Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Technika > Philips PB9001/12 - překrásný Blu-ray přenosný přehrávač

Philips PB9001/12 - překrásný Blu-ray přenosný přehrávač

Značka Philips pat­ří mezi před­ní pro­dej­ce elek­tro­ni­ky vše­ho dru­hu. Jejich kva­li­ta je oprav­du vel­ká a díky tomu si znač­ka Philips zís­ka­la obrov­skou popu­la­ri­tu. Místo toho aby zača­la ve vel­ké kon­ku­ren­ci vyrá­bět stol­ní Blu-ray pře­hrá­va­če, roz­hod­la se znač­ka Philips vyrá­bět pře­nos­né Blu-ray pře­hrá­va­če. Výsledek je úžas­ný, a pro­to vám pre­zen­tu­ji pře­krás­ný Philips PB9001/12!

Tento pře­nos­ný Blu-ray pře­hrá­vač doká­že i přes své kom­pakt­ní roz­mě­ry oprav­du hod­ně. Vlastní také růz­né cer­ti­fi­ka­ce, kte­ré vám doka­zu­jí, že ten­to pře­nos­ný Blu-ray pře­hrá­vač doká­že to samé, jako běž­ný stol­ní Blu-ray pře­hrá­vač. Mluvím tady o cer­ti­fi­ka­cích DivX Plus HD a USB 2.0.

Nejenom, že může­te na tom­to pře­hrá­va­či pře­hrá­vat Blu-ray dis­ky, ale také si může­te na tom­to pře­nos­ném pře­hrá­va­či pro­hlí­žet vaše foto­gra­fie, pře­hrá­vat video­kli­py a všech­ny vaše DVD fil­my, či fil­my na CD.

Filmy, foto­gra­fie a hud­bu si může­te vychut­ná­vat díky 9“ pal­co­vé LCD obra­zov­ce, kte­rá na dívá­ní se na fil­my ve vla­ku, autě, či auto­bu­su boha­tě sta­čí. Disponuje roz­li­še­ním 800x480, což vám umož­ní sle­do­vat veš­ke­ré fil­mo­vé efek­ty v pře­krás­né kva­li­tě.

Philips PB9001/12 se pro­dá­vá za cenu kolem 6 000,-Kč, což je na jeho funk­ce vel­mi pěk­né. Nudíte se v auto­bu­su, ve vla­ku, či při ces­to­vá­ní autem? Pak vám ten­to pře­nos­ný Blu-ray pře­hrá­vač bude výteč­ným pomoc­ní­kem, kte­rý vždy zaže­ne vaší nudu. Pokud nemá­te momen­tál­ně pení­ze, pak si ho vez­mě­te na splát­ky s nulo­vým navý­še­ním.

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,84691 s | počet dotazů: 241 | paměť: 51524 KB. | 23.10.2021 - 04:36:48