Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Playboy: The Mansion

Playboy: The Mansion

n200911191153 0
n200911191153 0
PlayboyKdo by nesly­šel o časo­pi­su Playboy? Krásné dív­ky, pení­ze, večír­ky a zába­va jako pra­cov­ní náplň. Pokud máte tuhle před­sta­vu, mož­ná se až tak nemý­lí­te. Faktem ovšem je, že i tohle muse­lo jed­nou kdy­si a kde­si začít a aby se sen udr­žo­val v rea­li­tě a rea­li­ta vypa­da­la jako sen, je nut­né tvr­dě pra­co­vat a hod­ně se činit. Jestliže vás zají­má, jaké by to bylo (mít tako­vé impé­ri­um) a neva­dí vám styl hra­ní tak tro­chu a la The Sims, je tu pro vás Playboy: The Mansion.

 

 

Vžijete se do posta­vy Hugh Hefnera, oprav­do­vé­ho zakla­da­te­le a maji­te­le Playboye, se kte­rým začí­ná­te od piky (pokud se tak dá nazvat pěk­ný dům, sluš­ná suma na roz­jezd a zku­še­ná asi­s­tent­ka, kte­rá vám dost radí a pomá­há). Nikdo vás ješ­tě nezná, ale máte vel­ké ambi­ce. Musíte zaměst­nat jed­no­ho foto­gra­fa a novi­ná­ře, poz­dě­ji zaměst­na­nec­ký stav pod­stat­ně roz­ší­ří­te (až bude­te vydě­lá­vat dost na pokry­tí výplat).

 

Vaším úko­lem bude shá­nět zají­ma­vé a zná­mé osob­nos­ti, kte­ré pro časo­pis poskyt­nou roz­ho­vo­ry, napí­ší sem tam něja­kou essay, necha­jí se vyfo­tit a budou o vás podá­vat klad­né refe­ren­ce stej­ně slav­ným zná­mým.

Plyaboy-1

 

Setkávat se bude­te s her­ci, reži­sé­ry, věd­ci, spor­tov­ci i někte­rý­mi poli­ti­ky. Budete je zvát na růz­né večír­ky a divo­ké mejda­ny, kde si v simov­ském duchu poke­cá­te a zele­nou napl­ní­te laj­ny přá­tel­ství, zami­lo­va­nos­ti, obchod­ní­ho zájmu a bude­te jim hlí­dat ikon­ky spo­ko­je­nos­ti. Když k vám cho­va­jí klad­ný vztah, tepr­ve pak se uvo­lí k něja­ké té spo­lu­prá­ci. K věci pat­ří i zajíč­ci, býva­lé to dív­ky měsí­ce, kte­ré se též dají zaměst­nat. Mají za úkol poba­ve­ní hos­tů, roz­ná­še­ní drin­ků a cel­ko­vě se sta­ra­jí o poho­do­vou atmo­sfé­ru, ta hez­ky nala­dí vaše hos­ty a vy už jen budu­je­te kon­tak­ty a vzta­hy.

 

Náplň časo­pi­su se sklá­dá z růz­ných rubrik. Tak napří­klad tu máme foto sleč­ny na obál­ku, fot­ku sleč­ny dovnitř,  inter­view, essay, téma­tic­kou fot­ku např. z oblas­ti spor­tu, vědy, hud­by, lite­ra­tu­ry atd. a člá­nek dej­me tomu o poli­ti­ce, umě­ní, spor­tu, tele­vi­zi aj. Na začát­ku zřej­mě zaujme, že dív­ky fotí­te vy sami, může­te je libo­vol­ně oblé­kat či svlé­kat, ale po krát­ké době se to omr­zí a bude­te hle­dat roz­ptý­le­ní v manage­men­tu.

 

Playboy-2Čím kva­lit­něj­ší bude obsah Playboye, tím více pro­dá­te výtis­ků, tím víc si vydě­lá­te, tím bude­te zná­měj­ší a bude­te moci zvát oprav­do­vé celebri­ty, jež vaše pozvá­ní neod­mít­nou a zase se vaše spo­lu­prá­ce odra­zí na kva­li­tě časo­pi­su. Jeho obsah je regu­lo­ván mj. zájmem čte­ná­řů, kte­ří jed­nu dobu žíz­ní tře­ba po infor­ma­cích ze svě­ta módy, jin­dy je víc zají­má sport. Což je důvo­dem pro sle­do­vá­ní aktu­ál­ní čte­nář­ské nála­dy ve zvlášt­ních sta­tis­ti­kách.

 

Aby vaše obyd­lí bylo na úrov­ni, kupu­je­te si do své­ho domeč­ku snů růz­né dru­hy nábyt­ku a jiná ozdob­ná a funkč­ní vylep­še­ní přes­ně jako v The Sims. Můžete zde mít i pří­tel­ky­ně, počet je úměr­ný vaší popu­la­ri­tě. Na nevy­řče­nou otáz­ku odpo­ví­dám ano. Můžete pro­vo­zo­vat ehm … tu čin­nost … no ... jako u motý­lů. To samé může­te dělat i s růz­ný­mi návštěv­ni­ce­mi, musí do vás být zami­lo­vá­ny i jinak posi­tiv­ně nala­dě­né (dosáh­ne­te  toho cíle­nou kon­ver­za­cí). Obavy z určo­vá­ní otcov­ství hoď­te za hla­vu, neboť v této hře se nikdo neroz­mno­žu­je - uží­vej­te si!

 

Playboy-3Zajímavá je i nabíd­ka bonu­sů. Za kaž­dé pove­de­né vydá­ní časo­pi­su, ale také člá­nek, fot­ku, dostá­vá­te bonu­so­vé body. S jejich pomo­cí může­te zlep­šo­vat někte­ré ze svých vlast­nos­tí: cha­risma, fyzič­ka, inte­li­gen­ce, nebo je inves­to­vat do něja­ké jiné oso­by. Také se dají za urči­tý počet bodů odkrý­vat oprav­do­vé fot­ky dívek na sku­teč­ném oba­lu časo­pi­su, jak vychá­zel, člán­ky s celebri­ta­mi, jež v prů­bě­hu let posky­to­va­ly pro Playboy roz­ho­vo­ry nebo fot­ky samot­né­ho Hefnera.

 

Hra nabí­zí kam­paň slo­že­nou z 12 misí, ty vás pro­ve­dou živo­tem H. Hefnera od začát­ků po roz­sáh­lé svě­to­vé impé­ri­um. Také je k mání vol­ná hra, kde se ambi­cím meze nekla­dou.

 

Není od věci zmí­nit hudeb­ní strán­ku, kte­rá je pove­de­ná. Stejně jako v „Simsech“ se tady dá zapí­nat hi-fi  věž a násled­ně si může­te vybí­rat z růz­ných hudeb­ních sty­lů. Grafická podo­ba hry také (aspoň si to mys­lím) niko­ho neroz­la­dí - ostat­ně viz. obráz­ky.

 

Hra, kte­rá se podo­bá The Sims 2, ale je o pozná­ní jed­no­duš­ší s napros­to jas­ným téma­tic­kým zamě­ře­ním bez slo­ži­těj­ších inter­ak­cí. Přestože název u něko­ho může vyvo­lat pochyb­nos­ti, je na mís­tě ho uklid­nit, neboť se jed­ná o kate­go­rii 16+ (mimo­to se žád­né ohro­že­ní mrav­ní výcho­vy stej­ně neko­ná). Na začát­ku asi bude mno­hé dost bavit, pro­to­že simu­la­ce Hefova živo­ta je netra­dič­ní a při­znej­me si to, láka­vá. Po něja­ké době se však dosta­ví urči­tý ste­re­o­typ, kte­rý hez­ké sleč­ny nezmě­ní.

 

Žánr : Simulátor živo­ta

Výrobce : Cyberlore Studios

Vydána : 2005

Min. kon­fi­gu­ra­ce : CPU 800 MHz, 256 MB RAM, 32 MB gra­fic­ká kar­ta

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,70879 s | počet dotazů: 234 | paměť: 55916 KB. | 24.05.2022 - 07:58:54