Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Petra Špalková

Petra Špalková

Spalkova

 Narodila se v Brně a již od svých dese­ti let účin­ko­va­la v insce­na­cích brněn­ské­ho Divadla na pro­váz­ku. Mezi její dal­ší angaž­má pat­ří praž­ský Činoherní klub, Divadlo Na zábrad­lí a Národní diva­dlo v Praze. Za své půso­be­ní v diva­dle si roku 1997 odnes­la Cenu Thálie pro mla­dé­ho čino­her­ce do 33 let. Ve fil­mech se pra­vi­del­ně obje­vu­je od deva­de­sá­tých let, popr­vé v muzi­ká­lu Šakalí léta, dále i ve sním­ku Kolja nebo v tragi­ko­me­dii Babí léto. V roce 2002 byla nomi­no­vá­na na cenu Český lev za sní­mek Smradi, roku 2013 zís­ka­la Českého lva a Cenu čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky za hlav­ní roli v psy­cho­lo­gic­kém dra­ma­tu Jako nikdy. V Pustině hra­je posta­vu mís­tosta­rost­ky Masařové.

Vaše posta­va zaží­vá během pří­bě­hu sil­né emo­ci­o­nál­ní momen­ty. Bylo těž­ké se na ně při­pra­vit?

Myslím, že na ty sil­né emoč­ní momen­ty her­ce nej­líp při­pra­ví život nebo jeho před­sta­vi­vost, v ide­ál­ním pří­pa­dě kom­bi­na­ce obo­jí­ho. To si nelze pou­ze vymys­let, pokud jste cit­li­vý člo­věk, sta­čí na sebe nechat danou situ­a­ci půso­bit a vaše instink­ty vám napo­ví vše potřeb­né. Navíc při samot­ném natá­če­ní situ­a­ci vidí­te, cítí­te a může­te v rám­ci ome­ze­ní, kte­ré na vás kla­de scé­nář, jed­nat za svou posta­vu.

Pustina se zásad­ním způ­so­bem dotý­ká urči­tých spo­le­čen­ských otá­zek v rám­ci ves­nic­ké komu­ni­ty, je mož­né je apli­ko­vat i v reál­ném živo­tě?

Ano, z pří­bě­hu se dá pou­čit a apli­ko­vat někte­rá výcho­dis­ka do vlast­ní­ho živo­ta. Myslím tím, že necit­li­vost a ome­ze­nost myš­le­ní urči­tých lidí, kte­ří mají buď moc, pení­ze nebo tem­né spá­dy, může mít niči­vé důsled­ky pro jejich oko­lí. To, že člo­věk cha­rak­ter­ní a prav­di­vý to bude vždy odná­šet a jeho ces­ta bude namá­ha­vá. Ale že je dob­ré vytr­vat a neu­hý­bat, „neza­sra­bit“.

Do jaké míry ovliv­ňu­je pro­stře­dí, v němž se mini­sé­rie ode­hrá­vá, koná­ní postav?

Vliv pro­stře­dí na jedin­ce – to je mé oblí­be­né téma. Jistěže ano, ovliv­ňu­je to vel­mi. Když vyrůstá­te ve zka­že­ných mra­vech, drs­ném pro­stře­dí, nepo­řád­ku a svě­tě ome­ze­né­ho myš­le­ní a závis­ti, musí­te mít zřej­mě ultra sil­ný a dob­rý cha­rak­ter, abys­te sami nevy­rost­li kři­ví a poni­če­ní. Prostě zlo plo­dí zlo, bohu­žel.

 V čem je pod­le vás Pustina odliš­ná od ostat­ních tuzem­ských seri­á­lů?

Pustina je pro mě osm fil­mů, prav­da, sice krat­ší­ho for­má­tu, ale je vyprá­vě­na fil­mo­vým jazy­kem. Má sil­ný a pro­pra­co­va­ný scé­nář, výraz­né posta­vy. Prostě se pro mě blí­ží víc k fil­mu než k seri­á­lu.

 Kam bys­te zařa­dil Pustinu ve své fil­mo­gra­fii?

 Jednoduše jsem ráda, že jsem se toho­to pro­jek­tu moh­la zúčast­nit. Patří jed­no­znač­ně k těm, na kte­ré jsem hrdá, za kte­rý­mi si sto­jím. Jsem per­fek­ci­o­na­lis­ta, a tak cítím vel­kou úle­vu, když mohu při prá­ci zjis­tit, že v tom nejsem sama a že podob­ně „posti­že­ná“ je drti­vá vět­ši­na mých kole­gů a celý štáb včet­ně tvůr­ců. »

Byla spo­lu­prá­ce s HBO Europe odliš­ná od vašich dosa­vad­ních herec­kých zku­še­nos­tí?

Ano, pro mě jako hereč­ku zejmé­na v bez­chyb­ném ser­vi­su. V těch nehos­tin­ných pod­mín­kách jsem vědě­la, že mám maxi­mál­ní mož­ný kom­fort, aby mi bylo co nej­lé­pe a moh­la se sou­stře­dit co nej­víc na prá­ci. Asi jsem za dobu natá­če­ní ani po něm nepo­tka­la něko­ho, o kom bych si mys­le­la, že to buď flá­ká nebo na to nesta­čí. A to je vel­mi vzác­né.

 Jakým způ­so­bem jste se při­pra­vo­va­la na tuto roli?

Jako obvykle – pře­de­vším důklad­ným čte­ním scé­ná­řů. A pak pitím lit­rů zázvo­ro­vé­ho čaje, abych nezmrz­la.

Pustině hra­je­te roli, na kte­rou u vás není divák pří­liš zvyk­lý. Popište nám, jak se vám hrá­lo ve zce­la odliš­né herec­ké polo­ze, než do kte­ré jste obvykle obsa­zo­vá­na?

Mám v tom­to ohle­du štěs­tí, že jsem do mno­ha odliš­ných cha­rak­te­rů byla vždy obsa­zo­vá­na v diva­dle, tak­že jsem to jako roli, kte­rá by pře­sa­ho­va­la můj zku­še­nost­ní rámec, vůbec nevní­ma­la. A ty méně sym­pa­tic­ké posta­vy se stej­ně hra­jí dob­ře, musí­te jen vydr­žet, že nebu­de­te před náro­dem kla­ďas roku.

  • Petra Špalková (rozhovor)30. května 2018 Petra Špalková (rozhovor) Když jste si přečetla scénář Petry Soukupové, měla jste nutkání něco na své postavě měnit? Dostala jste k tomu od režiséra prostor? Já jsem ještě před scénářem četla celou knihu Zmizet, u […] Posted in Rozhovory
  • Bába z ledu - Bába z ledu má křehké srdce17. února 2019 Bába z ledu - Bába z ledu má křehké srdce Otužování je starou a účinnou metodou pro posílení imunitního systému organismu. To je známá věc, ale šarmantní důchodkyni Hanu (Zuzana Kronerová) prověří otužování, jak pevnou má vůli a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Film Bába z ledu získal šest Českých lvů12. března 2018 Film Bába z ledu získal šest Českých lvů Film Bába z ledu, který byl od začátku velkým favoritem Českých lvů, proměnil svých patnáct nominací během slavnostního udělování filmových cen v pražském Rudolfinu na šest Českých […] Posted in Film roku 2017
  • Jako nikdy - 67 %15. září 2013 Jako nikdy - 67 % Když se Karla (Petra Špalková) poprvé setká s Jarunou (Taťjana Medvecká), jen to mezi nimi zajiskří a zvláštní napětí trvá téměř do samého konce filmu. Není divu. Obě ženy se totiž starají […] Posted in Filmové recenze
  • Bába z ledu11. září 2018 Bába z ledu Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, […] Posted in Galerie
  • Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos"12. dubna 2020 Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" I když je z Prahy, najde kamarády v malém městečku, kde žije společně s maminkou, tatínkem a dalšími členy rodiny během protektorátu až do konce války. Je to zvídavý chlapec s citlivým […] Posted in Retro filmové recenze
  • PETRA ŠPALKOVÁ (MATKA)30. května 2018 PETRA ŠPALKOVÁ (MATKA) (Narozena 1975). Začínala v divadle v letech 1980-88 s bratrem Jakubem v Dětském studiu brněnského Divadla na Provázku. V druhé polovině 90. let byla členkou divadelního spolku Kašpar, […] Posted in Profily osob
  • Jako nikdy - Tisková konference k filmu.11. září 2013 Jako nikdy - Tisková konference k filmu. Na tiskové konferenci, která se konala po novinářské projekci dne 11.9.2013, představil  režisér Zdeněk Týc spolu s autorkou námětu a scénáře Markétou Bidlasovou, producentem Ondřejem […] Posted in Filmové premiéry
  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […] Posted in TV Recenze
  • Na krátko16. května 2018 Na krátko Film Na krátko nechává „válcovat sny“ tvrdou realitou života To však neznamená, že nedává svým hrdinům naději! Režisér Jan Šmíd má cit pro zajímavé filmové příběhy a umí natočit film, […] Posted in Filmové premiéry

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...