Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Plastici, Brabenec, Toufar i Kolja připomenou v České televizi výročí sametové revoluce

Plastici, Brabenec, Toufar i Kolja připomenou v České televizi výročí sametové revoluce

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Česká tele­vi­ze při­po­me­ne v úte­rý 17. 11. revo­luč­ní lis­to­pa­do­vé udá­los­ti sérií tema­tic­kých pořa­dů. Vedle pří­mé­ho pře­no­su z pře­dá­vá­ní Cen pamě­ti náro­da nabíd­ne i pre­mi­é­ro­vé doku­men­ty, jedi­neč­ný hudeb­ní pro­jekt pro­po­ju­jí­cí under­ground s filhar­mo­ni­ky i čes­ký osca­ro­vý film Kolja.

Jak dopad­ne spo­leč­ný kon­cert legen­dár­ní under­groun­do­vé kape­ly The Plastic People of the Universe a Filharmonie Brno se divá­ci ČT art dozví v pří­mém pře­no­su 17. lis­to­pa­du ve 20:00. „Plastici vystou­pí v sesta­vě, ve kte­ré jsme je vída­li v posled­ních letech. Česká tele­vi­ze je na vrcho­lu kari­é­ry před­sta­ví nejen tím­to neo­pa­ko­va­tel­ným kon­cer­tem, ale i v pro­lo­gu, kte­rým je doku­ment nato­če­ný prá­vě pro tuto pří­le­ži­tost,“ říká reži­sér pře­no­su Břetislav Rychlík.Koncertu nazva­né­mu Co zna­me­ná vés­ti koně bude totiž na ČT art před­chá­zet ješ­tě doku­men­tár­ní film Co zna­me­na­lo vés­ti koně, kte­rý při­blí­ží vznik výji­meč­né­ho hudeb­ní­ho pro­jek­tu Milana „Mejly“ Hlavsy, Vratislava Brabence a Pavla Zajíčka, jehož pre­mi­é­ru při­pra­vi­la kape­la The Plastic People of the Universe v hos­po­dě v Kerharticích u České Lípy v břez­nu roku 1981.

Druhý pro­gram České tele­vi­ze uve­de ve stej­ný večer dva pre­mi­é­ro­vé doku­men­ty. Svědectví o pát­rá­ní po ostat­cích číhošťské­ho fará­ře Josefa Toufara Mrtvolu spro­voď­te ze svě­ta, kte­ré mapu­je udá­los­ti od exhu­ma­ce ostat­ků v lis­to­pa­du 2014 přes zkou­má­ní pro­fi­lu DNA až po Toufarův pohřeb v Čihošti v čer­ven­ci letoš­ní­ho roku. „Měl jsem mož­nost být pří­to­men někte­rým klí­čo­vým oka­mži­kům odkrý­vá­ní prav­dy o osu­du umu­če­né­ho fará­ře Josefa Toufara a musím říct, že se jed­na­lo o chví­le emo­ci­o­nál­ně nesmír­ně sil­né a důle­ži­té. Doufám, že se nám je tak­to poda­ří zpro­střed­ko­vat i tele­viz­ním divá­kům,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent sním­ku Patrick Diviš.

Od 21:35 pak ČT2 v pre­mi­é­ře uve­de také nej­no­věj­ší sní­mek reno­mo­va­né­ho doku­men­ta­ris­ty Miroslava Janka Evangelium pod­le Brabence. Filmový doku­ment je zalo­žen na nefor­mál­ních roz­ho­vo­rech novi­nář­ky Renaty Kalenské s bás­ní­kem, zahrad­ní­kem a v sou­čas­né době vůd­čí posta­vou Plastiků Vratislavem Brabencem. Improvizovaná poví­dá­ní se ode­hrá­va­jí na mís­tech, jež pro Brabence a Kalenskou něco zna­me­na­jí a daly vznik­nout pás­mu nezá­vaz­né­ho filo­zo­fo­vá­ní, sebe­i­ro­nic­kých vti­pů i pozná­mek o živo­tě ptá­ků a pří­ro­dě jako tako­vé. Záznamy roz­ho­vo­rů jsou pak pro­klá­dá­ny poe­tic­ký­mi vsuv­ka­mi.

Sváteční tele­viz­ní pro­gram pak nabíd­ne také pří­mý pře­nos udí­le­ní Cen Paměti náro­da, slav­ných čes­ký osca­ro­vý film Kolja a řadu dal­ších tema­tic­kých pořa­dů. Událostem same­to­vé revo­lu­ce a před­lis­to­pa­do­vé­mu dění se bude po celý den věno­vat i zpra­vo­daj­ský kanál ČT24.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,59884 s | počet dotazů: 237 | paměť: 58019 KB. | 08.08.2022 - 21:58:43