Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Petra Špalková (rozhovor)

Petra Špalková (rozhovor)

Spalk

Když jste si pře­čet­la scé­nář Petry Soukupové, měla jste nutká­ní něco na své posta­vě měnit? Dostala jste k tomu od reži­sé­ra pro­stor?

Já jsem ješ­tě před scé­ná­řem čet­la celou kni­hu Zmizet, u kte­ré jsem pla­ka­la, při­šla mi sil­ná a lid­ská záro­veň. A pak jsem pře­mýš­le­la, jak si scé­nář pora­dí s tím Petřiným sty­lem psa­ní… pro­to­že ona je skvě­lá v tom, jak jed­nu situ­a­ci nahlíd­ne­te z vnitř­ní­ho svě­ta kaž­dé z postav. Bylo mi jas­ný, že ten scé­nář bude jiný než ta povíd­ka, při­způ­so­be­ný fil­mo­vé­mu jazy­ku. Líbil se mi dost a ješ­tě navíc jsme měli čte­nou zkouš­ku nejen s Jakubem Šmídem, ale i s autor­kou a dra­ma­tur­gem, ved­li jsme nad scé­ná­řem ote­vře­ný roz­ho­vor, moh­li se ptát i měnit, když jsme se shod­li, že je tam mož­né vylep­še­ní situ­a­ce, dia­lo­gu. Já jsem kupří­kla­du měla pře­de­psá­no víc fyzic­kých úto­ků smě­rem k své­mu syno­vi a pro­si­la jsem, ať se to redu­ku­je, ať půso­bím ve výsled­ku jako zou­fa­lá, ale ne zlá nebo agre­siv­ní.

S jaký­mi poci­ty jste při­stu­po­va­la ke své posta­vě mat­ky? Vyčítala jste jí tře­ba, že při všech svých sta­ros­tech a boles­tech nemá víc empa­tie pro bolíst­ky svých dětí – mož­ná z pohle­du dospě­lé­ho nicot­ných, ale vidě­no jejich oči­ma vel­kých?

Vlastně se dá lehce zjed­no­du­še­ně říct, že k posta­vě při­stu­pu­ji buď empa­tic­ky, nebo iro­nic­ky. A tady té iro­nie bylo dost málo, nevy­čí­ta­la jsem jí vůbec nic, pova­žu­ji ji za sta­teč­né­ho člo­vě­ka, sevře­né­ho okol­nost­mi do kolobě­hu všed­ních dní, bez vět­ší nadě­je na změ­nu a sta­bi­li­tu její­ho živo­ta. A navíc se s ní setká­vá­me ve chví­li, kdy ta dlou­ho­do­bá lež, kte­rá původ­ně měla chrá­nit ji a pře­de­vším její děti, se pro­ti ní obrá­tí a vše v prud­kém sle­du selhá­vá na tako­vém množ­ství úrov­ní, že je s podi­vem, že doká­že kaž­dé ráno vstát a pokra­čo­vat. V tako­vém váleč­ném sta­vu živo­ta zřej­mě ten, kdo má nej­vět­ší míru zod­po­věd­nos­ti a něja­kým způ­so­bem musí fun­go­vat, sta­rat se, řešit spo­ry dětí, sná­šet tlak od mat­ky, kte­rá čas­to vyčí­tá jen pohle­dem či pou­hou pří­tom­nos­tí, nemá vnitř­ní pro­stor pro ten druh empa­tie, kte­rou by to dítě v danou chví­li potře­bo­va­lo.

Vaše hrdin­ka je napo­vrch drs­ná žen­ská, co nedá­vá své city pří­liš naje­vo, i když své děti oprav­do­vě milu­je. Není něco špat­ně, když nedo­ká­že­me dosta­teč­ně jas­ně sdě­lit svým nej­bliž­ším své poci­ty?

Vzhledem k tomu, že film nabí­zí jedi­neč­nou mož­nost nahlíd­nout i na její vztah s vlast­ní mat­kou (a jis­tě není náho­da, že o jejím otci nepad­ne ani zmín­ka), může­me jak­si tušit, přes­to­že to není něja­kým vel­kým téma­tem toho fil­mu, že ona sama měla stu­de­ný odchov ane­bo se sobě vel­mi odci­zi­ly, cho­va­jí se k sobě odta­ži­tě, neza­smě­jí se, je tam cítit vel­ké napě­tí. A mys­lím, že se to jed­no­du­še šíří těmi rodi­či pak dál na děti, je vel­mi nesnad­né změ­nit vzo­rec cho­vá­ní, kte­rý si člo­věk nese ze své rodi­ny, když jak­si není při­pra­ven na to, že život je i svo­bo­da a radost.

Mám vel­ké štěs­tí, že mě mé povo­lá­ní učí sdě­lo­vat a se sdě­lo­vat, což si pak při­táh­nu i do živo­ta. Má se mlu­vit. Je mi dob­ře, tohle mi vadí, ne, toto mě vždy vystre­su­je…. Každý pocit je prav­da (té chví­le, toho jedin­ce), jak­si sobec­ká prav­da (refe­ru­ji o tom, jak to mám Já) - ale pokud fun­gu­je­te s lid­mi dlou­ho­do­bě, je zřej­mě nut­né popřát slu­chu těm­to poci­tům, nála­dám, sta­ros­tem, vnitř­ním nala­dě­ním, a nau­čit se znát dru­hé­ho a být ohle­du­pl­ný k jeho zalo­že­ní a potře­bám. Prostě si pro­mlu­vit.

Jak se vám coby zku­še­né pro­fe­si­o­nál­ní hereč­ce pra­cu­je před kame­rou s dět­ský­mi či tee­nage­rov­ský­mi neher­ci? Jací „kole­go­vé“ byli Jindřich a Julií?

Měla jsem to štěs­tí, že jsem zača­la hrát jako vel­mi malé dítě, tak­že já se na ně nedí­vám jako na neher­ce. Je mi jas­né, že asi chy­bí něja­ká pro­fes­ní zku­še­nost, ale to je pře­ci na tom to občer­stvu­jí­cí. Stojí před vámi kom­plet­ní bytost a na mně (jako na té vět­ší, star­ší, zku­še­něj­ší) je to, abych je pod­po­ři­la, neza­blo­ko­va­la, pora­di­la, když cítím, že vím, co teď pro­spě­je, navíc hra­jí mé děti, tak­že ve chví­li, kdy se potká­me, je pod­stat­něj­ší, aby měly důvě­ru, že to dáme. S Jindrou Skokanem navíc bylo nej­vtip­něj­ší, že kdy­ko­liv jsem byla “zlá” (řev, fac­ka), tak on dostal během ost­ré záchvat smí­chu… asi jsem mu při­pa­da­la ve svém hně­vu sran­dov­ní. Pak jsem se roze­smá­la i já a bylo po tragé­dii z pane­lá­ku. A Julie mi při­pa­da­la odváž­ná, zají­ma­vá, komu­ni­ka­tiv­ní, chyt­rá. Hezky mi s nimi bylo.

Naopak Marta Vančurová, kte­rá ztvár­ňu­je posta­vu vaší mat­ky, je už herec­kou legen­dou. Setkaly jste se někdy dřív před kame­rou? Jak se vám spo­lu toči­lo?

My jsme se setka­ly pra­cov­ně popr­vé, ale zná­me se dlou­ho. Kromě toho, že nás tiše spo­ji­la posta­va Ondiny (v pod­sta­tě Malé moř­ské víly), kte­rou jsme obě jak­si slav­ně hrá­ly, pojí nás voda i jiným způ­so­bem. Ale to je tajem­ství a už hybaj do kina!


  • Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu11. dubna 2021 Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu Film vycházející ze skutečného případu prezidentské milosti, který měl být původně pouze pilotním dílem pro sérii příběhů, jež spojuje právě amnestie. Protože se však téma notně rozrostlo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kolja - Nejúspěšnější film posledních 40. let28. března 2021 Kolja - Nejúspěšnější film posledních 40. let Na konci 80. let se stárnoucí hudebník František Louka (Zdeněk Svěrák) rozhodne vyřešit špatnou finanční situaci fiktivním sňatkem s Ruskou Naděždou (Irina Bezrukova), která se snaží […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krajina ve stínu10. září 2020 Krajina ve stínu Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý […] Posted in Filmové recenze
  • Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos"12. dubna 2020 Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" I když je z Prahy, najde kamarády v malém městečku, kde žije společně s maminkou, tatínkem a dalšími členy rodiny během protektorátu až do konce války. Je to zvídavý chlapec s citlivým […] Posted in Retro filmové recenze
  • Milenci a vrazi - zfilmovaná kniha Vladimíra Párala5. března 2019 Milenci a vrazi - zfilmovaná kniha Vladimíra Párala Milenci a vrazi jsou filmem o tom, že každý, ať už chudý nebo bohatý, starý nebo mladý, každý touží po svém kousku štěstí a k jeho dosažení neváhá použít jakékoli prostředky. Je také […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bába z ledu - Bába z ledu má křehké srdce17. února 2019 Bába z ledu - Bába z ledu má křehké srdce Otužování je starou a účinnou metodou pro posílení imunitního systému organismu. To je známá věc, ale šarmantní důchodkyni Hanu (Zuzana Kronerová) prověří otužování, jak pevnou má vůli a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jan Hus (TV film)2. října 2018 Jan Hus (TV film) Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší Posted in Galerie
  • Bába z ledu11. září 2018 Bába z ledu Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, […] Posted in Galerie
  • Jako nikdy15. srpna 2018 Jako nikdy Konec léta ve filmu "JAKO NIKDY" znamená zároveň konec života. Vladimír Holas umírá. Kdo je Vladimír Holas? Malíř, sochař a pedagog okresního významu. Namaloval spoustu krásných obrazů - […] Posted in Galerie
  • PETRA ŠPALKOVÁ (MATKA)30. května 2018 PETRA ŠPALKOVÁ (MATKA) (Narozena 1975). Začínala v divadle v letech 1980-88 s bratrem Jakubem v Dětském studiu brněnského Divadla na Provázku. V druhé polovině 90. let byla členkou divadelního spolku Kašpar, […] Posted in Profily osob

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61362 s | počet dotazů: 231 | paměť: 53262 KB. | 17.10.2021 - 20:58:53