Pierre Boulle - Fotograf

Spisovatele Boulleho asi bude­te znát, je auto­rem slav­ných knih „Most přes řeku Kwai“ a „Planeta opic“. Trochu ve stí­nu těch­to vele­díl je pak poměr­ně krát­ký román „Fotograf“. Žánrově bychom moh­li hovo­řit o psy­cho­lo­gic­kém romá­nu s prv­ky poli­tic­ké­ho thrille­ru.

Hlavní posta­vou je býva­lý váleč­ný foto­graf Martial Gaur, kte­rý se v sou­čas­nos­ti kvů­li své­mu zra­ně­ní živí již jen nud­ným foto­gra­fo­vá­ním nud­ných mode­lek. Daná prá­ce jej vůbec nena­pl­ňu­je, pro­to sezná­mí s tajem­nou dív­ku - jež se o něj neskry­tě zají­má - při­ví­tá. Záhy je zatáh­nut do pop­né­ho sou­bě­hu udá­los­tí, jež vyvr­cho­lí pře­kva­pi­vým závě­rem.

Kniha nasto­lu­je otáz­ky osob­ní občan­ské odpo­věd­nos­ti a fana­tic­ké­ho pohl­ce­ní svým obo­rem, kari­é­rou. Jedná se beze­spo­ru o zají­ma­vou pub­li­ka­ci, kte­rou navíc nakla­da­tel­ství Máj (ano, kni­ha je dal­ším úlov­kem z mého nájez­du do knihov­ny v Hořovicích) vylep­ši­lo množ­stvím kolá­ží.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,75454 s | počet dotazů: 239 | paměť: 46583 KB. | 25.01.2021 - 21:32:56