Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Petr Skoumal

Petr Skoumal

skoumal

Petr Skoumal (7. břez­na 1938 Praha – 28. září 2014 Praha) byl čes­ký hudeb­ník. Napsal hud­bu k řadě fil­mů (např. Jára Cimrman leží­cí, spí­cí), k zná­mým večer­níč­kům (Maxipes Fík) a mno­ho pís­ni­ček. Jeho kmo­trem byl čes­ký kato­lic­ký spi­so­va­tel Jan Čep. Jeho rodi­či byli pře­kla­da­te­lé a lite­rár­ní kri­ti­ci Aloys Skoumal a Hana Skoumalová.

Autor:Matěj Baťha
Autor:Matěj Baťha - Wikipedie.

Umělecká dráha

Ihned po vál­ce si jako dítě zahrál rolič­ku ve fil­mu Nezbedný baka­lář (1946). Tím však jeho „fil­mo­vá kari­é­ra“ skon­či­la a dál se věno­val pře­de­vším hud­bě.

Umělecké vzdě­lá­ní zís­kal nejdří­ve na Pražské kon­zer­va­to­ři, kde stu­do­val diri­go­vá­ní. Pokračoval pak na brněn­ské JAMU, kde absol­vo­val v roce 1962 obor říze­ní sbo­ru. Poté psal scé­nic­kou hud­bu a byl také exter­ním spo­lu­pra­cov­ní­kem Československého roz­hla­su.

Spolupráce s Janem Vodňanským

Od roku 1966 pra­co­val v Činoherním klu­bu, kde byl reži­sé­rem a hudeb­ním dra­ma­tur­gem. Především zde však vyvr­cho­li­la jeho spo­lu­prá­ce s Janem Vodňanským. Hráli spo­lu sice již dří­ve v Redutě, Ateliéru a Divadle hud­by, ale vrcho­lem jejich spo­leč­né tvor­by byly scé­nic­ké kolá­že paro­dic­kých scé­nek, bás­ní a pís­ni­ček prá­vě v Činoherním klu­bu. První z nich vznik­la v roce 1969 pod názvem S úsmě­vem idi­o­ta, O rok poz­dě­ji pak násle­do­va­ly Hurá na Bastilu a S úsmě­vem Donkichota. Některé z tex­tů rea­go­va­ly na teh­dej­ší poli­tic­kou situ­a­ci (např. píseň Maršálové se dotý­ká inva­ze vojsk v srpnu 1968), a pro­to se jejich auto­ři sta­li nepo­ho­dl­ný­mi.

Za nor­ma­li­za­ce (kon­cem roku 1973) byly jejich hry zaká­zá­ny, Skoumal s Vodňanským muse­li z diva­dla ode­jít a bylo jim zaká­zá­no i účin­ko­vá­ní v tele­vi­zi a roz­hla­se. Mohli vystu­po­vat jen pří­le­ži­tost­ně na někte­rých malých scé­nách (např. Klub Eden).

Scénická, filmová a písničková tvorba

Začátkem 80. let se jejich umě­lec­ké dráhy roze­šly a od té doby se plně věno­val samo­stat­né tvor­bě a psal mno­ho pís­ni­ček. I když jsou roz­dě­le­ny na tvor­bu pro děti a pro dospě­lé, hra­ni­ce mezi nimi není nikdy ost­rá a např. mno­hé dět­ské pís­nič­ky mají, díky jeho oso­bi­té­mu sty­lu, ohlas i u dospě­lých.

V lis­to­pa­du 1989 slo­žil též monu­men­tál­ní píseň Neopouštěj nás (Svatý Václave).

Velmi význam­ná je jeho tvor­ba pro film a tele­vi­zi (např. Srdečný pozdrav ze země­kou­le, Nejistá sezó­na, Jára Cimrman leží­cí, spí­cí, Svatební ces­ta Do Jiljí, Rozpuštěný a vypuš­tě­ný) i k večer­níč­kům (Maxipes Fík, Bob a Bobek, A je to...).

Psal hud­bu mno­hým hudeb­ní­kům, něko­lik let půso­bil jako člen kape­ly Etc... Vladimíra Mišíka, dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­co­val napří­klad s Michalem Prokopem. Vystupoval i v dět­ských před­sta­ve­ních v Divadle v Dlouhé.

Zemřel po dlou­hé nemo­ci 28. září 2014 v praž­ské nemoc­ni­ci ve Střešovicích.


Detaily o článku Petr Skoumal

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,47707 s | počet dotazů: 222 | paměť: 53220 KB. | 28.11.2021 - 03:45:46