+ (mimo­to se žád­né ohro­že­ní mrav­ní výcho­vy stej­ně neko­ná). Na začát­ku asi bude mno­hé dost bavit, pro­to­že simu­la­ce Hefova živo­ta je netra­dič­ní a při­znej­me si to, láka­vá. Po něja­ké době se však dosta­ví urči­tý ste­re­o­typ, kte­rý hez­ké sleč­ny nezmě­ní.

 

Žánr : Simulátor živo­ta

Výrobce : Cyberlore Studios

Vydána : 2005

Min. kon­fi­gu­ra­ce : CPU 800 MHz, 256 MB RAM, 32 MB gra­fic­ká kar­ta

 


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Fable III5. května 2015 Fable III Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 26.10.2010 Vydavatel: Microsoft Game Studios Výrobce: Lionhead Studios Žánr: Akční a dobrodružné, Strategie a simulátory Počet hráčů: 1, […]
  • The Sims 321. ledna 2015 The Sims 3 Vlastní hodnocení: 50% Výrobce: EAGAMES Žánr: simulátor Jazyk: Angličtina Začátkem si dovolím hned napsat, že hra pro konzoly xbox 360, mě vůbec nezaujala. Graficky hodnotím hru […]
  • RESCUE 2: Everyday Heroes23. března 2016 RESCUE 2: Everyday Heroes Někdo má rád střílečky, někdo jezdí kamionem a někteří zase mají rádi simulace. Od simulace reálného života (Sims) se dostáváme k simulaci záchranného systému. Ve hře RESCUE 2: Everyday […]
  • Rayman Origins12. června 2015 Rayman Origins Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 1.12.2011 Výrobce: Ubisoft Žánr: adventura Počet hráčů: konzole 1-4 , režim co-op 2-4 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 7+ Již […]
  • 22. června 2015 MADAGASCAR 3: Europes Most Wanted Vlastní hodnocení: 50% Datum vydání: 7.6.2012 Výrobce: MIDWAY Žánr: adventura Počet hráčů: konzole 1-2, co-op, Multiplayer Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 3+ Na […]
  • Pilgrims - Další nová vynikající česká hra.16. října 2019 Pilgrims - Další nová vynikající česká hra. Za dávných časů, kdesi v království, žil jeden tulák, který prohrál karty. Král je s čertem, lupičem a dalšími osobami. Aby se mohl dostat z království ven musí najít ptáčka pro […]
  • Full House Poker5. května 2015 Full House Poker Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 16.3.2011 Vydavatel: Microsoft Výrobce: Krome Studios Žánr: Karty, Party hra Počet hráčů: 1, online 2-10 Lokalizace: angličtina Výborná […]
  • Rango27. února 2015 Rango Vlastní hodnocení: 100% Výrobce: EAGAMES Žánr: akční adventura Počet hráčů: konzole: 1-2 Lokalizace: angličtina Datum vydání: 25.2.2011 Doporučený věk: od 7let V úvodě si dovolím […]
  • 22. července 2015 Rayman Legends Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 28.8.2013 Výrobce: UbiSoft Žánr: adventura Počet hráčů: konzole 1-4, co-op, Multiplayer Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 7+ Nové […]
  • n200908071232 Post mortem15. srpna 2009 Post Mortem - zpátky do minulosti Francouzsko-kanadská společnost Microids nejednou prokázala, že umí. Z rodiny kvalitních adventur, které přivedla na svět, bych chtěl jmenovat - Road to India, Syberia (1,2), Post Mortem a […]