Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Píseň moře (Song of the Sea) – Recenze – 80%

Píseň moře (Song of the Sea) – Recenze – 80%

PM4
PM4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Píseň moře byla nomi­no­va­ná na Oscara za nej­lep­ší ani­mo­va­ný film a nyní dopu­to­va­la i do našich kin, při­čemž se jed­ná o jeden z nej­ne­tra­dič­něj­ších ani­má­ků posled­ní doby v čes­ké dis­tri­buci. Pochází totiž z Irska a je do znač­né míry inspi­ro­va­ná kelt­skou myto­lo­gií.

Podobně na tom byl i před­cho­zí ani­mo­va­ný film reži­sé­ra Tomma Moorea, na cenu Akademie též nomi­no­va­ný debut s názvem Brendan a tajem­ství Kellsu. Ten byl ale dospě­lej­ší, pří­bě­ho­vě slo­ži­těj­ší a vyja­d­řo­val se ke stře­tu křes­ťan­ské a pohan­ské kul­tu­ry, zatím­co Píseň moře je pří­mo­ča­řej­ší, cílí i na men­ší děti a je obec­ně jed­no­duš­ší. Přesto však může půso­bit pro lec­ko­ho zma­teč­ně a neu­cho­pi­tel­ně, je v ní totiž spous­ta postav z irských legend, kte­ré Češi samo­zřej­mě vět­ši­nou nezna­jí. Podstatné množ­ství prv­ků v Písni moře vám tím pádem bude při­pa­dat nové a neví­da­né, bez ohle­du na to, jest­li se v tom množ­ství kuri­óz­ních jmen a názvů bude­te ztrá­cet, nebo ne.

 PM
Zdroj fotek: pisenmore.cz

Už námět půso­bí zvlášt­ně – jde v něm o zhru­ba dese­ti­le­té­ho chlap­ce Bena a jeho němou sestřič­ku Saoirse , kte­ří žijí s otcem, zkor­mou­ce­ným smr­tí své ženy, na samo­tě v majá­ku. Zásadní infor­ma­ce spo­čí­vá v tom, že ta malá hol­čič­ka je stej­ně jako její mat­ka ve sku­teč­nos­ti sel­kie – tule­ní víla schop­ná brát na sebe lid­skou podo­bu. Děj je pak o tom, že obě děti jsou pro­ti své vůli odve­ze­ny do měs­ta, ale ute­čou a vydá­va­jí se na pouť domů. Přitom potká­va­jí nej­růz­něj­ší bytos­ti z mýtů a pohá­dek, mno­hé z nich zka­me­ně­lé. Zaklela je totiž soví čaro­děj­ni­ce Macha a zachrá­nit je může jen Saoirse, když včas zazpí­vá píseň moře. Do té doby je ale potře­ba nalézt pro ni tule­ní kožich…

Ještě pozo­ru­hod­něj­ší než pří­běh nebo jeho pro­vá­zá­ní s irským folklo­rem je ale výtvar­ná strán­ka sním­ku, kte­rý je ani­mo­va­ný tra­dič­ním způ­so­bem, ruč­ně, ve 2D. Prakticky jaké­ko­li náhod­né políč­ko z fil­mu by moh­lo slou­žit jako pře­nád­her­ný obraz, hod­ný pově­še­ní na stě­nu v obý­vá­ku. Samotná ani­ma­ce (pohy­by postav) je na tom už o něco hůř, nicmé­ně výtvar­né poje­tí a sty­li­za­ce hrdi­nů i jed­not­li­vých pro­stře­dí, ve kte­rých se pří­běh ode­hrá­vá, je uhran­či­vá. A obdob­ně jako uBrendana a tajem­ství KellsuPíseň moře je plná růz­ných krou­ce­nin, kom­pli­ko­va­ných kři­vek, spi­rá­lek a jed­no­du­ché obra­zo­vé sym­bo­li­ky. Z audi­o­vi­zu­ál­ní­ho hle­dis­ka je to čiré potě­še­ní.

PM2 PM3 PM4 PM5

Co do vyprá­vě­ní děje je to však o něco slo­ži­těj­ší. Film má poma­lej­ší roz­jezd a oprav­du začne až ve chví­li, kdy jsou děti odve­ze­ny a začne jejich ody­sea. I poté film postu­pu­je roz­vláč­ně a poe­tic­ky, což je dob­ře, pro­to­že si bude­te moct vychut­nat vše­mož­né drob­né detai­ly a sno­vou, pohád­ko­vou atmo­sfé­ru, po čase se však omr­zí struk­tu­ra sním­ku spo­čí­va­jí­cí v tom, že hrdi­no­vé nara­zí na něja­kou bytost, pro­ho­dí s ní pár slov a pokra­ču­jí dál, k dal­ší bytos­ti. Zdaleka nej­pů­so­bi­věj­ších je pak posled­ních pat­náct minut, během nichž Píseň moře vygra­du­je do takřka epic­ké­ho a dojem­né­ho finá­le.

Je nut­no oce­nit, že dis­tri­buč­ní spo­leč­nost Aerofilms si dala zále­žet i na čes­kém dabin­gu (nicmé­ně v kinech pobě­ží i ori­gi­nál­ní ver­ze s titul­ky). Dabing v tom­to pří­pa­dě dopa­dl opro­ti stan­dar­du nad­mí­ru dob­ře, hla­sy se hodí k posta­vám, neni­čí atmo­sfé­ru ori­gi­ná­lu a pís­nič­ky netr­ha­jí uši. Chválím.

Blog Autora: http://www.filmspot.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • 294673 113. května 2012 Piráti - 80% Tak znova se dostávám k recenzi. Tentokrát dětského filmu Piráti. Je to film z tvůrčí dílny studila Aardman, která ve spojení se Sony Pictures Animationv vytvořit 3D film. Už jsem se teďka […] Posted in Filmové recenze
  • Pravda o Statečném srdci24. února 2022 Pravda o Statečném srdci „Historii píšou ti, kteří navlékají hrdinům oprátku,“ sděluje vypravěč na úvod a zajišťuje si tak alibi pro příští minuty. Mel Gibson, v pětadevadesátém roce už několik let hollywoodská […] Posted in Zajímavosti
  • Návrat do Cold Mountain - Opravdu skvělý film!7. ledna 2022 Návrat do Cold Mountain - Opravdu skvělý film! Stručný nástin příběhu a první půlhodina filmu se přitom tváří stejně tuctově jako zmíněný reklamní plakát. Vracíme se na Západ do nelítostných dob, kdy zuří válka Severu proti Jihu, a po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Škatuláci - 50 %26. září 2021 Škatuláci - 50 % Je jedno městečko, spíše hrad s podhradím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vládne, ale místní šlechta se honosí bílými klobouky. Místní policie zase vlastní klobouky červené. Zvláštností […] Posted in Retro filmové recenze
  • Království nebeské25. července 2021 Království nebeské Příběh začíná před třetím křižáckým tažením. Balian (Orlando Bloom), který přišel o dítě a následně i o svou ženu, která spáchala sebevraždu, žije ve Francii a živí se jako kovář. Jednoho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Harry Potter a Fénixův řád - Díl, kde umře Sirius Black.10. prosince 2020 Harry Potter a Fénixův řád - Díl, kde umře Sirius Black. Pokračování č.5, režisér č.4. Harry Potter je v době při uvedení svého pátého pokračování už velmi silná značka, avšak předchozí Ohnivý pohár byl přijat s velkými rozpaky, mě osobně […] Posted in Retro filmové recenze
  • Harry Potter a Ohnivý pohár - Tak už konečně "obživl" Lord Voldemort.3. prosince 2020 Harry Potter a Ohnivý pohár - Tak už konečně "obživl" Lord Voldemort. Další školní rok v bradavické škole čar a kouzel je tady. Tentokrát netradičně začíná rovnou v Bradavicích. Neužijeme si tedy žádné úvodní extempore s tetičkou Petunií, strýcem Vernonem […] Posted in Filmové recenze
  • Simpsonovi ve filmu - Spider vepř, Spider vepř, umí hlavou dolů lézt...16. října 2020 Simpsonovi ve filmu - Spider vepř, Spider vepř, umí hlavou dolů lézt... Přiznávám, že jemnější humor Simpsonových je mi bližší než drsný, který nabízí South Park. Ne tak očividné, ale vtipné popkulturní narážky mě rozesmějí víc než divoký vodopád sprostých […] Posted in Retro filmové recenze
  • Harry Potter 4 – Ohnivý pohár3. února 2020 Harry Potter 4 – Ohnivý pohár V bradavické škole čar a kouzel počtvrté, a tentokrát velkolepě. Budeme svědky významné události, kdy Bradavice hostí turnaj tří kouzelnických škol a šampionem může být jen jeden. Stejně […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vesnice - Kdo se bojí, nesmí do lesa.1. listopadu 2019 Vesnice - Kdo se bojí, nesmí do lesa. A ve filmu Vesnice to platí dvojnásob: do toho lesa by neměl chodit vůbec nikdo. Sídlí tam totiž... (jak to ehmm... říct)... bubáci! Vesnice je o skupině lidí, kteří se z jistého důvodu […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,85138 s | počet dotazů: 247 | paměť: 58230 KB. | 11.08.2022 - 14:00:25