Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Petra Soukupová – rozhovor

Petra Soukupová – rozhovor

Soukupova

Ve svých kni­hách pro dospě­lé někdy pou­ží­vá­te dět­ský pohled -  i pří­běh fil­mu Na krát­ko vlast­ně vní­má­me oči­ma malé­ho hrdi­ny?  Proč volí­te tenhle prin­cip dět­ské per­spek­ti­vy?

Protože mě dět­ský pohled hod­ně baví. Líbí se mi, že děti vidí dospě­lý svět s něja­kým ome­ze­ním, pro­to­že pros­tě ješ­tě vše­mu nemů­žou rozu­mět a vlast­ně je to tře­ba ani neza­jí­má.

Ve svých kníž­kách, a potaž­mo i v tom­to scé­ná­ři, nelí­čí­te děti jako naiv­ní šťast­né bytos­ti, kte­ré nevní­ma­jí pro­blémy kolem sebe.  Jako bys­te chtě­la dospě­lým stá­le při­po­mí­nat, že dět­ské hla­vy mohou tížit sta­ros­ti mno­hem vět­ší a závaž­něj­ší, než jsme si ochot­ni a schop­ni při­pus­tit….

To není otázka…ale ano, je to tak.

Váš scé­nář vypo­ví­dá o špat­né komu­ni­ka­ci v rodi­ně - mezi mat­kou a dět­mi, dět­mi navzá­jem, ale i rodi­nou a babič­kou.  Je to důsle­dek atmo­sfé­ry dneš­ní cha­o­tic­ké doby, cito­vé vyprah­los­ti, soci­ál­ní­ho pro­stře­dí, v němž rodi­na exis­tu­je…

Já si nemys­lím, že by to byl důsle­dek něja­ké doby, spíš je to důsle­dek špat­né komu­ni­ka­ce v rodi­nách. Ale já si vlast­ně mys­lím, že i když se kaž­dý sna­ží být co nej­lep­ší, stej­ně to nemů­že nikdy sta­čit. Že i když se sna­ží tomu dru­hé­mu poro­zu­mět, tak to pros­tě stej­ně někdy nevy­chá­zí.

Když píše­te scé­nář, před­sta­vu­je­te si, jak by měli vaši hrdi­no­vé vypa­dat? Měla jste ten­den­ci mlu­vit reži­sé­ro­vi do obsa­ze­ní?

Představuju, ale přes­to jsem do obsa­ze­ní nijak neke­ca­la. Třeba Jakuba jsem psa­la v kni­ze jako zrza­vé­ho chlap­ce, dokon­ce se ten scé­nář kdy­si jme­no­val Plamen a Vrána (tak se jme­nu­je otec).

Jako spi­so­va­tel­ka pouš­tí­te do svě­ta hoto­vé dílo pod­le svých před­stav, jako sce­nárist­ka dává­te všanc vlast­ně polo­to­var, jehož koneč­nou podo­bu nemů­že­te ze samé­ho  prin­ci­pu fil­mo­vé tvor­by ovliv­nit.  Netrpí tím vaše tvůr­čí ambi­ce?

Ne, netr­pí, prá­vě pro­to, že už jsem to napsa­la jako kni­hu. A navíc jsem s tím, že je scé­nář jen pří­pra­va k něče­mu, co mě pře­sa­hu­je, sro­zu­mě­ná, tak­že do toho navíc žád­né autor­ské ambi­ce nevklá­dám.

Přivádíte na scé­nu posta­vu babič­ky, kte­rá není z těch dob­ro­ti­vých chá­pa­vých bytos­tí, jak babič­ky býva­jí obvykle líče­ny.  Zatímco jed­ná­ní dět­ských hrdi­nů má zřej­mou moti­va­ci, nad babič­či­ný­mi posto­ji tápe­me…  Proč neu­mí své nej­bliž­ší pocho­pit?

To je otáz­ka, kdo umí své nej­bliž­ší pocho­pit. Babička v mém pří­bě­hu tře­ba zaži­la taky těž­ké časy, kte­ré ji pros­tě zatvr­di­ly. Třeba si mys­lí, že jedi­ně tvr­dost, jedi­ně to, když nebu­de­te sla­bý, vás může zachrá­nit, že jedi­ně tak jde ten život pře­žít. A tře­ba má svým způ­so­bem, ve svém svě­tě prav­du. V mých pří­bě­zích je málo­kdo jenom zlý. Snažím se pocho­pit všech­ny. Obvykle to všich­ni mys­lí dob­ře.

  • PETRA SOUKUPOVÁ (SCÉNÁŘ)30. května 2018 PETRA SOUKUPOVÁ (SCÉNÁŘ) Narozena 25. 7. 1982 Studium: 2001-2002 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, obor historie, český jazyk a literatura 2002-2005 Filozofická fakulta Karlovy univerzity, obor […] Posted in Profily osob
  • Na Finále Plzeň zvítězili silné příběhy28. dubna 2017 Na Finále Plzeň zvítězili silné příběhy Letošní 30. ročník plzeňského festivalu Finále Plzeň má své filmové vítěze. Zlatého ledňáčka za nejlepší hraný film vyhrálo psychologické drama Já, Olga Hepnarová, režiséra Petra Kazdy […] Posted in Festivaly
  • Jakub Žáček - majitel panoptika12. srpna 2019 Jakub Žáček - majitel panoptika Jak byste popsal svoji postavu, kterou v této pohádce hrajete? Je to majitel panoptika, který na své postavě a krátkém prostoru, co v příběhu má, ukazuje, jak nemilosrdný může být […] Posted in Rozhovory
  • Sabina Remundová MAŘČI26. dubna 2017 Sabina Remundová MAŘČI Koho hrajete v trilogii Zahradnictví? Jsem veselá teta Marči. Doufám, že veselá. Řekla bych, že je to taková tragikomická postava. Dost často se projevuje takovým způsobem, že ostatní […] Posted in Rozhovory
  • Rozhovor s Marií Poledňákovou k filmu Líbáš jako ďábel10. května 2012 Rozhovor s Marií Poledňákovou k filmu Líbáš jako ďábel Co bylo hlavním impulsem pro vznik pokračování filmu Líbáš jako Bůh? Rozhodnutí napsat pokračování příběhu Heleny a Františka, tedy dvou lidí, kteří se zamilují v padesáti letech, bylo […] Posted in Rozhovory
  • DAVID NOVOTNÝ MILOŠ26. dubna 2017 DAVID NOVOTNÝ MILOŠ Popište nám postavu, kterou hrajete v trilogii Zahradnictví. Miloš Pecka, zahradník, manžel Emilie a švagr hlavního hrdiny, kterým je Jindřich Rohn, což je vlastně dědeček Petra […] Posted in Rozhovory
  • Pavla Bečková - rozhovor k filmu Babovřesky 322. ledna 2015 Pavla Bečková - rozhovor k filmu Babovřesky 3 Jak se Vám natáčely Babovřesky se Zdeňkem Troškou? Zdeněk Troška je výjimečný člověk. Vážím si jeho srdečné povahy a vzdělanosti a setkání s ním je pro mě vždycky velká radost. Jezdí k […] Posted in Rozhovory
  • Petra Špalková (rozhovor)30. května 2018 Petra Špalková (rozhovor) Když jste si přečetla scénář Petry Soukupové, měla jste nutkání něco na své postavě měnit? Dostala jste k tomu od režiséra prostor? Já jsem ještě před scénářem četla celou knihu Zmizet, u […] Posted in Rozhovory
  • JANA PLODKOVÁ (Zelenková)14. března 2018 JANA PLODKOVÁ (Zelenková) „Aby to bylo ještě lepší“   Jak herečka přijímá, když je jí nabídnuta role žárlivé, a ne právě příjemné ženské? Také v takových situacích režisér herečce říká: Mám pro tebe roli na […] Posted in Rozhovory
  • MARTIN DEJDAR - Richard8. listopadu 2019 MARTIN DEJDAR - Richard Jak se vám hrál svérázný horský drsňák Richard, za jehož poněkud neomaleným chováním tušíme jemnou duši? Role si vybírám podle toho, jestli se mi líbí. Což znamená, že scénář se mi […] Posted in Rozhovory

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...