Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Hudební recenze > Pixies - Beneath the Eyrie

Pixies - Beneath the Eyrie

H8B414sOtMk
H8B414sOtMk
Legendární Pixies vydá­vá­jí tře­tí album po svém reu­ni­o­nu. Deska Beneath the Eyrie mi ze všech těch nových alb při­jde jako nej­lep­ší i s vědo­mím toho, že hod­no­tit hudeb­ní návrat legen­dár­ních kapel je vždy věc nad­mí­ru ošid­ná.
Pixies se na novém albu muse­li vypo­řá­dat s absen­cí basist­ky Kim Deal, kte­rou pro ten­to počin nahra­di­la Paz Lenchantin (dří­ve např. A Perfect Circle). Paz svý­mi voká­ly při­spě­la tře­ba k pod­le mě zda­ři­lé „Los Surfers Muertos“, i když pocho­pi­tel­ně názo­ry se mohou lišit. Pixies si během let své akti­vi­ty (respek­ti­ve rov­něž neak­ti­vi­ty) vybu­do­va­li prak­tic­ky kul­tov­ní sta­tus a kaž­dá dal­ší nahráv­ka bude tím­to sta­tu­sem pomě­řo­vá­na (jak­ko­li je jinak dob­rá). To je pocho­pi­tel­ně pro­blém, nicmé­ně mám dojem, že Pixies se s ním vypo­řá­da­li cel­kem dob­ře. „Beneath...“ je vel­mi kva­lit­ní deska, kte­rá je pocho­pi­tel­ně tro­chu jiná než jejich před­cho­zí tvor­ba (slu­ši­lo by se říci, že snad více pro­myš­le­ná, více vypipla­ná, méně „špi­na­vá“), nicmé­ně étos kape­ly z ní jde v poho­dě nasát.
Velmi sym­pa­tic­kou sklad­bou je Catfish Kate, což je pro Pixies tro­chu nezvyk­lá hříč­ka o jed­nom sum­ci. A že to chví­le­mi zní moc popo­vě (nebo že někte­ré sklad­by mají fol­ko­vý nádech)? Co na tom zále­ží...
Frank Black a spol. pros­tě pořád umí a nemu­sí vykrá­dat sám sebe. Docela fajn mi při­šel i jis­tý „mystic­ký nádech“ celé­ho alba, kte­rý lze vypo­zo­ro­vat už ve sklad­bě „On Graveyard Hill“ a pro­stu­pu­je prak­tic­ky celou deskou. Chápu ale, že se to opět nemu­sí líbit kaž­dé­mu, na někte­ré mod­ly je totiž vel­mi obtíž­né sahat. Za mě do nové­ho roku klid­ně více tako­vých desek :).

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,41228 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56537 KB. | 01.07.2022 - 10:16:40