Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Plavání dětí s rodiči - 85 %

Plavání dětí s rodiči - 85 %

DSCN1004

Činnosti rodi­čů s dět­mi mohou být růz­no­ro­dé, ale vždy je potře­ba sta­vět na zod­po­věd­ném pří­stu­pu rodi­čů ke svým dětem. Nabídky růz­ných spor­tov­ních klu­bů, pla­vec­kých cen­ter i zájmo­vých sdru­že­ní, mohou být kdo­ví jak láka­vá, ale zále­ží na roz­hod­nu­tí kaž­dé­ho z rodi­čů. Přestože růz­né insti­tu­ce nabí­zí služ­by a sli­bu­jí pro děti to nej­lep­ší, je dob­ré vychá­zet z vlast­ních zku­še­nos­tí, sta­vět na zna­los­tech a zís­kat maxi­mum infor­ma­cí. Dobrým pomoc­ní­kem pro roz­ho­do­vá­ní jsou odbor­né pub­li­ka­ce, mezi kte­ré pat­ří i „Plavání dětí s rodi­či“. Kniha je výbor­ným pomoc­ní­kem pro kaž­dé­ho, kdo chce upev­nit klad­ný vztah dítě­te k poby­tu ve vodě a nabíd­nout dětem zábav­né před­pla­vec­ké akti­vi­ty.

Autorkou pub­li­ka­ce je PaedDr. Irena Čechovská, CSc., kte­rá se výu­kou pla­vá­ní a před­pla­vec­kou výcho­vou dětí dlou­ho­do­bě zabý­vá. Plavání kojen­ců není u nás žád­nou novin­kou a má již mno­ha­le­tou tra­di­ci. Už v roce 1973 pra­co­va­la Čechovská u doc. Hocha, kte­rý se věno­val roz­vo­ji pohy­bo­vých akti­vit u dětí před­škol­ní­ho věku, včet­ně akti­vit ve vodě. Praktické zku­še­nos­ti i odbor­né zna­los­ti pak pro ni byly zákla­dem pro tvor­bu odbor­ných pub­li­ka­cí, meto­dic­kých i pro­pa­gač­ních mate­ri­á­lů. Protože pohyb má pro vývoj dítě­te zásad­ní význam, je důle­ži­té, aby se vhod­né meto­dic­ké pub­li­ka­ce dosta­ly nejen k lek­to­rům a cvi­či­te­lům, kte­ří vedou cvi­čeb­ní lek­ce rodi­čů s dět­mi a lek­cí pla­vá­ní dětí s rodi­či, ale také k samot­ným rodi­čům. A prá­vě to spl­ňu­je tato pub­li­ka­ce.

Velkou před­nos­tí je, že se autor­ka sna­ží postih­nout pro­ble­ma­ti­ku pla­vá­ní dětí z šir­ší­ho hle­dis­ka. Kniha je roz­dě­le­na do něko­li­ka čás­tí. Nejdříve při­po­mí­ná his­to­rii začát­ků „koje­nec­ké­ho pla­vá­ní“ u nás i ve svě­tě. Další část je věno­vá­na inven­tá­ři čin­nos­tí ve vodě, při kte­rých si vel­mi malé děti s pomo­cí rodi­čů osvo­ju­jí základ­ní pohy­bo­vé doved­nos­ti, dýchá­ní a upev­ňu­jí si klad­ný vztah k vod­ní­mu pro­stře­dí. Systém vede­ní lek­cí i námě­ty pro zís­ká­vá­ní správ­ných návy­ků dětí při poby­tu ve vodě jsou již ově­ře­né a mají svá pra­vi­dla a postu­py. Další čás­ti je věno­vá­ny čin­nos­tem ve vodě, pla­vec­kým akti­vi­tám dítě­te a nácvi­ku pla­vec­kých tech­nik dítě­te v před­škol­ním věku. Text dopl­ňu­je vel­ké množ­ství foto­gra­fií z pra­xe a obráz­ků, jejichž auto­rem je Bronislav Kračmar.

Autorka napsa­la text pře­hled­ně a čti­vě. Velmi cit­li­vě vyu­ží­vá odbor­nou ter­mi­no­lo­gii a nebo­jí se upo­zor­nit na úska­lí a zása­dy bez­peč­né­ho poby­tu dětí ve vodě.  Cvičitelé najdou v pub­li­ka­ci námě­ty na hry a říka­dla, kte­ré jsou pro malé děti moti­vu­jí­cí. Nechybí ani základ­ní cha­rak­te­ris­ti­ky pla­vec­kých tech­nik a meto­dy jejich nácvi­ku. Rodiče pak mohou vyu­žít rady, jak si vybí­rat baby klub, na co si dát pozor i jaká mohou být rizi­ka při špat­ném vede­ní pohy­bo­vých čin­nos­tí před­škol­ních dětí.

Kniha „Plavání dětí s rodi­či“ sta­ví na odbor­ných zna­los­tech a obsa­hu­je uži­teč­né a zají­ma­vé infor­ma­ce nejen pro vedou­cí pla­vec­kých lek­cí, ale také pro orga­ni­zá­to­ry pohy­bo­vých akti­vit pro rodi­če s dět­mi. Může však být pro­spěš­ná samot­ným rodi­čům před­škol­ních dětí, kte­ří mají zájem, aby jejich dítě mělo dosta­tek pohy­bo­vé akti­vi­ty a zís­ka­lo potřeb­né pla­vec­ké doved­nos­ti do dal­ší­ho živo­ta.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,15648 s | počet dotazů: 224 | paměť: 53251 KB. | 04.12.2021 - 08:39:40