Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Píseň moře (Song of the Sea) – Recenze – 80%

Píseň moře (Song of the Sea) – Recenze – 80%

PM4

Píseň moře byla nomi­no­va­ná na Oscara za nej­lep­ší ani­mo­va­ný film a nyní dopu­to­va­la i do našich kin, při­čemž se jed­ná o jeden z nej­ne­tra­dič­něj­ších ani­má­ků posled­ní doby v čes­ké dis­tri­buci. Pochází totiž z Irska a je do znač­né míry inspi­ro­va­ná kelt­skou myto­lo­gií.

Podobně na tom byl i před­cho­zí ani­mo­va­ný film reži­sé­ra Tomma Moorea, na cenu Akademie též nomi­no­va­ný debut s názvem Brendan a tajem­ství Kellsu. Ten byl ale dospě­lej­ší, pří­bě­ho­vě slo­ži­těj­ší a vyja­d­řo­val se ke stře­tu křes­ťan­ské a pohan­ské kul­tu­ry, zatím­co Píseň moře je pří­mo­ča­řej­ší, cílí i na men­ší děti a je obec­ně jed­no­duš­ší. Přesto však může půso­bit pro lec­ko­ho zma­teč­ně a neu­cho­pi­tel­ně, je v ní totiž spous­ta postav z irských legend, kte­ré Češi samo­zřej­mě vět­ši­nou nezna­jí. Podstatné množ­ství prv­ků v Písni moře vám tím pádem bude při­pa­dat nové a neví­da­né, bez ohle­du na to, jest­li se v tom množ­ství kuri­óz­ních jmen a názvů bude­te ztrá­cet, nebo ne.

 PM
Zdroj fotek: pisenmore.cz

Už námět půso­bí zvlášt­ně – jde v něm o zhru­ba dese­ti­le­té­ho chlap­ce Bena a jeho němou sestřič­ku Saoirse , kte­ří žijí s otcem, zkor­mou­ce­ným smr­tí své ženy, na samo­tě v majá­ku. Zásadní infor­ma­ce spo­čí­vá v tom, že ta malá hol­čič­ka je stej­ně jako její mat­ka ve sku­teč­nos­ti sel­kie – tule­ní víla schop­ná brát na sebe lid­skou podo­bu. Děj je pak o tom, že obě děti jsou pro­ti své vůli odve­ze­ny do měs­ta, ale ute­čou a vydá­va­jí se na pouť domů. Přitom potká­va­jí nej­růz­něj­ší bytos­ti z mýtů a pohá­dek, mno­hé z nich zka­me­ně­lé. Zaklela je totiž soví čaro­děj­ni­ce Macha a zachrá­nit je může jen Saoirse, když včas zazpí­vá píseň moře. Do té doby je ale potře­ba nalézt pro ni tule­ní kožich…

Ještě pozo­ru­hod­něj­ší než pří­běh nebo jeho pro­vá­zá­ní s irským folklo­rem je ale výtvar­ná strán­ka sním­ku, kte­rý je ani­mo­va­ný tra­dič­ním způ­so­bem, ruč­ně, ve 2D. Prakticky jaké­ko­li náhod­né políč­ko z fil­mu by moh­lo slou­žit jako pře­nád­her­ný obraz, hod­ný pově­še­ní na stě­nu v obý­vá­ku. Samotná ani­ma­ce (pohy­by postav) je na tom už o něco hůř, nicmé­ně výtvar­né poje­tí a sty­li­za­ce hrdi­nů i jed­not­li­vých pro­stře­dí, ve kte­rých se pří­běh ode­hrá­vá, je uhran­či­vá. A obdob­ně jako uBrendana a tajem­ství KellsuPíseň moře je plná růz­ných krou­ce­nin, kom­pli­ko­va­ných kři­vek, spi­rá­lek a jed­no­du­ché obra­zo­vé sym­bo­li­ky. Z audi­o­vi­zu­ál­ní­ho hle­dis­ka je to čiré potě­še­ní.

PM2 PM3 PM4 PM5

Co do vyprá­vě­ní děje je to však o něco slo­ži­těj­ší. Film má poma­lej­ší roz­jezd a oprav­du začne až ve chví­li, kdy jsou děti odve­ze­ny a začne jejich ody­sea. I poté film postu­pu­je roz­vláč­ně a poe­tic­ky, což je dob­ře, pro­to­že si bude­te moct vychut­nat vše­mož­né drob­né detai­ly a sno­vou, pohád­ko­vou atmo­sfé­ru, po čase se však omr­zí struk­tu­ra sním­ku spo­čí­va­jí­cí v tom, že hrdi­no­vé nara­zí na něja­kou bytost, pro­ho­dí s ní pár slov a pokra­ču­jí dál, k dal­ší bytos­ti. Zdaleka nej­pů­so­bi­věj­ších je pak posled­ních pat­náct minut, během nichž Píseň moře vygra­du­je do takřka epic­ké­ho a dojem­né­ho finá­le.

Je nut­no oce­nit, že dis­tri­buč­ní spo­leč­nost Aerofilms si dala zále­žet i na čes­kém dabin­gu (nicmé­ně v kinech pobě­ží i ori­gi­nál­ní ver­ze s titul­ky). Dabing v tom­to pří­pa­dě dopa­dl opro­ti stan­dar­du nad­mí­ru dob­ře, hla­sy se hodí k posta­vám, neni­čí atmo­sfé­ru ori­gi­ná­lu a pís­nič­ky netr­ha­jí uši. Chválím.

Blog Autora: http://www.filmspot.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,40806 s | počet dotazů: 221 | paměť: 54297 KB. | 28.01.2022 - 20:46:15