Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Planeta 51

Planeta 51

Říkám to u kaž­dé své recen­ze na ani­mo­va­ný počin, a ani ten­to­krát nebu­du dělat žád­né výjim­ky, rok od roku tak­zva­ných „ani­má­ků“ při­bý­vá a čas­to se zapo­mí­ná na to hlav­ní: kva­li­tu. Jak je na tom nová Planeta 51?

Abych řekl prav­du, ze začát­ku jsem se cel­kem bál, co se to na nás zase chys­tá, člo­věk si dnes nemů­že být jist už vůbec ničím, ale pak se obje­vil trai­ler, kte­rý byl pří­jem­ným pře­kva­pe­ním. Byl totiž napros­to v poho­dě a já začal věřit v to, že to snad nebu­de tako­vá hrůza. Po návštěvě kina mohu říci, že jsem se pří­jem­ně bavil, ba co dokon­ce, v jed­nom momen­tě jsem byl oprav­du nefal­šo­va­ně dojat, hold už asi na sta­rá kole­na měk­nu.
Je pří­jem­ným pře­kva­pe­ním, že při tvo­ře­ní scé­ná­ře zde, koneč­ně, někdo pou­žil mozek a z dob­ré poin­ty „vytřís­kal“ maxi­mum užit­ku. Obrátit role, z hod­ných lidí udě­lat úto­čí­cí zom­bie, kte­ří chtě­jí sežrat míru­mi­lov­né zele­né oby­va­te­le pla­ne­ty, to byl skvě­lý nápad. Za to, že vše bez pro­blé­mů fun­gu­je, může­me podě­ko­vat pře­de­vším dob­rým postá­vám, kte­rým bude­te fan­dit i Vy. Co říka­jí, totiž dává smy­sl a to se cen­ní. Uvidíme i spous­tu vtip­ných pop-kulturních nará­žek, kte­ré fun­gu­jí bez­vad­ně. Tyčinka Twix nebo iPod je toho zjev­ným důka­zem.

Při ast­ro­nau­to­vě sna­ze dostat se domů uvi­dí­me pro­pra­co­va­ný svět, kte­rý na divá­ka půso­bí klad­ně. Takový alien-pes nemá zkrát­ka chy­bu a věř­te, že po shléd­nu­tí ho bude­te chtít taky. Všechno vypa­dá roz­to­mi­le, jsou pou­ži­ti svět­lé barev­né šká­ly, což oce­ní pře­váž­ně men­ší pub­li­kum. Dokonce dojde i na lás­ku mezi hlav­ní­mi pro­ta­go­nis­ty, tudíž tu máme láka­dlo i pro nác­ti­le­té pub­li­kum. Dalším sil­ným aspek­tem je hud­ba, ta korekt­ně dokres­lu­je uvol­ně­nou atmo­sfé­ru.

Co Planetu 51 zra­zu­je je stříd­mé gra­fic­ké zpra­co­vá­ní, to nemů­že kon­ku­ro­vat s dneš­ní­mi stan­dar­dy. Pokud se ale přes to pře­ne­se­te, nezá­le­ží jen na hez­ky barev­ných obráz­cích, hlav­ní je kva­lit­ní zába­va a té je tu nespo­čet, čeká Vás v kině veli­ce pří­jem­né pře­kva­pe­ní, kte­ré roz­hod­ně nenu­dí. Ba co víc, vyvo­lá­vá na lid­ských tvá­řích úsměv a to je hlav­ní poslá­ní toho­to žán­ru.
Pro mně osob­ně je Planeta 51, i když jsem od ní vlast­ně nic neče­kal, dale­ko lep­ším zážit­kem, než tře­ba tako­vý Shrek Třetí. Nedejte tedy na prv­ní dojem a na zele­né mužíč­ky si zajdě­te, mys­lím, že nebu­de­te lito­vat. To pla­tí jak pro malé, tak vel­ké. Každý si najde to své.

Je to maza­né, hra­vé, barev­né, roz­to­mi­lé a dokon­ce i vtip­né, tudíž ide­ál­ní adept na novo­roč­ní podí­va­nou pro celou rodi­nu. To, že je Planeta 51 děla­ná pří­mo „od srd­ce“, je jen pří­jem­ným bonu­sem na závěr.

Naše hod­no­ce­ní: 

7

Podobné člán­ky

Planet 51 - Teaser

Re:

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
16. January 2010 - 16:41 — Slávek Anlauf

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,13331 s | počet dotazů: 222 | paměť: 53528 KB. | 21.01.2022 - 09:44:00