Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > PETR STACH

PETR STACH

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Petr Stach (nar. 1974). V letech 1996-2001 stu­do­val herec­tví na katedře alter­na­tiv­ní­ho a lout­ko­vé­ho diva­dla na DAMU v Praze. Účinkoval na scé­nách praž­ských diva­del Rokoko, Minor, na scé­ně Národního diva­dla (např. Dobře pla­ce­ná pro­cház­ka, Čarokraj - ope­ra).

Filmografie (výběr): Laputa (2015, režie Jakub Šmíd), jan Hus (TV série, režie Jiří Svoboda), Případy I. Oddělení (TV seri­ál, 2014, režie D. Wlodarczyk a P. Bebjak),  Hořící keř (2013, režie Agnieszka Hollandová), Lidice (2011, režie Petr Nikolaev),  Tobruk (2008, režie Václav Marhoul).

 

Jak bys­te popsal svého hrdi­nu Kokose a jeho vztah k hlavní  hrdin­ce Johance?

Kokos je asi jako jedi­ná posta­va ve fil­mu muzi­kant pro­fe­sí, hud­ba je alfou a omegou jeho živo­ta. Hraje na bary­ton saxo­fon,  na pia­no, zpí­vá apod. Do Laputy cho­dí na pivo sko­ro den­ně, s Johankou se tedy zná dob­ře a jsou přá­te­lé, čas­to se spo­lu baví o tom, co kaž­dý z
nich zrov­na řeší. U Kokose je to roz­hod­nu­tí zalo­žit s jis­tou Milenou (o  kte­ré se ve fil­mu bohu­žel jenom mlu­ví) rodi­nu. Kokos pod­le mě ve fil­mu zastu­pu­je mate­ri­ál­ní, spo­třeb­ní, jed­no­du­chý svět, kdež­to Johanka spíš svět ide­o­vý nebo duchov­ní. Od toho se taky odví­jí jejich vztah – Kokos k Johance vzhlí­ží, váží se jejích názo­rů a myš­le­nek, oprav­du ji
respek­tu­je. Zatímco Johanka má pro Kokose pocho­pe­ní, ale ve sku­teč­nos­ti  to, co on říká a řeší, jde tak tro­chu mimo její zájem. Každý žijí v odliš­ných svě­tech, ačko­liv jsou si tak blíz­ko a oba v Laputě.

Co pro Kokose zna­mená Laputa?

Laputa je pro něj hos­po­da, kte­rou má kou­sek od byd­liš­tě, tak­že se svo­jí pova­hou a sty­lem živo­ta by tam byl šta­m­gas­tem, i kdy­by se jme­no­va­la Na růž­ku a obslu­ho­val tam tro­chu
nevr­lý kní­ra­tý pán, i s ním by byl kama­rád. Díky Johance je pro něj Laputa mís­tem, kam se těší nejen na pivo. Johanka je pro něj zají­ma­vá osob­nost, umí naslou­chat a sdě­lit mu svůj pohled na věc, kte­ré­ho si on  váží, Johanku má upřím­ně rád a drží jí pal­ce, aby si ve svě­tě také našla  to svo­je, ať už to bude masáž­ní salón nebo cuk­rár­na, ale osob­ně si, mys­lím, že aspi­ru­je na něco úpl­ně jiné­ho.

Jaké zážitky jste si odne­sl  z natáčení v mini­ma­lis­tické kuli­se jed­no­ho pro­sto­ru se stále stejným osa­zen­stvem?

Dobrý záži­tek byl, když mís­to neal­ko piva bylo z tech­nic­kých důvo­dů nara­že­no plno­tuč­né
a nikdo z her­ců ani z kom­par­zis­tů to nevě­děl. Já musel pít pivo na ex na kaž­dou klap­ku a Kuba obvykle pod deset kla­pek nejde. Někteří můj výkon ten večer obdi­vo­va­li, ale Tereza, kte­rá se mnou ve scé­ně mlu­vi­la, mi nazna­čo­va­la, že už to pře­há­ním. Pak jsem zjis­til, že jsem reál­ně na šrot a nemůžu odjet domů autem.

 Měl jste od režiséra pro­stor k impro­vi­za­ci a dotváření své posta­vy ?

Naprosto. Postavu jsem mohl ucho­pit po svém, inter­pre­to­val jsem si scé­nář tak, že roz­hod­ně nejde číst jen tak povrch­ně – jako to „co se děje“, ale je potře­ba jít po tom, jakou sfé­ru nebo prin­cip daná posta­va ve vzta­hu k Johance zastu­pu­je.

Do jaké míry je výpověď Laputy o gene­ra­ci současných mladých lidí mezi
dvac
ítkou a třicítkou obecná?

Myslím si, že Laputa není výpo­vě­dí o gene­ra­ci. Je to film z pohle­du jed­né posta­vy Johanky o tom, jak se v  její duši odrá­ží svět, ve kte­rém žije, tak­že ta gene­ra­ce tam je tam skr­ze ni spo­lu s dal­ší­mi prv­ky. A díky tomu se s ní může iden­ti­fi­ko­vat kaž­dý, kdo hle­dá svo­je mís­to ve svě­tě. Nejsou tam žád­né „gene­rač­ní typy“ a podob­né obec­né nesmys­ly. To, že ve fil­mu mají pro­stor lidé, kte­ří „něco děla­jí“ - ať už zájmo­vě nebo pro­fes­ně jako Kokos - mi při­pa­dá logic­ké, to jsou ty  věci, díky nimž jsou lidé „zají­ma­ví“, nebo kte­ré jsou důka­zem, že to „svo­je mís­to“ už našli či jsou na dob­ré ces­tě ho najít, a prá­vě vůči nim se Johanka vyme­zu­je.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Můj život s Bohuslavem Martinů25. listopadu 2021 Můj život s Bohuslavem Martinů Život s Bohuslavem Martinů je hraný dokument o životě a díle slavného českého skladatele. Snímek se částečně inspiruje stejnojmennou knihou, kterou napsala jeho žena Charlotte. Její […] Posted in Filmové recenze
  • Kryštof19. října 2021 Kryštof Kryštof mezi mnichy uprchl nejen pro víru k Bohu, ale i před konflikty s otcem a politickými poměry po únorovém puči. Vedle mnišského života je také jedním z posledních článků řetězu, […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice.9. června 2020 Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice. Film mě nezklamal a nabídnul příběhy, které jsem tak docela neznala.František Šíma, který je nevěrný své invalidní ženě se sousedkou a v roztržce zabije svého syna. Následuje vězení a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nabarvené ptáče Václava Marhoula vylétá na festivaly a do distribuce v USA25. září 2019 Nabarvené ptáče Václava Marhoula vylétá na festivaly a do distribuce v USA Po světové premiéře na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách a uvedení v Čechách vyráží Nabarvené ptáče Václava Marhoula na festivaly po celém světě. Film, který má na svém […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Mazalové (TV seriál)7. listopadu 2018 Mazalové (TV seriál) Komediální seriál o nelehkém soužití hradních strašidel s příšernou rodinou Mazalů. Mazalové jsou rodinný komediální seriál, který nás zavede na starobylý hrad Oreb, kde si spokojeně žije […] Posted in Galerie
  • Bohéma (TV seriál)25. října 2018 Bohéma (TV seriál) Bylo jednou jedno studio na Barrandově, kterým prošly dějiny. Patřilo k vůbec nejmodernějším v celé Evropě. Ve filmech, které se tam natáčely, hráli velikáni z Národního divadla, komici, […] Posted in Galerie
  • Jan Hus (TV film)2. října 2018 Jan Hus (TV film) Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší Posted in Galerie
  • Případy 1. oddělení (TV seriál)17. srpna 2018 Případy 1. oddělení (TV seriál) Případy 1. oddělení je kriminální seriál inspirovaný 14 skutečnými případy, které řešili po roce 1989 policisté oddělení vražd na území Prahy. 1. oddělení je elitní útvar, který v […] Posted in Galerie
  • Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř"16. srpna 2018 Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř" Na Václavském náměstí před Národním muzeem si 16.ledna 1969 přinese kanistry s benzínem, poleje se a posléze i zapálí mladý muž. V šedém zimním dni tak zazáří „hořící keř“, který se snaží […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,78536 s | počet dotazů: 268 | paměť: 60147 KB. | 19.08.2022 - 21:35:14