Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

PiratiNahl

Když mi bylo dva­cet tři, tak se mi líbi­li Piráti z Karibiku. Chtělo to tro­cha šou­men­ství Johnyho Deepa, osu­do­vou lás­ku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samo­zřej­mě zlé­ho Geoffreye Rushe. To ve spo­je­ní s let­ní sezó­nou byla vel­ká oddycho­vá udá­lost, na kte­rou se dalo sluš­ně nava­zo­vat.

Druhý díl a tře­tí díl se natá­če­li spo­lu a vylep­ší­li úspěš­nost roků 2006 a 2007. Čtvrtý díl byl tro­cha jiný, pří­běh se věno­val pou­ze Jacku Sparrowovi a jeho pomo­ci při zni­če­ní Černovouse a pra­me­ne mlá­dí.

Po dlou­hých 14 letech se vrá­ti­la zno­va ta samá sesta­va a to včet­ně Keiry Knightley, kte­rá oprav­du už nemá žád­ný úspěš­ný film. Ostatní už jsou tro­cha slav­něj­ší. Hlavně Johny Deep je vel­ká hvězda, Geoffrey Rush už má svo­je zku­še­ná léta, tak pokud chce­te ve fil­mu něja­ké­ho vel­mi schop­né­ho her­ce, tak je tím pra­vým. Novými, i mož­ná vychá­ze­jí­cí­mi, hvězda­mi jsou Brenton Thwaites (Bohové Egypta) a Kaya Scodelario (Labyrint), kte­ří se ve spo­leč­nos­tí zku­še­ných her­ců z celé série sna­ží pro­sa­dit novou gene­ra­ci pro dal­ší fil­my.

Nová reži­sér­ská dvo­ji­ce Joachim Rønning a Espen Sandberg nato­či­la dost dob­ré pokra­čo­vá­ní fil­mů z prv­ní troj­ky. Příběh ze čtvr­té­ho dílu se pou­ze lehce zmí­ní, spí­še se věnu­je­me řeše­ní pro­blé­mu, že stá­le od tře­tí­ho  dílu je Will Turner stá­le kapi­tá­nem Bludného Holanďana, a tak se jeho syn sna­ží najít Poseidonův troj­zu­bec, kte­rý doká­zal zru­šit klet­bu jeho otce.

Děkuji pro­du­cen­tům, že dáva­jí mož­nost nové reži­sér­ské dvo­ji­ci, aby doká­za­la, že umí nato­čit úspěš­ný vel­ko­film, kte­rý by svým chle­bo­dár­cům vydě­lal mno­ho dola­rů. Režiséři jsou šikov­ní. Chabý scé­nář doká­za­li správ­ně pro­vá­zat humo­rem a ani během více než dvou hodin se člo­věk nenu­dí, pros­tě pří­běh v kli­du ces­tu­je ke zdár­né­mu cíli, protka­ný­mi humor­ný­mi vlož­ka­mi. Jedná se o lás­ku, vztah otce a syna/dcery. Samozřejmě jde taky o zni­če­ní zápo­rá­ka (Javier Bardem), kte­rý jde se svou tem­nou duší za Jackem (chce ho zabít), aby se osvo­bo­dil od své­ho pro­kle­tí.

Nakonec samo­zřej­mě všich­ni dob­ří pře­ži­jí a koneč­ně se dočká­me Willa Turnera na pev­né zemi, aby mohl obe­jmout svo­jí ženu, syna a jeho milou.

Porovnat pět fil­mů jde doce­la lehce, prv­ní díl byl pře­lo­mo­vý, dru­hý a tře­tí díl byl pros­tě moc dlou­hý a čtvr­tý byl pros­tě dost sla­bý. A jaký je pátý díl? No je dru­hý nej­lep­ší. Je na něm vidět, jak se reži­sé­ři odvá­za­li, her­ci bavi­li a tri­ko­ví tvůr­ci před­ved­li. Čeká nás něko­lik pěk­ných oka­mži­ků k dob­ré­mu zapa­ma­to­vá­ní.

85 %

Photo © Walt Disney Studios


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,08392 s | počet dotazů: 218 | paměť: 53742 KB. | 17.04.2021 - 16:21:29
X