Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Pierre Brice

Pierre Brice

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Baron Pierre Brice, vlast­ním jmé­nem Pierre Louis Baron de Bris (6. úno­ra 1929 Brest, Francie – 6. červ­na 2015 Paříž, Francie) byl fran­couz­ský herec a zpě­vák. Pocházel ze sta­ré fran­couz­ské šlech­tic­ké rodi­ny. Znám je pře­de­vším jako fil­mo­vý před­sta­vi­tel Vinnetoua ze série zápa­do­ně­mec­kých dob­ro­druž­ných fil­mů.

Zahrál si v řadě kopro­dukč­ních dob­ro­druž­ných fil­mů, jež byly nato­če­ny v 60. letech 20. sto­le­tí na moti­vy dob­ro­druž­ných romá­nů němec­ké­ho spi­so­va­te­le Karla Maye.

Ve sku­teč­nos­ti roli Vinetoua zís­kal jen náho­dou. Původně ji mělo zís­kat pár dal­ších her­ců, nako­nec jej však reži­sér Harald Reinl zahlé­dl na jed­nom fes­ti­va­lu, kdy byl ješ­tě poně­kud nezná­mý. Režisér Harald Reinl mu tuto roli nabí­dl a nechtěl již o před­cho­zích adep­tech ani sly­šet. Nejprve sice on sám, kte­rý o Vinnetouovi nikdy nesly­šel, nesou­hla­sil, jeho agent ho ale pře­svěd­čil, a tak se zro­di­la jeho pro­slu­lost. Vždy na pre­mi­é­rách fil­mů, kte­ré byly v sedm­de­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí hitem, jej víta­ly davy fanouš­ků a fany­nek a smrt jím ztvár­ňo­va­né­ho fil­mo­vé­ho hrdi­ny způ­so­bi­la u mno­hých zkla­má­ní.

Jeho pokrev­ní­ho bra­t­ra Old Shatterhanda teh­dy na fil­mo­vém plát­ně ztvár­nil ame­ric­ký herec Lex Barker. V dal­ších fil­mech hrál po jeho boku roli Vinnetouova pří­te­le Old Surehanda teh­dy zná­mý holy­wo­od­ský herec Stewart Granger, se kte­rým si ale údaj­ně nero­zu­měl, zatím­co s Barkerem ano a dokon­ce se s ním i spřá­te­lil. Nutno dodat, že fil­my s dvo­ji­cí Barker a Brice jsou ze všech may­o­vek nej­zná­měj­ší. Oba tito her­ci si pak zahrá­li hlav­ní role v jiném wes­ter­nu s názvem Peklo Manitoby, ale pro­slu­lost z Vinnetoua již nepře­ko­na­la.

V roce 2015 se o Pieru Briceovi uva­žo­va­lo jako o mož­ném před­sta­vi­te­li Inču-čuny v plá­no­va­ných nových třech fil­mech tele­viz­ní spo­leč­nos­ti RTL.

V čes­kém zně­ní jej dabo­val Stanislav Fišer.

V roce 2008 byl pozván jako host na Trutnov Open Air Music Festival, zná­mý svý­mi odka­zy na indi­án­skou kul­tu­ru. Na fes­ti­va­lu se mu dosta­lo bouř­li­vé­ho při­ví­tá­ní a byl pro­hlá­šen „náčel­ní­kem spřá­te­le­né­ho kme­ne Apačů“. V roce 2013 se na hudeb­ní fes­ti­val opět vrá­til.


Detaily o článku Pierre Brice


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,21131 s | počet dotazů: 254 | paměť: 58170 KB. | 11.08.2022 - 12:51:46