Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Plan 9 from outer space

Plan 9 from outer space

Ano, je to tu! Hurá! Zděšeně kři­čí davy zou­fa­lých lidí, jež se ve sna­ze dosta­ti se v pořád­ku (a hlav­ně živí) z kin po celém svě­tě derou do pro ně pří­liš úzkých dve­ří a zašla­pá­va­jí (i ušla­pá­va­jí) své býva­lé spo­lusle­dov­ní­ky ono­ho fil­mo­vé­ho skvos­tu, jehož jmé­no jest: Plan 9 from outer spa­ce!
Pozor, násle­du­jí­cí text není vhod­ný pro oso­by mlad­ší 15 let, mohl by jim způ­so­bit váž­né újmy na těle i na duši...

Film Plan 9 je dal­ší majstrštyk fil­mo­vé­ho génia Eda Wooda Jr., kte­rý byl (asi i poprá­vem) vyhlá­šen nej­hor­ším reži­sé­rem všech dob. Přesto (ale mož­ná prá­vě pro­to) jsou však i dnes jeho sním­ky před­mě­tem zájmu mno­ha lidí a ani já jsem neo­do­lal (zvláš­tě po shled­nu­tí fil­mu Ed Wood od Tima Burtona). Pověsti, jež toto dílo pro­vá­ze­ly mno­ho nelha­ly. Ano, je to pří­šer­né, měře­no měřít­ky žán­ru, do kte­ré­ho se Plan 9.. sta­ví, je to hrůza. Není to dob­rá sci-fi a už vůbec ne horor..., jako kome­die by to bylo vel­mi dob­ré, ale....tak to neby­lo původ­ně zamýš­le­no. Vskutku zvlášt­ní sní­mek....
Děj, toť základ všech kva­lit­ních fil­mů! Nedá se sice říci, že Plan 9 děj postrá­dá, ale je asi tak boha­tý a nápa­di­tý jako dět­ská říkan­ka. Mimozemšťané jsou znač­ně frustro­vá­ni, že jim naše vlá­da nevě­nu­je dosta­teč­nou pozor­nost, ba co více, dokon­ce popí­rá i jejich exis­ten­ci!! Rozhodnou se uči­nit Plan 9, jenž má za úkol oži­vit na Zemi nedáv­no mrt­vé a ti....se zemí udě­la­jí nepěk­né věci! Do toho samo­zřej­mě při­chá­zí neo­hro­že­ní hrdi­no­vé, kte­řý mimo­zemš­ťa­nům jejich plán pře­ka­zí. Myslím si, že tako­vé zkrat­ko­vi­té nastí­ně­ní pří­bě­hu asi boha­tě posta­čí. Co však drží film v mých očích „nad vodou“ jsou růz­né roz­to­mi­louč­ké hlouposti. Např. scé­na, kdy jedi­ný oprav­do­vý herec B. Lugocsi pro­ná­sle­du­je pilo­to­vu ženu na hřbi­to­vě mě vel­mi roze­smá­la. Nejenom, že Béla je tam pou­ze jen na jed­nom zábě­ru a zby­tek ztvár­ně­ní jeho posta­vy dělá dablér, kte­rý má „chytře“ zakry­tou tvář pláš­těn­kou (váž­ně!), ale Bélova scé­na je toče­na ve dne a ven­ku, kdež­to zby­tek scé­ny se natá­čel ve stu­diu a v noci!! Ovšem reži­sé­ro­vi Edu Woodovi to oči­vid­ně neva­di­lo, neboť tako­vé­to sestří­há­ní v jed­né scé­ně pou­žil tak mini­mál­ně 3x!!! Co dále bije do očí jsou hroz­né mode­ly UFO! Ed pou­žil talí­ře od kol aut a ty pomo­cí něče­ho co až vel­mi nápad­ně při­po­mí­na­lo rybář­skou udi­ci umís­til před kame­ru a tam s tím zbě­si­le mával. Vůbec neva­dí, že všech­ny drát­ky jsou vidět... Během natá­če­ní fil­mu Edu Woodovi zemře­la hlav­ní hvězda - Béla. To však neva­dí! O anga­žo­vá­ní dablé­ra jsem již psal výše, ale doslo­va horor nastá­vá, když Ed chce do své­ho fil­mu vyu­žít všech­ny již nato­če­né zábě­ry s Bélou, tak­že máme mož­nost sle­do­vat tako­vé skvos­ty kterak Béla čichá ke kvě­ti­nám, vstu­pu­je do domu a tea­trál­ně máchá pláš­těm na hřbi­to­vě (ten­to záběr je ve fil­mu asi 3x a oči­vid­ně ostře kon­tras­tu­je se scé­na­mi kte­ré jsou naň napo­je­ny).

Herci! Toť dal­ší základ­ní esen­ce úspěš­né­ho fil­mu. Na her­cích se hod­ně šet­ři­lo, i když teď mě napa­dá, že tako­vý­to brak by asi neza­chrá­nil ani L. Olivier. Sám „mis­tr reži­sér“ si ve fil­mu také zahrál a obsa­dil i dal­ší „hvězdy“ Tora, Vampiru atd... Často mi při­šlo, že her­ci vlast­ně vůbec nehra­jí, jen tam tak sto­jí a odří­ká­va­jí si svůj text..., snad i čle­no­vé ama­ter­ské­ho diva­dla mateř­ské škol­ky v Hostomicích pod Brdy by poda­li kva­lit­něj­ší výko­ny. Takhle bych mohl pokra­čo­vat ješ­tě dlou­ho, předlou­ho. Nicméně musím říci, že u fil­mu Plan 9... jsem se cel­kem i bavil. Ano, je to hloupost, ale oprav­du tak straš­ná hloupost, že je to až dosti sil­ně vtip­né. Hodnocení je níz­ké, ale přes­to ten­to sní­mek mohu dopo­ru­čit. Je to svě­dec­tví o odhod­la­nos­ti abso­lut­ně neta­len­to­va­né­ho člo­vě­ka točit fil­my a už jen ta jeho lás­ka k fil­mům sto­jí za uzná­ní něko­li­ka málo pro­cen­ty.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,52615 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56679 KB. | 28.06.2022 - 21:33:15