Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Piková trojka

Piková trojka

200411021223 pikova
200411021223 pikova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tajemné zna­me­ní na těle muže, kte­ré náho­dou zahléd­ne mla­dá pro­fe­sor­ka Frannie a kte­ré ji má poz­dě­ji upo­zor­nit na hro­zí­cí smr­tel­né nebez­pe­čí.

Děj Pikové troj­ky se točí kolem základ­ních dvou věcí. Vášnivého vzta­hu na prv­ní pohled dvou roz­díl­ných lidí a vyšet­řo­vá­ní dosti krva­vých zlo­či­nů. Frannie (Meg Ryan) je mla­dá stře­do­škol­ská pro­fe­sor­ka, kte­rou fas­ci­nu­jí bás­nič­ky v met­ru stej­ně tak jako ame­ric­ký slang. Ačkoli se o ni uchá­zí hned něko­lik nápad­ní­ků ani jeden nespl­ňu­je její před­sta­vy o vytou­že­ném part­ne­ro­vi. Jediný vře­lej­ší vztah má Frannie se svou nevlast­ní sestrou Pauline (Jennifer Jason Leigh). Na obzo­ru se však obje­ví muž s vel­kým M, detek­tiv Malloy (Mark Ruffalo), kte­rý vyšet­řu­je pří­pa­dy bru­tál­ních vražd mla­dých žen.

Malloy nej­pr­ve Frannie oslo­ví jako poten­ci­ál­ní­ho svěd­ka, ale poz­dě­ji ho začne při­ta­ho­vat taky jako žena. Frannie detek­tiv také záhad­ně při­ta­hu­je. A jak se oba začí­na­jí sbli­žo­vat, mani­ak páchá dal­ší a dal­ší zlo­či­ny, kte­ré se postup­ně začí­na­jí čím dál více dotý­kat i Frannie. A to nejen pro­to, že navá­že vztah s hlav­ním vyšet­řo­va­te­lem.

Piková troj­ka je film doce­la drs­ný, i když nepří­stup­nost mlá­de­ži pod 18 let je mož­ná pře­hna­ná. Brutální jsou „meto­dy“, jaký­mi vrah své obě­ti likvi­du­je. Oběť je vždy nale­ze­na po kous­kách a všu­de je plno krve. Film je také plný sexu. I když ne pří­mo zjev­né­ho jako spí­še slov­ní­ho. Postava Malloye je sil­ně ero­tic­ky ori­en­to­va­ná a když už se nemů­že s Frannie milo­vat, ale­spoň se s ní o tom baví. Sama Frannie se diví, co je v ní smy­sl­ný detek­tiv scho­pen vyvo­lat.

Drsná pova­ha detek­ti­va nezvyk­lá jen divá­ka, ale i Frannie k pochyb­nos­tem o jeho úmyslech. Ale vše je jinak, než se po celou dobu zdá. Co lze na fil­mu urči­tě oce­nit jsou herec­ké výko­ny hlav­ní dvo­ji­ce. Meg Ryan mile pře­kva­pí, že je opro­ti dosa­vad­ním roman­tic­kým a křeh­kým bytos­tem schop­ná zahrát i dra­ma­tic­kou roli a Mark Ruffalo půso­bí jako pře­svěd­či­vý muž činu, až je pode­zí­ra­vé­mu divá­ko­vi nesym­pa­tic­ký.

O filmu:

Rok: 2003
Režie: Jane Campion
Scénář: Jane Campion, Susann Moore
V hlav­ních rolích: Meg Ryan, Mark Ruffalo, Jennifer Jason Leigh, Kevin Bacon

Délka fil­mu: 118 minut


Podívejte se na hodnocení Piková trojka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,56904 s | počet dotazů: 268 | paměť: 61715 KB. | 03.10.2023 - 16:29:59