Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Pí a jeho život - Když něco natočí Ang Lee, stojí to vidět

Pí a jeho život - Když něco natočí Ang Lee, stojí to vidět

pi
pi

Když začne Piscin Militor Patel vyprá­vět svůj neu­vě­ři­tel­ný pří­běh, žije jako spo­řá­da­ný občan v Montrealu. Jediným poslu­cha­čem je zvě­da­vý spi­so­va­tel, kte­rý hle­dá zají­ma­vý námět pro svou budou­cí kni­hu. Během své­ho dět­ství v Pondicherry v Indii v 70. letech, žil Piscin, zná­mý jako Pí, běž­ný život ško­lá­ka. Rodiče vlast­ni­li zoo­lo­gic­kou zahra­du a pes­t­rý život mezi zví­řa­ty byl jed­ním z mno­ha inspi­ra­tiv­ních míst, kte­ré malé­ho chlap­ce zau­ja­ly. Když bylo Píovi 17 let, roz­hod­li se jeho rodi­če, že zru­ší zoo­lo­gic­kou zahra­du a odje­dou se zví­řa­ty do Kanady. Cesta lodí však skon­čí tra­gic­ky a z poto­pe­né lodi se na záchran­ném člu­nu zachrá­ní jen Pí a něko­lik zví­řat, včet­ně tyg­ra jmé­nem Richard Parker. Dle záko­na sil­něj­ší­ho se počet pasa­žé­rů na malé lodi rych­le zmen­ší. Dlouhou plav­bu za záchra­nou živo­ta musí vytr­pět Pí a spo­lu s ním i tygr.  Oba se musí vypo­řá­dat s nepří­z­ni­vým poča­sím, hla­dem i mno­ha dra­ma­tic­ký­mi situ­a­ce­mi. Dostanou se na tajem­ný ost­rov, kte­rý však doká­že být k živým bytos­tem pořád­ně kru­tý. Není to mís­to však pro záchra­nu živo­ta. Richar Parker i Pí zvo­lí dál plav­bu oce­á­nem než pobyt na maso­žra­vém ost­ro­vu. Chvíle zou­fal­ství se stří­da­jí s časem poklid­ným, kdy oce­án uka­zu­je svou pří­vě­ti­věj­ší tvář i růz­no­ro­dé moř­ské živo­či­chy. Během dlou­hé plav­by navá­že Pí respek­to­va­ný vztah s tygrem a oba svou ces­tu šťast­ně ukon­čí na plá­ži civi­li­zo­va­né pev­ni­ny. Zachráněný Pí svůj pří­běh vyprá­věl i zástup­cům fir­my, kte­rá vlast­ni­la ztros­ko­ta­nou loď. Vyprávění však půso­bi­lo tak neu­vě­ři­tel­ně, že musel Pí nabíd­nout i dru­hou, výraz­ně drs­něj­ší ver­zi pří­bě­hu.

Námět k fil­mu Pí a jeho život je ze stej­no­jmen­né kni­hy od kanad­ské­ho spi­so­va­te­le Yanna  Martela, kte­rý zís­kal v roce 2002 za kni­hu pres­tiž­ní brit­skou lite­rár­ní cenu Booker Prize. Kniha obsa­hu­je nejen mno­ho zají­ma­vých situ­a­cí při plav­bě oce­á­nem, ale uka­zu­je také, jak je těž­ké pro mla­dé­ho člo­vě­ka nalézt víru v sama sebe i v něja­kou vyš­ší moc.

Producentu Gilu Netterovi se kni­ha zalí­bi­la a byl pře­svěd­čen, že se poda­ří obsah kni­hy pře­nést na fil­mo­vé plát­no s pomo­cí moder­ní tech­no­lo­gie.  Scénárista David Magee  adap­to­vat Martelovu kni­hu do podo­by scé­ná­ře, kdy zvo­lil vari­an­tu vyprá­vět pří­běh v pří­bě­hu. A mys­lím, že to byla zby­teč­ná prá­ce. Postava spi­so­va­te­le je ve fil­mu napros­to pasiv­ní, zby­teč­ná, není zde žád­na zpět­ná vaz­ba ani poin­ta. Další sla­bi­nou scé­ná­ře je malý pro­stor pro posta­vy na náklad­ní lodi. Myslím tím zejmé­na posta­vu nerud­né­ho kucha­ře, o kte­rém bude v závě­ru fil­mu ješ­tě řeč.

Jestliže scé­nář není žád­né vel­ké ter­no, pak už zbý­vá jen dob­rý reži­sér a obsa­ze­ní hlav­ní posta­vy. Režie se ujal Ang Lee, zná­mý oce­ně­ným fil­mem Zkrocená hora a fil­mem Tygr a drak. Druhý jme­no­va­ný film zau­jal divá­ky tri­ko­vý­mi scé­na­mi sou­bo­jů. Pro film Pí a jeho život byl Angg Lee patr­ně nej­lep­ší vol­ba. Pod jeho vede­ním se cel­kem pří­mo­ča­rý pří­běh oba­lu­je obra­zy zachy­cu­jí­cích pří­rod­ní živly a moř­skou fau­nu. Ty pak mění napě­tí i tem­po fil­mu a kon­tras­tu­jí se scé­na­mi, kdy Pí musí věno­vat úsi­lí záchra­ně své­ho živo­ta. Nevšední zábě­ry plav­by oce­á­nem i tri­ko­vé zábě­ry vod­ních živo­či­chů dodá­va­jí fil­mu oso­bi­té kouz­lo. Film je nato­čen ve 3D a to také zvy­šu­je půso­bi­vost scén. Pohodově půso­bí detail­ní zábě­ry zví­řat ze zoo­lo­gic­ké zahra­dy a nao­pak děsi­vě vyzní poto­pe­ná loď. Při plav­bě na loď­ce pře­kva­pí léta­jí­cí ryby nebo poe­tic­ká scé­na s fos­fo­res­ku­jí­cím plank­to­nem. Hodně zábě­rů je věno­vá­no vodě, vlnám i klid­né hla­di­ně a pocho­pi­tel­ně nechy­bí ani svět ryb pod vodou.

Do hlav­ní posta­vy byl obsa­zen sedm­nác­ti­le­tý Suraj Sharma, kte­rý musel nejen pod­stou­pit nároč­ný pla­vec­ký výcvik, ale také se nau­čit mno­ho doved­nos­tí, kte­ré jsou potřeb­né pro pře­ži­tí ztros­ko­tá­ní na moři. A musel také pra­co­vat na své váze (výraz­ně zhub­nout). Ačkoliv neměl Suraj žád­né zku­še­nos­ti s fil­mo­vá­ním nebo hra­ním, poda­ři­lo se mu zahrát svou roli věro­hod­ně. Suraj má živý pohled a jis­tou dáv­ku dra­vos­ti, kte­rá mu pomá­há zvlá­dat život­ní situ­a­ce. Partnerem po vel­kou část fil­mu je Surajovi tygr Richard Parker. Za tou­to posta­vou je per­fekt­ní prá­ce pra­cov­ní­ků pod vede­ním šéfa tri­ko­vých spe­ci­a­lis­tů Bilal Westenhofera. Zvíře bylo vytvo­ře­no digi­tál­ně, a přes­to půso­bí oprav­do­vé. Předlohou byli čty­ři ben­gál­ští tygři, kte­ří slou­ži­li jako fyzic­ké před­lo­hy. Trikovým spe­ci­a­lis­tům se poda­ři­lo zachy­tit ty nej­jem­něj­ší nuan­ce zví­ře­cí­ho cho­vá­ní. Richard Parker je svým cho­vá­ním a jed­ná­ním plno­hod­not­ným part­ne­rem živé­mu her­ci. Scény s tygrem jsou půso­bi­vé, mají život a dyna­mi­ku.

Film nepů­so­bí jed­no­li­tě a mož­ná jeho kniž­ní před­lo­ha moh­la na čte­ná­ře zapů­so­bit víc. Já jsem se necha­la omá­mit úžas­ným tygrem a zábě­ry z plav­by po oce­á­nu


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Amazing Spider-Man - První reboot příběhu Petera Parkera14. prosince 2021 Amazing Spider-Man - První reboot příběhu Petera Parkera Peter Parker ve filmu prožívá celkem zásadní přeměnou a současně se stává aktivním v přístupu ke svému životu i životu druhých. Svými vlastnostmi, chováním a komentáři může být hlavní […] Posted in Retro filmové recenze
  • Inferno - Tentokrát také o smrtícím globálnímu spiknutí!10. května 2021 Inferno - Tentokrát také o smrtícím globálnímu spiknutí! Šifra mistra Leonarda před patnácti lety byla nejlepší adaptací, co se od spisovatele knih plných konspirací čekalo. Andělé a démoni tři roky po prvním díle pokračovali v zavedeném tématu. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jurský svět - důstojné pokračování klasiky4. května 2019 Jurský svět - důstojné pokračování klasiky Tentokrát je to úspěšný film. Producentům v čele s neznámým režisérem Coline Trevorrowem se naštěstí podařilo složit dostatečně zajímavý příběh s vynikajícími dinosaury. Nepotřebovali […] Posted in Retro filmové recenze
  • Inferno - O TVŮRCÍCH25. října 2016 Inferno - O TVŮRCÍCH TOM HANKS (Robert Langdon) je herec, producent a režisér, poctěný mnoha významnými oceněními. Je jedním z pouhých dvou herců v historii, kterým se podařilo získat Oscara za nejlepší […] Posted in Profily osob
  • Inferno - ZAJÍMAVOSTI25. října 2016 Inferno - ZAJÍMAVOSTI - Zobristův smrtící virus vyrobili rekvizitáři dle následujícího receptu: 40 % vody, 30 % rostlinného oleje a 30 % kečupu. - Ron Howard požádal filozofa a futuristu Jasona Silvera, aby mu […] Posted in Zajímavosti
  • Inferno - Obsah/O filmu25. října 2016 Inferno - Obsah/O filmu             OBSAH               Držitel Oscara Ron Howard se vrací, aby se ujal režie filmové adaptace nejnovějšího dílu filmové série spisovatele Dana Browna (Šifra mistra Leonarda) o […] Posted in Speciály
  • Jurský svět10. června 2015 Jurský svět Moje první dojmy z 4. dílu o dinosaurech na ostrově! Tak Jurský park (svět) je zpět. Čtvrtý díl, v očekávání nemožného, překvapil. Je kvalitnější než druhý díl a to je co říct. Dinosauři […] Posted in Filmové premiéry
  • Jurský svět - screeny z CZ Traileru26. listopadu 2014 Jurský svět - screeny z CZ Traileru Posted in Články
  • Zajímavosti o filmu The Amazing Spider-Man14. června 2012 Zajímavosti o filmu The Amazing Spider-Man Poprvé se postava Spider-Mana objevila v klasickém marvelovském komiksu autorů Stana Lee a Stevea Ditko s názvem Amazing Fantasy v roce 1962.  Na čtenáře udělal pavoučí muž takový […] Posted in Články
  • Milionář z chatrče - Nevěříte? ... Pak budete muset.22. ledna 2009 Milionář z chatrče - Nevěříte? ... Pak budete muset. Jamala Malika, přehlíženého roznašeče čajů, dělí už jen jediná otázka od maximální výhry ve hře Chcete být milionářem. Publikum v sále zatajuje dech, diváci u obrazovek jakbysmet. Za […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,37865 s | počet dotazů: 212 | paměť: 55864 KB. | 24.05.2022 - 13:30:24