Kritiky.cz > Recenze her > Pilgrims - Další nová vynikající česká hra.

Pilgrims - Další nová vynikající česká hra.

pilgrims 8211 dal nov vynikaj c esk hra fBKphqsTWBI

Za dáv­ných časů, kde­si v krá­lov­ství, žil jeden tulák, kte­rý pro­hrál kar­ty. Král je s čer­tem, lupi­čem a dal­ší­mi oso­ba­mi. Aby se mohl dostat z krá­lov­ství ven musí najít ptáč­ka pro pře­voz­ní­ka.

To je jed­no­du­chý pří­běh hry od jedi­neč­ných čes­kých tvůr­ců Amanita Design. Amanita Design sto­jí za slav­ný­mi hra­mi čes­ký­mi hra­mi. Jejich neslav­něj­ší je Machinarium, dále Chuchel a samo­zřej­mě tro­jdíl­ná série Samorost.

Jako jed­ni z mála čes­kých tvůr­ců tvo­ří vel­mi úspěš­né hry, na kte­ré je mno­ha chvá­ly od recen­zen­tů. Překvapivé vydá­ní hry Pilgrims uká­za­lo, že tvůr­ci doká­žou pře­kva­pit čím dál více.

Je to jed­no­du­chá hra, ale je vel­mi zábav­ná a po dohrá­ní až do kon­ce si ji urči­tě bude­te chtít zahrát zno­va. Doba prv­ní­ho dohrá­ní je něco přes hodi­nu, ale tím, že ces­ta k ptáč­ko­vi pře­voz­ní­ka má mno­ho vari­ant, tak si hru vel­mi snad­no spus­tí­te zno­va od začát­ku a hle­dá­te nové a ješ­tě zábav­něj­ší řeše­ní.

Princip je vel­mi jed­no­du­chý, obje­ví­te se na mapě a máte za úkol navští­vit něko­lik loka­cí. Pomocí dia­lo­gu a akce s věc­mi z inven­tá­ře musí­te pře­svěd­čit své pro­tiv­ní­ky, aby jste od nich zís­ka­li dal­ší věci do své sbír­ky.

Tím, že postup­ně na svou stra­nu dostá­vá­te nové kama­rá­dy, tak nejste v „boji“ s pro­tiv­ní­ky sám, ale může­te své­ho pout­ní­ka vymě­nit za bab­ku, lou­pež­ní­ka a dokon­ce i čer­ta. Se svý­mi kama­rá­dy si uži­je­te ješ­tě více zába­vy, než jenom s hra­ním za pout­ní­ka.

Pilgrims těží hlav­ně z uni­kát­ní­ho humo­ru a hlav­ně gra­fi­ky, kte­rou mají tvůr­ci po něko­li­ka úspěš­ných hrách, v malíč­ku.

Za lev­nou cenu 5 Eur zís­ká­te dal­ší hru pro Vaší sbír­ky, u kte­ré může­te zůstat tak dlou­ho, jak chce­te. Vždy se vel­mi dob­ře poba­ví­te na tím, co pro Vás tvůr­ci neče­ka­né­ho a hlav­ně vtip­né­ho vytvo­ři­li. Pro mě je to doko­na­lá hra (100 %), pro kte­rou není pro­blém utra­tit něco přes 100 Kč.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...