Petra Špalková (rozhovor)

Spalk

Když jste si pře­čet­la scé­nář Petry Soukupové, měla jste nutká­ní něco na své posta­vě měnit? Dostala jste k tomu od reži­sé­ra pro­stor?

Já jsem ješ­tě před scé­ná­řem čet­la celou kni­hu Zmizet, u kte­ré jsem pla­ka­la, při­šla mi sil­ná a lid­ská záro­veň. A pak jsem pře­mýš­le­la, jak si scé­nář pora­dí s tím Petřiným sty­lem psa­ní… pro­to­že ona je skvě­lá v tom, jak jed­nu situ­a­ci nahlíd­ne­te z vnitř­ní­ho svě­ta kaž­dé z postav. Bylo mi jas­ný, že ten scé­nář bude jiný než ta povíd­ka, při­způ­so­be­ný fil­mo­vé­mu jazy­ku. Líbil se mi dost a ješ­tě navíc jsme měli čte­nou zkouš­ku nejen s Jakubem Šmídem, ale i s autor­kou a dra­ma­tur­gem, ved­li jsme nad scé­ná­řem ote­vře­ný roz­ho­vor, moh­li se ptát i měnit, když jsme se shod­li, že je tam mož­né vylep­še­ní situ­a­ce, dia­lo­gu. Já jsem kupří­kla­du měla pře­de­psá­no víc fyzic­kých úto­ků smě­rem k své­mu syno­vi a pro­si­la jsem, ať se to redu­ku­je, ať půso­bím ve výsled­ku jako zou­fa­lá, ale ne zlá nebo agre­siv­ní.

S jaký­mi poci­ty jste při­stu­po­va­la ke své posta­vě mat­ky? Vyčítala jste jí tře­ba, že při všech svých sta­ros­tech a boles­tech nemá víc empa­tie pro bolíst­ky svých dětí – mož­ná z pohle­du dospě­lé­ho nicot­ných, ale vidě­no jejich oči­ma vel­kých?

Vlastně se dá lehce zjed­no­du­še­ně říct, že k posta­vě při­stu­pu­ji buď empa­tic­ky, nebo iro­nic­ky. A tady té iro­nie bylo dost málo, nevy­čí­ta­la jsem jí vůbec nic, pova­žu­ji ji za sta­teč­né­ho člo­vě­ka, sevře­né­ho okol­nost­mi do kolobě­hu všed­ních dní, bez vět­ší nadě­je na změ­nu a sta­bi­li­tu její­ho živo­ta. A navíc se s ní setká­vá­me ve chví­li, kdy ta dlou­ho­do­bá lež, kte­rá původ­ně měla chrá­nit ji a pře­de­vším její děti, se pro­ti ní obrá­tí a vše v prud­kém sle­du selhá­vá na tako­vém množ­ství úrov­ní, že je s podi­vem, že doká­že kaž­dé ráno vstát a pokra­čo­vat. V tako­vém váleč­ném sta­vu živo­ta zřej­mě ten, kdo má nej­vět­ší míru zod­po­věd­nos­ti a něja­kým způ­so­bem musí fun­go­vat, sta­rat se, řešit spo­ry dětí, sná­šet tlak od mat­ky, kte­rá čas­to vyčí­tá jen pohle­dem či pou­hou pří­tom­nos­tí, nemá vnitř­ní pro­stor pro ten druh empa­tie, kte­rou by to dítě v danou chví­li potře­bo­va­lo.

Více na Kritiky.cz
Program na duben na Prima LOVE ...
Marvel filmy jsou hloupý sračky! ...
Botanicum Někdy se nám dospělým zdá, že svět kolem nás tak nějak ztrácí kouzlo. Souvisí to s temp...
Já, robot - 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo. 2. Robot musí uposlechnout příkazu člověka, kromě těch případů, kdy tyto příkazy jsou v...
Nový český film VŠIVÁCI hlásí hotovo! Režisér Roman Kašparovský konečně řekl závěrečné „Stop!“ a tím ukončil poslední do...

Vaše hrdin­ka je napo­vrch drs­ná žen­ská, co nedá­vá své city pří­liš naje­vo, i když své děti oprav­do­vě milu­je. Není něco špat­ně, když nedo­ká­že­me dosta­teč­ně jas­ně sdě­lit svým nej­bliž­ším své poci­ty?

Vzhledem k tomu, že film nabí­zí jedi­neč­nou mož­nost nahlíd­nout i na její vztah s vlast­ní mat­kou (a jis­tě není náho­da, že o jejím otci nepad­ne ani zmín­ka), může­me jak­si tušit, přes­to­že to není něja­kým vel­kým téma­tem toho fil­mu, že ona sama měla stu­de­ný odchov ane­bo se sobě vel­mi odci­zi­ly, cho­va­jí se k sobě odta­ži­tě, neza­smě­jí se, je tam cítit vel­ké napě­tí. A mys­lím, že se to jed­no­du­še šíří těmi rodi­či pak dál na děti, je vel­mi nesnad­né změ­nit vzo­rec cho­vá­ní, kte­rý si člo­věk nese ze své rodi­ny, když jak­si není při­pra­ven na to, že život je i svo­bo­da a radost.

Mám vel­ké štěs­tí, že mě mé povo­lá­ní učí sdě­lo­vat a se sdě­lo­vat, což si pak při­táh­nu i do živo­ta. Má se mlu­vit. Je mi dob­ře, tohle mi vadí, ne, toto mě vždy vystre­su­je…. Každý pocit je prav­da (té chví­le, toho jedin­ce), jak­si sobec­ká prav­da (refe­ru­ji o tom, jak to mám Já) - ale pokud fun­gu­je­te s lid­mi dlou­ho­do­bě, je zřej­mě nut­né popřát slu­chu těm­to poci­tům, nála­dám, sta­ros­tem, vnitř­ním nala­dě­ním, a nau­čit se znát dru­hé­ho a být ohle­du­pl­ný k jeho zalo­že­ní a potře­bám. Prostě si pro­mlu­vit.

Více na Kritiky.cz
Pavel Taussig přežil Pochod smrti a teď vydává své vzpomínky Pavel Taussig se narodil do židovské rodiny, ale rodiče ho nechali pokřtít jako evangelíka. Ch...
#2071: Komiksový výběr Spider-Man 4: Zvířecí instinkt Komiksový výběr Spider-Man 4: Zvířecí instinktVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce...
StarDance se blíží mílovými kroky V pátek 21.září proběhl v rámci mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha v Praze...
Green Lantern aneb Rytíři s barvou smaragdu „In brightest day, in blackest night, No evil shall escape my sight. Let those who worship evi...
RECENZE – Nefritové slzy Autorka: Laura WaldenPřeklad: Marta KališováNakladatelství: AlpressRok vydání v ČR: 2019Poče...

Jak se vám coby zku­še­né pro­fe­si­o­nál­ní hereč­ce pra­cu­je před kame­rou s dět­ský­mi či tee­nage­rov­ský­mi neher­ci? Jací „kole­go­vé“ byli Jindřich a Julií?

Měla jsem to štěs­tí, že jsem zača­la hrát jako vel­mi malé dítě, tak­že já se na ně nedí­vám jako na neher­ce. Je mi jas­né, že asi chy­bí něja­ká pro­fes­ní zku­še­nost, ale to je pře­ci na tom to občer­stvu­jí­cí. Stojí před vámi kom­plet­ní bytost a na mně (jako na té vět­ší, star­ší, zku­še­něj­ší) je to, abych je pod­po­ři­la, neza­blo­ko­va­la, pora­di­la, když cítím, že vím, co teď pro­spě­je, navíc hra­jí mé děti, tak­že ve chví­li, kdy se potká­me, je pod­stat­něj­ší, aby měly důvě­ru, že to dáme. S Jindrou Skokanem navíc bylo nej­vtip­něj­ší, že kdy­ko­liv jsem byla “zlá” (řev, fac­ka), tak on dostal během ost­ré záchvat smí­chu… asi jsem mu při­pa­da­la ve svém hně­vu sran­dov­ní. Pak jsem se roze­smá­la i já a bylo po tragé­dii z pane­lá­ku. A Julie mi při­pa­da­la odváž­ná, zají­ma­vá, komu­ni­ka­tiv­ní, chyt­rá. Hezky mi s nimi bylo.

Naopak Marta Vančurová, kte­rá ztvár­ňu­je posta­vu vaší mat­ky, je už herec­kou legen­dou. Setkaly jste se někdy dřív před kame­rou? Jak se vám spo­lu toči­lo?

My jsme se setka­ly pra­cov­ně popr­vé, ale zná­me se dlou­ho. Kromě toho, že nás tiše spo­ji­la posta­va Ondiny (v pod­sta­tě Malé moř­ské víly), kte­rou jsme obě jak­si slav­ně hrá­ly, pojí nás voda i jiným způ­so­bem. Ale to je tajem­ství a už hybaj do kina!


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Petra Špalková14. října 2016 Petra Špalková  Narodila se v Brně a již od svých deseti let účinkovala v inscenacích brněnského Divadla na provázku. Mezi její další angažmá patří pražský Činoherní klub, Divadlo Na zábradlí a Národní […]
  • Na krátko30. května 2018 Na krátko Na krátko je příběh o dětech, které předčasně dospívají, protože už tu nejsou celé rodiny, aby je chránily před tím, jaký svět skutečně je. A které svoji zkoušku z dospělosti musejí […]
  • Smradi - Trocha melancholie neuškodí31. srpna 2004 Smradi - Trocha melancholie neuškodí Psychologické drama jedné obyčejné rodiny s neobyčejnými starostmi. Hlavní role tohoto snímku připadly na úžasného herce Ivana Trojana, který si zahrál otce svých tří dětí a na neméně […]
  • Jako nikdy - 67 %15. září 2013 Jako nikdy - 67 % Když se Karla (Petra Špalková) poprvé setká s Jarunou (Taťjana Medvecká), jen to mezi nimi zajiskří a zvláštní napětí trvá téměř do samého konce filmu. Není divu. Obě ženy se totiž starají […]
  • Bába z ledu - Bába z ledu má křehké srdce17. února 2019 Bába z ledu - Bába z ledu má křehké srdce Otužování je starou a účinnou metodou pro posílení imunitního systému organismu. To je známá věc, ale šarmantní důchodkyni Hanu (Zuzana Kronerová) prověří otužování, jak pevnou má vůli a […]
  • Jako nikdy - Tisková konference k filmu.11. září 2013 Jako nikdy - Tisková konference k filmu. Na tiskové konferenci, která se konala po novinářské projekci dne 11.9.2013, představil  režisér Zdeněk Týc spolu s autorkou námětu a scénáře Markétou Bidlasovou, producentem Ondřejem […]
  • Film Bába z ledu získal šest Českých lvů12. března 2018 Film Bába z ledu získal šest Českých lvů Film Bába z ledu, který byl od začátku velkým favoritem Českých lvů, proměnil svých patnáct nominací během slavnostního udělování filmových cen v pražském Rudolfinu na šest Českých […]
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […]
  • Na krátko16. května 2018 Na krátko Film Na krátko nechává „válcovat sny“ tvrdou realitou života To však neznamená, že nedává svým hrdinům naději! Režisér Jan Šmíd má cit pro zajímavé filmové příběhy a umí natočit film, […]
  • Bába z ledu11. září 2018 Bába z ledu Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, […]