Platy rozhodčích Vás určitě překvapí

collina

Rozhodčí pat­ří ke kon­tro­verz­ním oso­bám v rám­ci fot­ba­lo­vé­ho svě­ta. Lidé na ně čas­to nadá­va­jí, když se jim někte­ré utká­ní nepo­ve­de. Může se také obje­vit spe­ku­la­ce o při­pís­ká­vá­ní jed­no­mu z týmů, což se ale ve vět­ši­ně pří­pa­dů neza­klá­dá na prav­dě. Nebo ale­spoň v čis­to­tu roz­hod­čích dou­fej­me. Rozhodčí jsou v dneš­ním svě­tě již téměř plný­mi pro­fe­si­o­ná­ly, kte­ří za své výko­ny berou plat. Pojďme se tedy podí­vat, jaké pení­ze dostá­va­jí.

Platy v České republice

Na jaře 2013 pro­běh­lo zvý­še­ní odměn čes­kých fot­ba­lo­vých roz­hod­čích v prv­ní a dru­hé lize. Hlavní roz­hod­čí utká­ní si v nej­vyš­ší sou­tě­ži polep­ši­li na 25 tisíc Kč za jed­no odří­ze­né utká­ní a jejich asi­s­ten­ti si při­šli na 15 tisíc Kč. V dru­hé lize pak hlav­ní sudí dostal 15 tisíc a asi­s­ten­ti 8 tisíc. Rozhodčí tak­též v oné době muse­li pode­psat etic­ký kodex, kde byla zakot­ve­na abso­lut­ní nestran­nost a nepod­ja­tost. Peníze samo­zřej­mě dostá­va­jí i roz­hod­čí v niž­ších sou­tě­žích, nicmé­ně roz­hod­ně se nejed­ná o žád­né podob­ně závrat­né sumy jako v pří­pa­dě dvou nej­vyš­ších sou­tě­ží. Ovšem pla­ty čes­kých roz­hod­čí se v zása­dě neda­jí porov­ná­vat s pla­to­vý­mi pod­mín­ka­mi, jakých mohou dosáh­nout sudí v nej­kva­lit­něj­ších zahra­nič­ních sou­tě­žích.

Platy rozhodčích v Anglii

Anglická Premier League se řadí k nej­sle­do­va­něj­ším sou­tě­žím na svě­tě. V sou­tě­ži se pro­to­čí mili­ar­dy roč­ně a roz­hod­čí zde roz­hod­ně nejsou za chudá­ky. Ovšem v porov­ná­ní s fot­ba­lo­vý­mi hvězda­mi samo­zřej­mě znač­ně pokul­há­va­jí. Každý z ang­lic­kých polo­pro­fe­si­o­nál­ních sudí bere za jed­nu sezó­nu pau­šál­ní část­ku 38 500 liber, což je v pře­poč­tu téměř 1,5 mili­o­nu čes­kých korun. To ovšem není všech­no, pro­to­že se za kaž­dé odří­ze­né utká­ní při­po­čí­tá­vá odmě­na 1 150 liber, což je cca 42 000 Kč. Každý roz­hod­čí si zapís­ká při­bliž­ně 25 utká­ní, což zna­me­ná dal­ších zhru­ba tři­cet tisíc liber, tedy cca mili­on korun. Nejlepší ang­lič­tí sudí si tedy vydě­la­jí dva až tři mili­o­ny korun. Mezinárodní sudí si pak vydě­la­jí ješ­tě o něco více, jeli­kož dosta­nou pení­ze i za utká­ní v evrop­ských sou­tě­žích a mezi­stát­ních klá­ních.

Německá Bundesliga

Podobná situ­a­ce jako v Anglii je i v Německu. Také u našich sou­se­dů dostá­va­jí roz­hod­čí roč­ní pau­šál­ní sumu, kte­rá vůbec nesou­vi­sí s počtem odří­ze­ných utká­ní. V Německu jsou fix­ní část­ky růz­né dle kva­li­ty jed­not­li­vých sudí. V loň­ské sezó­ně dosta­li dva nej­lep­ší roz­hod­čí (Felix Brych a Wolfgang Stark) bonus ve výši 70 000 eur, při­čemž v letoš­ní sezó­ně by se bonus měl zved­nout na 75 000 euro. Další roz­hod­čí pobí­ra­jí pau­šál mezi 50-65 tisí­ci euro. I němeč­tí sudí dostá­va­jí odmě­ny za jed­no odpís­ka­né utká­ní, kte­ré jsou ve výši 3 800 euro za jeden bun­des­li­go­vý zápas.

Více na Kritiky.cz
#1932: Persepolis 1 - 80 % Persepolis 1 (Persepolis 1)Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce 2006. Původně vyš...
Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána Tak až máme 6. díl. Jako každý díl na nás čeká na několik překvapení, nový hrad a dalš...
Štěpánův podivuhodný stroj - 12 kapitol ze života malého vynálezce Máte doma malého zvídavého chlapce a hledáte pro něj knihu, která jej bude bavit? Zuzana Posp...
Květnové premiéry A je to tady, filmové premiéry měsíce května se na vás valí. Držte si klobouky, tentokrát j...
Na plný plyn ( Michel Vaillant ) Silné vozy, krásné ženy - prostě film ze světa automobilových závodníků ....


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Evropské šampionáty a jejich historie12. prosince 2019 Evropské šampionáty a jejich historie Poslední evropský šampionát se konal v roce 2016 ve Francii, kde jsme poznali nové vítěze. Vůbec poprvé opanovali mistrovský trůn fotbalisté Portugalska, kteří ukončili dvouletou […]
  • Fotbalová města – Barcelona26. září 2019 Fotbalová města – Barcelona Barcelona je jedno z nejslavnějších měst celého Španělska. Nachází se v něm celá řada pamětihodností, ale všechny fotbalové fanoušky světa zajímá něco jiného – FC Barcelona. […]
  • Fenomén jménem Eric Cantona21. listopadu 2019 Fenomén jménem Eric Cantona Historii fotbalu známe celou řadu skvělých fotbalistů. Ke skupince těch nejlepších se rozhodně může řadit fenomenální francouzský útočník Eric Cantona, který si největší jméno získal […]
  • Prvním koučem The Voice Česko Slovensko je Vojta Dyk!3. prosince 2018 Prvním koučem The Voice Česko Slovensko je Vojta Dyk! Televize Nova už na jaře nasadí do vysílání jeden z nejúspěšnějších světových formátů The Voice. Do křesel zasedne čtveřice osobností vybraných z nejlepších českých a slovenských zpěváků a […]
  • Slavná „sedmiletka“ Werderu Brémy10. října 2019 Slavná „sedmiletka“ Werderu Brémy Werder Brémy je tradiční německý tým, jehož počátky sahají až do roku 1899. Je to pravidelný a neodmyslitelný účastník 1. Bundesligy. Mezi největší úspěchy klubu patří rozhodně […]
  • Royston Drenthe se dal místo fotbalu na hudební dráhu24. října 2019 Royston Drenthe se dal místo fotbalu na hudební dráhu Fotbalem se nedá živit donekonečna a někteří fotbalisté se již v průběhu kariéry snaží najít jinou cestu, jak si po skončení nejlepšího období vydělat. Někteří hráči však končí […]
  • Ostrovy – omalovánky pro velké: Anita Graboś26. dubna 2016 Ostrovy – omalovánky pro velké: Anita Graboś Na trh přichází další ze série omalovánek, které si velmi rychle získaly na popularitě u mnoha čtenářů, kteří se bez ohledu na věk rádi ponoří do světa obrázků, barev a fantazie, […]
  • Kam za dokonalým fotbalem?17. října 2019 Kam za dokonalým fotbalem? Také jste rozčarováni z výkonů některých fotbalových týmů v naší lize a říkáte si, proč se na ni vůbec díváte? Pokud ano, rozhodně není důvod fotbal zcela zatracovat. Je celá řada […]
  • Nottingham Forest – dvojnásobný vítěz Ligy mistrů14. listopadu 2019 Nottingham Forest – dvojnásobný vítěz Ligy mistrů Fotbalovou historii psala řada klubů, které však v moderním fotbale nemají pevné místo mezi elitou. Mladší generace dokonce možná o řadě z těchto týmů neslyšela, i když se […]