Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže

Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže

PiratiTruhla

Když před tře­mi lety při­ved­li pro­du­cent Jerry Bruckheimer a reži­sér Gore Verbinski za pomo­ci úžas­ných her­ců a špič­ko­vé­ho štá­bu na plát­na kin vel­ko­le­pé dob­ro­druž­ství Piráti z Karibiku - Prokletí Černé per­ly, vrá­ti­li tím do popře­dí divác­ké­ho zájmu dlou­ho opo­mí­je­ný pirát­ský žánr.

„Všechno, s čím jsme při­šli v prv­ním dílu, je ve dru­hém ješ­tě zdů­raz­ně­no,“ říká Jerry Bruckheimer. „A samo­zřej­mě máme stej­ný tvůr­čí tým. Gore je jed­no­du­še bri­lant­ní reži­sér se skvě­lým smys­lem pro humor a výbor­ným okem na vizu­á­ly.

„Johnny, Orlando i Keira jsou zpět,“ pokra­ču­je pro­du­cent. „A při­by­la k nim spous­ta zají­ma­vých nových tvá­ří. Vrátí se samo­zřej­mě i Černá per­la, kte­ré bude ten­to­krát dělat spo­leč­nost tajem­ná loď BLUDNÝ HOLANĎAN, jejíž palu­bu oku­pu­je vel­mi zají­ma­vá sku­pi­na námoř­ní­ku pod vele­ním Davyho Jonese.“

Celosvětový zájem o „Piráty“ byl obrov­ský a Jerry Bruckheimer se s Gorem Verbinskim a spo­leč­nos­tí Walt Disney Pictures roz­ho­dl, že dych­ti­vé pub­li­kum potě­ší hned dva­krát. Z prak­tic­ké­ho i eko­no­mic­ké­ho hle­dis­ka bylo rozum­né nato­čit obě pokra­čo­vá­ní najed­nou, což fil­ma­řům umož­ni­lo plně vyu­žít pro­stře­dí, scén a čím dál tím vytí­že­něj­ších her­ců. „Doufali jsme, že Prokletí Černé per­ly osla­ví úspěch, abychom moh­li nato­čit dal­ší pokra­čo­vá­ní,“ podo­tý­ká Bruckheimer. „A až uvi­dí­te dru­hý a tře­tí díl, urči­tě si všim­ne­te, že vychá­zí­me z toho, co jsme zača­li v oné úvod­ní kapi­to­le. Je to regu­lér­ní tri­lo­gie.“

„Zatímco u prv­ní­ho dílu byla fon­tá­nou nápa­dů ta atrak­ce, u dru­hé­ho a tře­tí­ho dílu jsme se už jen vra­ce­li v původ­ní­mu fil­mu,“ říká scé­náris­ta Terry Rossio.

Truhla mrt­vé­ho muže se noří hlou­bě­ji do pirát­ské myto­lo­gie - kro­mě vel­ké­ho pokla­du nás ten­to­krát čeká i kra­ken, legen­dár­ní moř­ské mon­strum, o jehož exis­ten­ci kolu­jí mezi pirá­ty his­tor­ky již od 12. sto­le­tí. „Když začne­te pře­mýš­let o moři, uvě­do­mí­te si, že se k němu váže spous­ta růz­ných nad­při­ro­ze­ných his­to­rek a mýtů. Nikdo však tyhle mýty neza­pra­co­val do žád­né­ho vět­ší­ho fil­mu o pirá­tech nebo něja­ké­ho jiné­ho dob­ro­druž­ství s podob­nou téma­ti­kou, tak­že jsme měli k dis­po­zi­ci širo­ké spek­trum roz­lič­ných legend, kte­ré jsme moh­li do děje zapra­co­vat,“ říká dru­hý scé­náris­ta Ted Elliott.

Jedním z hlav­ních tahá­ků původ­ní­ho fil­mu byl neo­do­la­tel­ný herec­ký cha­me­le­on Johnny Depp v roli Jacka Sparrowa - pověr­či­vé­ho kapi­tá­na pirá­tů s pochyb­nou morál­kou i hygi­e­nic­ký­mi návy­ky, kte­rý se stal fil­mo­vým anti­hr­di­nou pro nové sto­le­tí. „Nedokážu pocho­pit, jak se zrov­na tako­vé posta­vě poda­ři­lo zís­kat si u divá­ků tak vel­kou obli­bu. Stále mi to při­pa­dá šoku­jí­cí. Dostal jsem pří­le­ži­tost s touhle posta­vou něco udě­lat a měl jsem doce­la sluš­nou před­sta­vu o tom, kým Sparrow je a jaký by měl být. Spousta lidí mě pova­žo­va­la za bláz­na. Ale já jsem se do toho vrh­nul s vel­kým pře­svěd­če­ním a díky tomu jsem mu doká­zal vdech­nout tako­vou osob­nost. Mým cílem bylo zahrát Jacka tak, aby impo­no­val malým dětem i otr­lým inte­lek­tu­á­lům z řad dospě­lých,“ říká herec.

Orlando Bloom i Keira Knightley, v jejichž začí­na­jí­cích kari­é­rách hrá­li prv­ní Piráti z Karibiku zásad­ní roli, se rádi vrá­ti­li na plát­no v rolích mla­dých milen­ců Willa Turnera a Elizabeth Swann. „Chtěl jsem, aby se Will ten­to­krát pro­fi­lo­val tro­chu méně jako ten seri­óz­ní a čest­ný mla­dý muž - chtěl jsem uká­zat jeho tem­něj­ší strán­ky. V dru­hém dílu je jeho posta­va hná­na kupře­du zejmé­na oba­va­mi o osud jeho otce Štrumpla Billa, kte­rý hrál důle­ži­tou roli i v původ­ním fil­mu - přes­to­že se po celou dobu neob­je­vil na plát­ně. Will chce své­ho otce osvo­bo­dit od pro­kle­tí, kte­ré jej uvěz­ni­lo na palubě lodi BLUDNÝ HOLANĎAN s Davym Jonesem a zbyt­kem jeho děsi­vé posád­ky. Zároveň chce ale udr­žet nad vodou svůj poně­kud napja­tý vztah s Elizabeth,“ říká Bloom.

„Na tom­to fil­mu je fajn, že se posta­vy nějak vyvi­nu­ly, posu­nu­ly urči­tým smě­rem,“ říká Knightley. „Když se s Elizabeth setká­vá­me na začát­ku pří­bě­hu, zrov­na se chys­tá pro­vdat za Willa. Plány jim ale pře­ka­zí lord Cutler Beckett, kte­rý se sna­ží vymý­tit pirát­ství. Do jeho sítí se zaple­tou i oba mla­dí milen­ci - Willa chce uvěz­nit za to, že je pirát, a Elizabeth za pomoc při útě­ku kapi­tá­na Jacka Sparrowa.“

Na plát­no se vra­cí také Jack Davenport v roli Jamese Norringtona, brit­ské­ho námoř­ní­ho důstoj­ní­ka, kte­rý pro­hrál v sou­bo­ji o Elizabeth s Willem Turnerem a stá­le se mu neda­ří dostat na kobyl­ku Jacku Sparrowovi. „Jack Davenport je tak skvě­lý herec, že jsme ho zkrát­ka muse­li mít,“ říká Bruckheimer. „Výborně se s ním pra­cu­je a na plát­ně vykres­lil skvě­lou posta­vu, kte­rá je ten­to­krát zají­ma­věj­ší, hlub­ší a význam­ně ovliv­ňu­je pří­běh. Jack je důle­ži­tou sou­čás­tí dru­hé­ho i tře­tí­ho dílu.“

K novým posta­vám pat­ří Davy Jones - napůl člo­věk a napůl moř­ský tvor - v podá­ní Billa Nighyho, chlad­ný, vypo­čí­ta­vý a nemi­lo­srd­ný super­zá­por­ňák lord Cutler Beckett, kte­ré­ho ztvár­nil Tom Hollander; či již zmí­ně­ný Štruple Bill Turner, jehož si zahrál Stellan Skarsgard.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,21442 s | počet dotazů: 227 | paměť: 53336 KB. | 20.09.2021 - 04:19:44