Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Piráti - 80%

Piráti - 80%

294673 1
294673 1

Tak zno­va se dostá­vám k recen­zi. Tentokrát dět­ské­ho fil­mu Piráti. Je to film z tvůr­čí díl­ny stu­di­la Aardman, kte­rá ve spo­je­ní se Sony Pictures Animationv vytvo­řit 3D film. Už jsem se teď­ka roz­ho­dl po Avengers, že rad­ši si budu vybí­rat 2D alter­na­ti­vy fil­mů, pro­to­že i v tele­vi­zi není 3D a tech­ni­ka pro­mí­tá­ní 3D ome­zu­je kva­li­tu obra­zu fil­mu.
Základem dob­ré­ho dět­ské­ho fil­mu je film s jed­no­du­chým pří­bě­hem a jed­no­du­chý­mi vtíp­ky, kte­rý i malé děti pocho­pí. Všechno musí být pěk­ně nama­lo­va­né (ani­mo­va­né), bar­vy musí být výraz­né a musí se obje­vit oso­ba, či zví­ře, se kte­rým se dítě zto­tož­ní, pro­to­že je nej­sran­dov­něj­ší.
Pro ten­to film je zvo­len pro dět­ské zto­tož­ně­ní posta­vy pták, v rám­ci fil­mu z prvu pova­žo­ván za tlus­té­ho papouš­ka, ale po odha­le­ní půvo­du, sho­dou náhod­nos­tí původ­cem Darwinovy evo­luč­ní teo­rie půvo­du, se zjiš­ťu­je, že je to posled­ní exem­plář vyhy­nu­lé­ho ptá­ka Dronte mau­ri­cij­ské­ho, v čes­kém kra­ji zná­mé­ho jako Blboun nejap­ný. Tento „Blboun“ je hlav­ní posta­vou pří­bě­hu, pro­to­že nejen díky jemu pirá­ti, ale kata­ly­zá­to­rem pří­bě­hu, kte­rý pozmě­ní roz­hod­nu­tí hlav­ní posta­vy.
Hlavní posta­va kapi­tán „Pirátský kapi­tán“ je pirá­tem duší a vou­sy, kte­rý vlád­ne svo­jí lodi, jeho posád­ka se pře to, co je nedů­le­ži­těj­ší, jest­li šavle, nebo rau­be­ní. Stejně, jak říká kapi­tán je nej­lep­ší žra­ni­ce. Pirátský kapi­tán sto­jí o to, aby koneč­ně zís­kal nej­vět­ší pirát­ské oce­ně­ní. Udělá, pro to ze začát­ku oprav­du všech­no, aby své oce­ně­ní zís­kal.
Teď už jenom k dal­ším prv­ků fil­mu. Jak jsem psal ze začát­ku, tak film Piráti se pova­žu­je za dět­ský film, je k tomu i smě­ro­ván svý­mi vtíp­ky a pří­bě­hem. Je veli­ce jed­no­du­chý a tak oprav­du lze na fil­mu vzít veš­ke­ré potom­stvo. Bohužel jsem od tvůr­ců oče­ká­val i více, než jenom dět­ský film. Aardman je znám jako tvůr­ce Wallace a Gromita, kte­rý není vůbec pro děti, potom Ovečky Shawn (před­chůd­ce Pižla), kte­ré též jsou i pro dospě­lé. Naštěstí je film pro star­ší, než berá­nek Timmy, pro ty, kte­ří umí mlu­vit. Pro můj věk jsem sle­do­val naráž­ky na his­to­ric­ké věci, na Darwinův prů­zkum, pro his­to­ric­ké postu­py a vyna­lé­za­ní, kte­ré byli do fil­mu dob­ře vlo­že­ny z 19. Století. Je doce­la by mně potě­ši­lo, kdy­by v pří­bě­hu bylo více pří­bě­hu i pro dospě­lé, i ftíp­ky, bohu­žel to tak neby­lo.
Animace plas­te­lí­no­vých lou­tek je veli­ce namá­ha­vá, ale bohu­žel už došla k tako­vé doko­na­los­ti, kdy jsem už váhal, zda­li už není celý film vytvo­řen počí­ta­čo­vě, pro­to­že už jsem nena­šel žád­né nedo­ko­na­los­ti, kte­ré by cha­rak­te­ri­zo­va­li fil­my, kte­rý byl tvo­řen prac­nou ruč­ní ani­ma­cí. Je dob­ré, že Aardman, kte­rý se spo­jil se Sony Pictures Animation, kte­rá mu doda­la prv­ky, kte­ré nor­mál­ně nelze pomo­cí kla­sic­ké ani­ma­ce vytvo­řit. Ale je vidět Amerikanizace tvůr­ců, pro­to­že od ang­lic­ké­ho inte­li­gent­ní­ho fil­mu pře­šli k Americké jed­no­du­ché ani­ma­ci a pří­bě­hu. Velice pozi­tiv­ní bych vzal při­způ­so­be­ní obra­zo­vé slož­ky čes­ké návštěv­ní­ky kina, tabul­ky opi­ce, ale potom jsem už ale nepo­cho­pil, proč nepře­bás­ni­li i dva son­gy, kte­ré během fil­mu zazně­li, Velice bych rád tyto pís­ně sly­šel v čes­kém zně­ní, jako to bylo i ve fil­mu Příběh hra­ček, pro­to­že má být film pro děti i fil­mem pro děti, včet­ně zvu­ko­vé slož­ky, když si ani­mač­ní stu­dio dalo prá­ci i s pře­klá­dá­ním tex­tu.
Pro mne ten­to film pros­tě humor­ný, kde mi schá­ze­la humor­ná slož­ka pro dospě­lé, s nedo­ta­že­ný­mi prv­ky pro děti, kte­ré film sni­žo­va­li pro návštěv­nost dět­ské­ho pub­li­ka.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,91454 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56689 KB. | 28.06.2022 - 17:26:19