Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > PETR STACH

PETR STACH

Petr Stach (nar. 1974). V letech 1996-2001 stu­do­val herec­tví na katedře alter­na­tiv­ní­ho a lout­ko­vé­ho diva­dla na DAMU v Praze. Účinkoval na scé­nách praž­ských diva­del Rokoko, Minor, na scé­ně Národního diva­dla (např. Dobře pla­ce­ná pro­cház­ka, Čarokraj - ope­ra).

Filmografie (výběr): Laputa (2015, režie Jakub Šmíd), jan Hus (TV série, režie Jiří Svoboda), Případy I. Oddělení (TV seri­ál, 2014, režie D. Wlodarczyk a P. Bebjak),  Hořící keř (2013, režie Agnieszka Hollandová), Lidice (2011, režie Petr Nikolaev),  Tobruk (2008, režie Václav Marhoul).

 

Jak bys­te popsal svého hrdi­nu Kokose a jeho vztah k hlavní  hrdin­ce Johance?

Kokos je asi jako jedi­ná posta­va ve fil­mu muzi­kant pro­fe­sí, hud­ba je alfou a omegou jeho živo­ta. Hraje na bary­ton saxo­fon,  na pia­no, zpí­vá apod. Do Laputy cho­dí na pivo sko­ro den­ně, s Johankou se tedy zná dob­ře a jsou přá­te­lé, čas­to se spo­lu baví o tom, co kaž­dý z
nich zrov­na řeší. U Kokose je to roz­hod­nu­tí zalo­žit s jis­tou Milenou (o  kte­ré se ve fil­mu bohu­žel jenom mlu­ví) rodi­nu. Kokos pod­le mě ve fil­mu zastu­pu­je mate­ri­ál­ní, spo­třeb­ní, jed­no­du­chý svět, kdež­to Johanka spíš svět ide­o­vý nebo duchov­ní. Od toho se taky odví­jí jejich vztah – Kokos k Johance vzhlí­ží, váží se jejích názo­rů a myš­le­nek, oprav­du ji
respek­tu­je. Zatímco Johanka má pro Kokose pocho­pe­ní, ale ve sku­teč­nos­ti  to, co on říká a řeší, jde tak tro­chu mimo její zájem. Každý žijí v odliš­ných svě­tech, ačko­liv jsou si tak blíz­ko a oba v Laputě.

Co pro Kokose zna­mená Laputa?

Laputa je pro něj hos­po­da, kte­rou má kou­sek od byd­liš­tě, tak­že se svo­jí pova­hou a sty­lem živo­ta by tam byl šta­m­gas­tem, i kdy­by se jme­no­va­la Na růž­ku a obslu­ho­val tam tro­chu
nevr­lý kní­ra­tý pán, i s ním by byl kama­rád. Díky Johance je pro něj Laputa mís­tem, kam se těší nejen na pivo. Johanka je pro něj zají­ma­vá osob­nost, umí naslou­chat a sdě­lit mu svůj pohled na věc, kte­ré­ho si on  váží, Johanku má upřím­ně rád a drží jí pal­ce, aby si ve svě­tě také našla  to svo­je, ať už to bude masáž­ní salón nebo cuk­rár­na, ale osob­ně si, mys­lím, že aspi­ru­je na něco úpl­ně jiné­ho.

Jaké zážitky jste si odne­sl  z natáčení v mini­ma­lis­tické kuli­se jed­no­ho pro­sto­ru se stále stejným osa­zen­stvem?

Dobrý záži­tek byl, když mís­to neal­ko piva bylo z tech­nic­kých důvo­dů nara­že­no plno­tuč­né
a nikdo z her­ců ani z kom­par­zis­tů to nevě­děl. Já musel pít pivo na ex na kaž­dou klap­ku a Kuba obvykle pod deset kla­pek nejde. Někteří můj výkon ten večer obdi­vo­va­li, ale Tereza, kte­rá se mnou ve scé­ně mlu­vi­la, mi nazna­čo­va­la, že už to pře­há­ním. Pak jsem zjis­til, že jsem reál­ně na šrot a nemůžu odjet domů autem.

 Měl jste od režiséra pro­stor k impro­vi­za­ci a dotváření své posta­vy ?

Naprosto. Postavu jsem mohl ucho­pit po svém, inter­pre­to­val jsem si scé­nář tak, že roz­hod­ně nejde číst jen tak povrch­ně – jako to „co se děje“, ale je potře­ba jít po tom, jakou sfé­ru nebo prin­cip daná posta­va ve vzta­hu k Johance zastu­pu­je.

Do jaké míry je výpověď Laputy o gene­ra­ci současných mladých lidí mezi
dvac
ítkou a třicítkou obecná?

Myslím si, že Laputa není výpo­vě­dí o gene­ra­ci. Je to film z pohle­du jed­né posta­vy Johanky o tom, jak se v  její duši odrá­ží svět, ve kte­rém žije, tak­že ta gene­ra­ce tam je tam skr­ze ni spo­lu s dal­ší­mi prv­ky. A díky tomu se s ní může iden­ti­fi­ko­vat kaž­dý, kdo hle­dá svo­je mís­to ve svě­tě. Nejsou tam žád­né „gene­rač­ní typy“ a podob­né obec­né nesmys­ly. To, že ve fil­mu mají pro­stor lidé, kte­ří „něco děla­jí“ - ať už zájmo­vě nebo pro­fes­ně jako Kokos - mi při­pa­dá logic­ké, to jsou ty  věci, díky nimž jsou lidé „zají­ma­ví“, nebo kte­ré jsou důka­zem, že to „svo­je mís­to“ už našli či jsou na dob­ré ces­tě ho najít, a prá­vě vůči nim se Johanka vyme­zu­je.

  • Hořící keř (2013)12. března 2013 Hořící keř (2013) Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […] Posted in TV Recenze
  • Laputa - O příběhu/O tvůrcích8. října 2015 Laputa - O příběhu/O tvůrcích Laputa je název kavárny, hlavního dějiště komorního filmu, ve kterém se všechno točí kolem Johanky (Tereza Voříšková). Její vnitřní rozpoložení, emoce a myšlenky se odrážejí na proměnách […] Posted in Speciály
  • Mazalové (TV seriál)7. listopadu 2018 Mazalové (TV seriál) Komediální seriál o nelehkém soužití hradních strašidel s příšernou rodinou Mazalů. Mazalové jsou rodinný komediální seriál, který nás zavede na starobylý hrad Oreb, kde si spokojeně žije […] Posted in Galerie
  • Bohéma (TV seriál)25. října 2018 Bohéma (TV seriál) Bylo jednou jedno studio na Barrandově, kterým prošly dějiny. Patřilo k vůbec nejmodernějším v celé Evropě. Ve filmech, které se tam natáčely, hráli velikáni z Národního divadla, komici, […] Posted in Galerie
  • Jan Hus (TV film)2. října 2018 Jan Hus (TV film) Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší Posted in Galerie
  • Případy 1. oddělení (TV seriál)17. srpna 2018 Případy 1. oddělení (TV seriál) Případy 1. oddělení je kriminální seriál inspirovaný 14 skutečnými případy, které řešili po roce 1989 policisté oddělení vražd na území Prahy. 1. oddělení je elitní útvar, který v […] Posted in Galerie
  • Nabarvené ptáče Václava Marhoula vylétá na festivaly a do distribuce v USA25. září 2019 Nabarvené ptáče Václava Marhoula vylétá na festivaly a do distribuce v USA Po světové premiéře na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách a uvedení v Čechách vyráží Nabarvené ptáče Václava Marhoula na festivaly po celém světě. Film, který má na svém […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 201721. prosince 2016 Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 2017 Dnes představili tvůrci nový šestidílný seriál věnovaný osudům českých filmových legend a barrandovského studia. Podle scénáře Terezy Brdečkové natočil režisér Robert Sedláček příběhy […] Posted in Filmové premiéry
  • Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice.9. června 2020 Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice. Film mě nezklamal a nabídnul příběhy, které jsem tak docela neznala.František Šíma, který je nevěrný své invalidní ženě se sousedkou a v roztržce zabije svého syna. Následuje vězení a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Případy 1. oddělení10. prosince 2013 Případy 1. oddělení Od ledna 2014 se mohou diváci těšit na Případy 1.oddělení Na dnešní tiskové konferenci představil ředitel Programu ČT Milan Fridrich spolu se scénáristy, režiséry a herci nový […] Posted in Filmové premiéry

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...