Petra Hřebíčková – Linda

word image 260

Petr Kolečko se v tom­to pro­jek­tu popr­vé vrhl na režii. Jak se vám s ním spo­lu­pra­co­va­lo?

Moc dob­ře. Petr je auto­rem scé­ná­ře, tak­že měl jas­nou před­sta­vu, jaké by měly jeho posta­vy být. Je to ote­vře­ný, chyt­rý a vtip­ný muž. Měla jsem brzy pocit, že jsme dlou­ho­le­tí přá­te­lé, což pro mě bylo veli­ce osvo­bo­zu­jí­cí. Neměla jsem ostych nabí­zet, ptát se, pole­mi­zo­vat. Vždy mi pomohl, odpo­vě­děl a doká­zal moti­vo­vat. Nebál se pochvá­lit, čímž nám dodá­val sebe­vě­do­mí. Někdy jsme to oprav­du potře­bo­va­ly. A někdy to zase potře­bo­val on.

Měly jste s Denisou Nesvačilovou dost fyzic­ky nároč­né role pro­fe­si­o­nál­ních beach volej­ba­lis­tek. Jak vypa­da­la pří­pra­va na natá­če­ní?

Asi čty­ři měsí­ce před natá­če­ním jsme zača­ly tré­no­vat s beach volej­ba­lis­tou Honzou Chalupou, kte­rý se nám věno­val oprav­du obě­ta­vě a s nakaž­li­vým nad­še­ním. Samozřejmě se za tak krát­ký čas nemů­že­me zdo­ko­na­lit na potřeb­nou úro­veň pro­fe­si­o­ná­lek. Cíl byl plác­nout do míče způ­so­bem, kte­rý nevy­vo­lá­vá smích, a zvlád­nout aspoň pár výměn. Sama jsem pak pilo­va­la podá­ní v kaž­dou vhod­nou i nevhod­nou chví­li. Na dět­ských hřiš­tích, na návště­vách, na dovo­le­né, všu­de. Můj part­ner už se někdy chy­tal za hla­vu. Taky jsem se sna­ži­la v poled­ních pauzách, když děti spa­ly, nabrat něja­ké sva­ly v posi­lov­ně. A hlav­ně dře­py, dře­py, dře­py.

Jaký vztah máte ke spor­tu vše­o­bec­ně, k volej­ba­lu spe­ci­ál­ně?

Odmalička jsem spor­to­va­la, tan­co­va­la, děla­la kara­te, běha­la a furt jez­di­la na kole. Nic pořád­ně, všech­no rekre­ač­ně a pro zába­vu. I volej­bal. Bohužel jsem se v tomhle smě­ru „nepo­ma­mi­la“. Mamka hrá­va­la šest­ko­vý pra­vi­del­ně a i moje sest­ra je srd­cem volej­ba­list­ka. Dlouhá léta cho­di­la do oddí­lu, a když už se hra­ní nevě­no­va­la, sba­li­la volej­ba­lo­vé­ho tre­né­ra. Takže je v tom zas. U rodi­čů na zahra­dě mi taky dali pár tré­nin­ků. Díky reži­sé­ro­vi Zdeňku Duškovi jsme s kole­gy z Městského diva­dla ve Zlíně cho­di­li hrát beach na kou­pa­liš­tě. Tam jsem si ho zami­lo­va­la. Ale nikdy jsem nehrá­la moc dob­ře. Nebyl čas.

S Denisou jste muse­ly na pla­ce vypa­dat jako sehra­né par­ťač­ky. Jak se to daři­lo?

Dobře jsme se dopl­ňo­va­ly. Jak lid­sky, tak na pís­ku. Každé šlo lépe něco jiné­ho a pod­le toho se taky vymýš­le­ly zábě­ry. Bylo skvě­lé, že jsme spo­lu před fil­mem tré­no­va­ly, pořád­ně se pozna­ly a napo­ji­ly se. Držely jsme při sobě celý čas natá­če­ní!

V čem mys­lí­te, že bude pří­běh fil­mu Přes prs­ty blíz­ký divá­kům?

Humorem, love sto­ry, pro chla­py biki­ny, pro dámy volej­ba­lis­ti v čele s Langošem a Dykem. Co víc si přát. Příběh o přá­tel­ství a taky váš­ni nejen ke spor­tu. A mys­lím, že je to fakt vtip­ný.

Vaše posta­va se pro­tne s posta­vou Jiřího Langmajera. Jaký byl par­ťák před kame­rou?

Vtipný, milý, při­ro­ze­ný... A je to gentle­man. Někdy una­ve­ný, pro­to­že straš­ně moc pra­cu­je. Což se ovšem pro­je­vi­lo jen po stop­ce. Skvělý par­ťák a krás­ný chlap. Uspořádal prv­ní čte­nou u sebe na zahra­dě a pohoš­tě­ní, co nám s Adélkou při­chys­ta­li, bylo úžas­né. Člověk hned roz­ta­je a roz­pa­ky jdou stra­nou. Je skvě­lé, když se na prv­ní klap­ku těší­te.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Krátce z tiskové konference k novému českému filmu Přes prsty20. srpna 2019 Krátce z tiskové konference k novému českému filmu Přes prsty Po dnešní novinářské projekci filmu představil režisér a scénárista  Petr Kolečko dvojici hereček, které se musely vypořádat s příběhem dvojice plážových volejbalistek. Svou přípravu na […]
  • Nevinné lži II. 27. srpna 2014 Nevinné lži II. Na podzim se začnou v České televizi vysílat další díly úspěšné minisérie Nevinné lži, vysílací čas bude v neděli ve 20 hodin, první díl se bude odvysílán 7. září. První série se […]
  • Případy 1. oddělení (TV seriál)17. srpna 2018 Případy 1. oddělení (TV seriál) Případy 1. oddělení je kriminální seriál inspirovaný 14 skutečnými případy, které řešili po roce 1989 policisté oddělení vražd na území Prahy. 1. oddělení je elitní útvar, který v […]
  • Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela15. května 2019 Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela Ať už jste slyšeli o adaptaci Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále cokoliv, je jisté, že se mnozí z nás na nové dítko jednoho z nejúspěšnějších filmařů české moderní vlny jen […]
  • Případy 1. oddělení10. prosince 2013 Případy 1. oddělení Od ledna 2014 se mohou diváci těšit na Případy 1.oddělení Na dnešní tiskové konferenci představil ředitel Programu ČT Milan Fridrich spolu se scénáristy, režiséry a herci nový […]
  • Nevinné lži - fotky z tiskové konference27. srpna 2014 Nevinné lži - fotky z tiskové konference Fotky ve větším rozlišení najdete na webu 10Mpix.cz
  • Nevinné lži – video z tiskové konference27. srpna 2014 Nevinné lži – video z tiskové konference https://www.youtube.com/watch?v=x8bBZiWUZno
  • Kristína Greppelová – Marcela21. srpna 2019 Kristína Greppelová – Marcela S Radkou Pavlovčinovou hrajete dvojčata a profi beach volejbalistky. Znaly jste se před natáčením? Ladily jste spolu formu na hřiště? S Radkou jsme se neznaly. Poprvé jsme se viděly až na […]
  • Marián Miezga – Gejza21. srpna 2019 Marián Miezga – Gejza Postava Gejzy se jeví jako hodně svá. Byla zábava si ji zahrát? Každá postava, která není plochá a není jednoznačně kladná ani záporná, se hraje dobře. A když je ještě mírně „šibnutá“ v […]
  • Radka Pavlovčinová – Tereza21. srpna 2019 Radka Pavlovčinová – Tereza V celovečerním českém filmu jste si zahrála po dlouhé době. Těšila jste se před kameru? Těšila jsem se ohromně, ale byla jsem i lehce nervózní, protože jsem vyšla ze cviku. Mojí doménou […]
Doporučujeme...