Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > „Pirát“ Orlando Bloom

„Pirát“ Orlando Bloom

bloom001
bloom001

Pořád se musím ští­pat do ruky, jest­li se mi to jenom nezdá,“ říká Orlando Bloom na adre­su své­ho rake­to­vé­ho vze­stu­pu. A má prav­du! Najde se totiž jen málo her­ců, kte­rým k při­vlast­ně­ní sta­tu­su „hvězda“ posta­čil pou­ze jedi­ný film. Orlandu Bloomovi se to však poda­ři­lo, a jak se zdá, sym­pa­tic­ký blon­ďa­tý elf s neko­neč­nou záso­bou šípů nebu­de jeho jedi­nou posta­vou, jíž se nám pat­řič­ně vry­je do pod­vě­do­mí.

 

Orlando Bloom je záro­veň tak tro­chu zvlášt­ní osob­nos­tí. S nad­sáz­kou o sobě hovo­ří jako o her­ci, kte­rý své povo­lá­ní vyko­ná­vá z jedi­né­ho důvo­du… a to kvů­li děv­ča­tům. Údajně mu vůbec nezá­le­ží na tom, kolik za sní­mek vyin­ka­su­je, ale jiné je to již s líbá­ním. „Když mám ve fil­mu něko­ho líbat, nemu­sí mi za to vůbec pla­tit,“ dodá­vá s úsmě­vem šest­a­dva­ce­ti­le­tá hvězda Pirátů z Karibiku, kte­rá by si jen nera­da při­vyk­la na slá­vu a neko­neč­né zástu­py dych­ti­vých fany­nek (a mož­ná i fanouš­ků:).

Je při­nejmen­ším zají­ma­vé, jakou úlo­hu sehrá­la v jeho pří­pa­dě náho­da – o roli Legolase vlast­ně ani neu­si­lo­val a původ­ně měl hrát Faramira, bra­t­ra zná­měj­ší­ho Boromira. Nabídka, jakou mu nasky­tl reži­sér Peter Jackson, se však neod­mí­tá. Hrát jed­nu z hlav­ních rolí v nej­vel­ko­le­pěj­ším fan­ta­sy epo­su všech dob, to je sen snad kaž­dé osob­nos­ti pohy­bu­jí­cí se na par­ke­tu fil­mo­vé­ho prů­mys­lu. Orlando neza­vá­hal a záslu­hou toho je v nyněj­ší době her­cem, kte­rý jde z fil­mu do fil­mu.

Přestože by se moh­lo zdát, že měl Bloom ces­tu ke slá­vě doslo­va vydláž­dě­nou, sku­teč­nost je, jak už to tak bývá, poně­kud zamo­ta­něj­ší. Orlando se naro­dil 13. led­na 1977 v ang­lic­kém měs­tě Canterbury. Zde vyrůs­tal spo­leč­ně se svou sestrou Samanthou a mat­kou, díky níž našel uplat­ně­ní v obo­ru, po němž od útlé­ho dět­ství tou­žil. Účasti na nej­růz­něj­ších herec­kých fes­ti­va­lech byly jen pou­hým začát­kem – v šest­nác­ti letech uči­nil stříz­li­vé roz­hod­nu­tí a pře­stě­ho­val se do Londýna - do mís­ta, kte­ré bylo z hle­dis­ka napl­ně­ní snu mno­hem per­spek­tiv­něj­ší. Během dlou­ho­le­té­ho poby­tu v brit­ské met­ro­po­li se na dvě sezó­ny při­po­jil ke sku­pi­ně National Youth Theatre, kte­rá se mu poz­dě­ji odvdě­či­la rolí agen­ta ve hře A Walk in the Vienna Woods a rov­něž něko­li­ka „ště­ky“ v živo­to­pis­ném dra­ma­tu Oscar Wilde (1997).

Další krůč­ky vstříc stou­pa­jí­cí kari­é­ře uči­nil zís­ká­ním sti­pen­dia na herec­ké ško­le British American Drama Academy. Nabídka podí­let se na natá­če­ní Pána prs­te­nů zastih­la Blooma ješ­tě coby stu­du­jí­cí­ho. Naštěstí pro něj – pře­ru­še­ní roč­ní­ku neby­lo nezbyt­né, neboť oné láka­vé pří­le­ži­tos­ti se mu dosta­lo pou­hé dva dny před dokon­če­ním stu­dií na lon­dýn­ské dra­ma­tic­ké ško­le Guildhall School of Music and Drama. To se psal rok 1999 a jmé­no Orlando Bloom zna­me­na­lo ve svě­tě fil­mu asi tolik jako ten­to člá­nek na poli svě­to­vé pró­zy.

Adaptaci Pána prs­te­nů zasvě­til osm­náct měsí­ců své­ho živo­ta, a připočteme-li si k této době ješ­tě dotáč­ky a pře­táč­ky urči­tých scén po skon­če­ní natá­če­ní, máme zde ješ­tě dal­ší týd­ny, ba měsí­ce strá­ve­né v krás­ných loka­cích Nového Zélandu. Aby jeho posta­va půso­bi­la co nej­vě­ro­hod­něj­ším dojmem, musel se nau­čit řadu věcí, k nimž před­tím sko­ro nepři­čichl. Jízda na koni, šerm a střel­ba z luku – to a ješ­tě víc musel Bloom zvlá­dat levou zad­ní. Ostatně… nároč­nost tré­nin­ku a natá­če­ní vysti­hu­jí doko­na­le čet­ná zra­ně­ní, kte­rá během poby­tu na Zélandě utr­žil - pohmož­dě­ni­na­mi začí­na­je, zlo­me­ni­na­mi kon­če.

V pří­pa­dě Blooma se však nejed­ná o nic pře­kva­pi­vé­ho – co se oněch zra­ně­ní týče. Milovník adre­na­li­no­vých eska­pád zažil už lec­cos: měl zlo­me­né obě nohy, ruku, nos, zápěs­tí, něko­lik prs­tů a žeber, tři­krát naštípnu­tou leb­ku a pochrou­ma­nou páteř. Jestliže se po tom­to výčtu „záře­zů“ diví­te a nevě­říc­ně krou­tí­te hla­vou, pak napros­to zby­teč­ně. Představitel odváž­né­ho elfa nemů­že být pře­ci žád­né oře­zá­vát­ko:).

Je bez pochyb, že Pán prs­te­nů ote­vřel Bloomovi brá­nu ke skvě­lé kari­é­ře. Válečný film Ridleyho Scotta Černý jes­třáb sestře­len byl s ohle­dem na roz­sah jeho role pou­hým „ved­lej­šá­kem“, nicmé­ně se jed­na­lo o vel­mi dobrou zku­še­nost. V Pirátech z Karibiku, kte­ří prá­vě při­plou­va­jí do čes­kých kin, si už rov­nou stři­hl post hlav­ní. Jakým smě­rem se bude Bloomova kari­é­ra odví­jet v dal­ších letech, není těž­ké odhad­nout. Ke kon­ci roku zaví­tá do zámoř­ských kinosá­lů Návrat krá­le a po něm dva nepře­hléd­nu­tel­né his­to­ric­ké vel­ko­fil­my: pře­pis Homérovy Iliady s názvem Troy (s Bradem Pittem v hlav­ní roli) a sní­mek popi­su­jí­cí život dvou „Jánošíků“ ple­ní­cích Austrálii na kon­ci 19. sto­le­tí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,86309 s | počet dotazů: 221 | paměť: 55891 KB. | 23.05.2022 - 23:52:44