Kritiky.cz > Recenze knih > Petra Karasová: Lucreziino srdce - 5%

Petra Karasová: Lucreziino srdce - 5%

lucreziino srdce awD 294374 1

Mladičká Lucrezia, dce­ra vliv­né­ho řím­ské­ho kar­di­ná­la Rodriga Borgii, se má pro­vdat. Sňatek byl domlu­ven, když byla ješ­tě dítě. Lucrezia má z man­žel­ství strach, a tak se vdá­vat nechce. Její budou­cí man­žel, don Gaspar d´Aversa, je však už na ces­tě do Říma a v Lucrezii vzrůs­ta­jí oba­vy ze setká­ní.

Lucrezia Borgia je jed­nou z mých nej­ob­lí­be­něj­ších his­to­ric­kých postav a když jsem o ní obje­vi­la tuhle kni­hu, muse­la jsem si ji pro­číst. O co dál jsem se však v kni­ze dostá­va­la, o to víc jsem nechá­pa­la, proč je zde Lucrezia pre­zen­to­vá­na jako hlou­pá naiv­ka, kte­rá nejdřív jenom fňuká, jak se nechce vdá­vat. Myslela jsem si, že hor­ší to už nebu­de, ale mýli­la jsem se.  Když zača­la hlav­ní hrdin­ka uva­žo­vat nad tím, jak její snou­be­nec vypa­dá a jaký je, chtě­la jsem pře­stat číst, ale byla jsem zvě­da­vá, zda se pří­běh zlep­ší nebo ne. Nezlepšil.

Prvním vel­kým pro­blé­mem v téhle kni­ze je stro­hý, úseč­ný styl psa­ní. Text je tak tvo­řen jen krát­ky­mi věta­mi a čas­to­krát zby­teč­ný­mi a nesmy­sl­ný­mi dia­lo­gy. Dalším, o nic men­ším pro­blé­mem, jsou posta­vy. Některé jsou zce­la vypuš­tě­ny (napří­klad dva bra­t­ro­vé Lucrezie) a ty ostat­ní jsou tam jen na to, aby se na ně Lucrezia moh­la ura­zit nebo aby tam pros­tě byly. Například Cesare Borgia, Lucreziin oblí­be­ný bra­tr, se zde krát­ce obje­vu­je v jed­né kapi­to­le a jedi­ný důvod jeho pří­tom­nos­ti je jen ten, aby se na něj Lucrezia moh­la ura­zit, když se zmí­ní o nad­chá­ze­jí­cí svat­bě. Mocichtivý a pro­rad­ný papež Borgia, kte­rý ve sku­teč­nos­ti nevá­hal svou dce­ru tři­krát pro­vdat a vždy za muže z moc­né rodi­ny, jejíž spo­je­nec­tví potře­bo­val, zde ani nehne brvou, když se jeho jedi­ná dce­ra na prv­ní pohled zami­lu­je do bez­vý­znam­né­ho špa­něl­ské­ho šlech­ti­ce, kte­ré­ho jí sám vybral. Naopak, těší se z její­ho štěs­tí a klid­ně ji i s man­že­lem nechá odjet do zápa­du slun­ce. Co tam po poli­ti­ce a nut­nos­ti zís­kat spo­jen­ce!

Kromě toho autor­ka o době, kte­rou popi­su­je, vůbec nic neví - rene­sanč­ní posta­vy mlu­ví sou­čas­ným jazy­kem a chy­bí jaké­ko­liv popi­sy zvy­ků i míst, tak­že kdy­by neby­lo v ano­ta­ci uve­de­né, že se pří­běh ode­hrá­vá za vlá­dy Borgiů v Římě, tak by to čte­nář ani neza­re­gis­tro­val. Zarážající (a směš­né) je také lamen­to­vá­ní Lucrezie nad tím, jak se její tatí­nek (kar­di­nál!!!) ože­nil a pak roz­ve­dl s její mámou, při­čemž exis­ten­ce něče­ho tako­vé­ho jako je celi­bát - kte­rý, mimo­cho­dem, v kato­lic­ké církvi exis­tu­je dodnes - je úpl­ně igno­ro­vá­na (ane­bo o něčem tako­vém autor­ka v živo­tě nesly­še­la). A podob­ných nesmy­sl­nos­tí je plná celá kni­ha.

Volba pape­že a inti­gy s ní spo­je­né, moro­vá epi­de­mie nebo poli­tic­ká situ­a­ce v Itálií neby­ly ani spo­me­nu­ty, z čle­nů rodu Borgiů se sta­li naiv­ní tvo­ro­vé bez rozu­mu, lás­ka na prv­ní pohled byla nesku­tečne hlou­pá a otrav­ná. To všech­no plus  absen­ce popi­sů a abso­lut­ní nezna­lost reá­lií děla­jí z téhle kni­hy nevy­da­re­nou paro­dii na rene­sanč­ní Itálií, kte­rou si klid­ně může­te nechat ujít.

Hodnocení: 5%

Lucreziino srd­ce

Autor: Petra Karasová

Vydáno: 2016, E-knihy jedou

Počet stran: 60

  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Kočky útočí - co si kočka usmyslí, se uskuteční vždycky, bez ohledu na člověka11. srpna 2018 Kočky útočí - co si kočka usmyslí, se uskuteční vždycky, bez ohledu na člověka Kniha je plná krátkých komiksů s kočkami. Například v části Jak se starám o... se hlavní hrdinka - mladá holka, rozhovoří o tom, jaká je její starostlivost o mazlíčky, kamarády, drahou […] Posted in Recenze knih
  • Objev svůj talent - Jak vymýšlet příběhy a postavy a jak pracovat s nápady2. listopadu 2018 Objev svůj talent - Jak vymýšlet příběhy a postavy a jak pracovat s nápady Tvoření postav, příběhů nebo scénářů není kupodivu tak těžké, jak by se mohlo zdát. S touhle knihou to zvládne každý, takže i ty. Tahle kreativní kniha ti pomůže tím, že mezi nějakým tím […] Posted in Recenze knih
  • Alberto Villoldo a Návrat duše podle Junga a šamanů10. května 2017 Alberto Villoldo a Návrat duše podle Junga a šamanů Albert má ve svém deníku jednu důležitou poznámku: „Do svých třiceti let jsem prožil několik významných vztahů. Jednoho dne jsem se probudil se zjištěním, že se po celou tu dobu opakoval […] Posted in Recenze knih
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Pokrok: Deset důvodů, proč se těšit na budoucnost2. listopadu 2018 Pokrok: Deset důvodů, proč se těšit na budoucnost Pokrok je kniha, která vám představí deset důvodů, proč byste budoucnost neměli vidět tak černě. V deseti kapitolách, každá představuje jeden důvod, se dozvíte, že média spoustu věcí […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...