Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly

Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly

Zemanta Related Posts Thumbnail
Zemanta Related Posts Thumbnail

Dlouho oče­ká­va­ný pirát­ský vel­ko­film s roz­po­ru­pl­ným oče­ká­vá­ním je tady…

Široké, prů­hled­né moře, stov­ky lodí, legen­dár­ní kapi­tá­ni, hek­to­li­t­ry vypi­té­ho rumu, neu­vě­ři­tel­né his­tor­ky, skry­té pokla­dy, námoř­ní bitvy – to všech­no dob­ře cha­rak­te­ri­zu­je pirát­ský život. Když se k tomu při­dá krás­ná žena, něja­cí nápad­ní­ci a dáv­né pro­kle­tí, je zadě­lá­no na fil­mo­vý scé­nář.

Takhle nějak mož­ná vzni­kl tenhle sní­mek, pojed­ná­va­jí­cí v prvé řadě o pirá­tech, ale nechy­bí ani svůd­ná krás­ka, dopl­ňu­jí­cí roman­tic­ké nala­dě­ní fil­mu. Nevím kolik z vás by to u tako­vé­ho vel­ko­fil­mu čeka­lo, ale nechy­bí (kaž­dý sám posou­dí jest­li je to pří­nos nebo nao­pak) ani kome­di­ál­ní pod­text a to dokon­ce v posta­vě hlav­ní­ho hrdi­ny. Tím je mla­dý pirát Jack Sparrow (Johnny Depp), svo­bod­ně pro­plou­va­jí­cí voda­mi Karibiku od jed­né pří­le­ži­tos­ti ke dru­hé, od pří­sta­vu k ost­ro­vu a od ost­ro­vu k pří­sta­vu. Se svým štěs­tím při­ta­ho­vat neštěs­tí se mu tak v jed­nom pří­sta­vu poda­ří zachrá­nit krás­nou Elizabeth (Keira Knightly), dce­ru míst­ní­ho guver­né­ra (Jonathan Pryce). Jako pirát chy­cen ve měs­tě musí zemřít, nehle­dě na to jest­li a komu zachrá­nil život.

Klidnou noc však z niče­ho nic naru­ší nájezd pirá­tů, posád­ky lodi Černá per­la pod vele­ním stár­nou­cí­ho kapi­tá­na Barbossy (Geoffrey Rush), pát­ra­jí­cí prá­vě po  mla­dé Elizabeth, nosi­tel­ce tajem­né­ho talisma­nu. Nedá jim moc prá­ce svo­ji kořist zís­kat a pěk­ně rych­le odplout.

Další důle­ži­tou posta­vou je mla­dý Will Turner (Orlando Bloom), odváž­ný šikov­ný kovář­ský učeň, od dět­ství pří­tel Elizabeth a teď její taj­ný obdi­vo­va­tel. Pro její záchra­nu toho však také nemohl mno­ho udě­lat a tak se s Jackem, výmě­nou za jeho osvo­bo­ze­ní vyda­va­jí na vlast­ní pěst po sto­pách Černé per­ly. Jack dob­ře ví kam pirá­ti míří a proč unes­li zrov­na Elizabeth.

Na řadu při­chá­ze­jí magic­ké prv­ky, kte­ré urči­tě k pirá­tům pat­ří. V tom­to pří­pa­dě je to pro­kle­tí ukra­de­né­ho pokla­du Inků. Celá pro­kle­tá posád­ka pirát­ské lodi se tak po doty­ku měsíč­ní­ho paprsku mění na hor­du oživlých mrt­vol, kost­liv­ců a podob­ných nemrtvých, což jim sice zajiš­ťu­je nesmr­tel­nost, ale ani oni nechtě­jí po del­ší době trpět tako­vých neko­neč­ným údě­lem. Jediný způ­sob zru­še­ní klet­by je vrá­ce­ní vše­ho zla­ta a pro­li­tí krve vlast­ní­ka magic­ké­ho talisma­nu nad tím­to pokla­dem. Začíná tak boj o čas a pro­mýš­le­ní plá­nu na záchra­nu Elizabeth.

Záměrně nepro­zra­dím všech­ny důle­ži­té věci celé záplet­ky. Nejde však o nic slo­ži­té­ho, celý scé­nář je mož­ná až moc pří­mo­ča­rý, což by moh­lo fil­mu tro­chu ubí­rat, navíc při doce­la vel­ké dél­ce fil­mu. Částečně to nahra­zu­je skvě­lá výpra­va fil­mu a počí­ta­čo­vé efek­ty, hlav­ně zpra­co­vá­ní nemrtvých. Další otáz­ka sto­jí nad komic­kým zamě­ře­ním. Je prav­da, ze Depp hra­je svo­ji roli poho­do­vé­ho a tak tro­chu praš­tě­né­ho pirá­ta hod­ně dob­ře, ale tím se sní­mek stá­vá spí­še tako­vou odde­chov­kou, i když s prv­ky akce, avšak nese­ných se pře­váž­ně v duchu poba­ve­ní divá­ka. Někdo by mož­ná uví­tal váž­něj­ší scé­nář s hlub­ším dějem, ale i tako­vý divák si v tomhle fil­mu urči­tě něco k líbe­ní najde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,23024 s | počet dotazů: 235 | paměť: 56056 KB. | 23.05.2022 - 17:05:48