Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pixely (Pixels) - 60 %

Pixely (Pixels) - 60 %

Pix01
Pix01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je rok 1982 a prá­vě se ote­ví­rá nová video­her­na v měs­teč­ku, kde žijí dva neroz­luč­ní kama­rá­di Sam Brenner a Will Cooper. I oni jsou nad­šen­ci do video­her, zvláš­tě Sam, kte­rý je tak úspěš­ný, že se dosta­ne na mis­trov­ství video­her. Poznáva šam­pi­o­na video­her, Eddieha Planta, ale ve finá­lo­vém boji s ním pro­hra­je. Záznamy z video­her z mis­trov­ství jsou ode­slá­ny do gala­xie, aby infor­mo­va­ly dal­ší mimo­zemš­ťa­ny. Uběhne ale tři­cet let a na Zemi zaú­to­čí mezi­ga­lak­tič­tí mimo­zemš­ťa­né. Prezident USA Will Cooper si na pomoc zavo­lá své­ho kama­rá­da z dět­ství Sama, aby spo­leč­ně s armá­dou čeli­li úto­kům mimo­zemš­ťa­nů a zachrá­ni­li svět.

Pix02Scénář k fil­mu napsa­li Tim Herlihy (Píseň pro nevěs­tu) a Timothy Dowling (Zkus mě roze­smát). Oba mají rádi let­ní odleh­če­né kome­die, a pro­to se roz­hod­li prá­vě tako­vou napsat. Vytvořili pří­běh, kde se setká­va­jí reál­né posta­vy s posta­va­mi z video­her. Jejich pro­po­je­ní a vzá­jem­né půso­be­ní je nejen komic­ké a akč­ní, ale také si může­me zavzpo­mí­nat na začát­ky video­her v 80.letech.

Režisérem fil­mu je Chris Columbus, kte­rý má s natá­če­ním fil­mů vel­ké zku­še­nos­ti. Za zmín­ku sto­jí kome­die Sám doma, Mrs.Doubtfire, či Percy Jackson: Zloděj bles­ku. Columbus nato­čil film, kte­rý oslo­ví divá­ky ze všech gene­ra­cí, ale záro­veň je zají­ma­vý a komic­ký pro sou­čas­né­ho divá­ka.

Do hlav­ní role Sama byl obsa­zen Adam Sandler (Machři 2, Když si Chuck bral Larryho), kte­rý pat­ří mezi úspěš­né ame­ric­ké komi­ky. Postavu nada­né­ho tech­ni­ka Sama, kte­rý má ale jinak smůlu na život, zahrál pře­svěd­či­vě, sko­ro jako by hrál sám sebe.

Prezidenta Willa Coopera si pak zahrál Kevin James (Policajt ze sámoš­ky, Machři). Ten sice nevy­pa­dá jako typic­ký ame­ric­ký pre­zi­dent, ale v jeho podá­ní je tato posta­va lid­štěj­ší a dokon­ce má i smy­sl pro humor.

Pix03Hlavním hrdi­nům pak pomá­há jedi­ná žena, pod­plu­kov­ni­ce Violet Van Pattenová, v podá­ní Michelle Monoghan. Postavu úspěš­né, ale záro­veň ne moc šťast­né ženy, zahrá­la vel­mi dob­ře. Zvládla i sekun­do­vat muž­ským pro­tějškům v humo­ru a sar­kas­mu.

Zajímavé je pak vidět posta­vy z video­her, kte­ré se dosta­nou do reál­né­ho svě­ta. Jejich posta­vy pře­bí­ra­jí na sebe původ­ní roz­pi­xe­lo­va­nou podo­bu a z jejich nit­ra se line záře a neu­stá­le se pohy­bu­jí. Za jejich zpra­co­vá­ním sto­jí výtvar­ník Peter Wenham (Bournovo ulti­má­tum, 21 Jump Street). Ten si dal prá­ci s pře­vo­dem iko­nic­kých video­her­ních postav z jejich kla­sic­kých osmi­bi­to­vých podob do plné­ho 3D a také se posta­ral o zpi­xe­lo­va­tě­ní nej­růz­něj­ších před­mě­tů z běž­né­ho živo­ta. Tak se prol­ne reál­ný svět s počí­ta­čo­vým a pro divá­ky je to nejen zají­ma­vé, ale také to může být jed­nou z mož­ných hro­zeb v budouc­nos­ti.

Tvůrcům se poda­ři­lo nato­čit akč­ní sní­mek s komic­ký­mi prv­ky, ale hlav­ně pro­po­ji­li reál­ný svět se svě­tem video­her, kte­rý mno­zí z nás pama­tu­jí nebo si ho i dnes uží­va­jí. Film je vhod­ný pro všech­ny věko­vé kate­go­rie, kte­ré se chtě­jí poba­vit a zavzpo­mí­nat na nedáv­ná léta.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Pixely - Obsah/O filmu3. srpna 2015 Pixely - Obsah/O filmu             OBSAH              Jako děti v osmdesátých letech Sam Brenner (Adam Sandler), Will Cooper (Kevin James), Ludlow Lamonsoff (Josh Gad) a Eddie Plant (Peter Dinklage) […] Posted in Speciály
  • Když si Chuck bral Larryho16. března 2021 Když si Chuck bral Larryho Není těžké si vyvodit z názvu to, že film se bude týkat homosexuální tématiky. Nečekejte žádnou druhou Zkrocenou horu, ale něco poněkud méně vážného. Ale současně je pravda to, že i když […] Posted in Retro filmové recenze
  • 50x A Stále Poprvé29. září 2018 50x A Stále Poprvé Jak mnozí víte, je to docela nový a dost podařený film. Vypráví o mladíkovi(Henrym) a o jedné pěkné slečně(Lucy). Henry, to je velký sukničkář, který neustále střídá jednu blondýnu za […] Posted in Retro filmové recenze
  • Game of Thrones (Hra o trůny) 20113. srpna 2022 Game of Thrones (Hra o trůny) 2011 Současné televizní stanice jsou plné seriálů, jejichž náplň je různorodá. Zahrnuje situační komedie, sci-fi příběhy, krimi, či soap opery. Fantasy seriálů je však jako šafránu a pokud už […] Posted in TV Recenze
  • Krotitelé duchů: Odkaz - 70 %6. ledna 2022 Krotitelé duchů: Odkaz - 70 % Svobodná matka Callie (Carrie Coon) se se svými dvěma dětmi Trevorem (Finn Wolfhard) a Phoebe (Mckenna Grace) přestěhuje na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s původními […] Posted in Filmové recenze
  • Hubieho Halloween8. října 2020 Hubieho Halloween Dobrosrdečný, ale trochu bázlivý Hubie není v Salemu moc oblíbený. Když se ale na Halloweena začnou dít strašidelné věci, rozhodne se ve svém městečku zjednat pořádek..... Adam Sandler je […] Posted in Filmové recenze
  • Bourneův mýtus - Tentokrát proti Karlu Rodenovi a Karlu Urbanovi.28. srpna 2020 Bourneův mýtus - Tentokrát proti Karlu Rodenovi a Karlu Urbanovi. Před dvěma lety se domníval, že své minulosti utekl. Nyní ho minulost opět dohání. Jason Bourne (Matt Damon) a Marie (Franka Potente) dál žijí v anonymitě. Bournea ženou noční můry a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Troja - Wolfgang Petersen režíruje Brada Pitta a Orlanda Blooma v Trójské válce21. června 2019 Troja - Wolfgang Petersen režíruje Brada Pitta a Orlanda Blooma v Trójské válce Od Řecka na východ, přes Egejské moře, se nachází pobřežní město Troja, obehnané téměř nedobitnými hradbami. Díky tomu se zatím nestalo terčem Řeků. Staly se však události, které […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hrajeme o trůny i o charaktery17. května 2019 Hrajeme o trůny i o charaktery Hře o trůny jsem se mnoho let vyhýbala, ač mi ji studenti doporučovali. Nedostatek času, pocit, že po Tolkienovi a Sapkowském už na další fantasy svět nemám kapacitu. Nakonec se čas našel, […] Posted in Články
  • Hra o trůny - jak David Benioff a D. B. Weiss během 10 let došli ke Star Wars15. dubna 2019 Hra o trůny - jak David Benioff a D. B. Weiss během 10 let došli ke Star Wars Jak už si všichni fanoušci sérii všimli, tak dnes měla premiéru poslední sezóna jedinečného a asi i nejslavnějšího fantasy seriálu Hra o trůny. Když v roce 2011 začínala, nikdo netušil, že […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,78167 s | počet dotazů: 254 | paměť: 58273 KB. | 15.08.2022 - 23:03:13