Kritiky.cz > Filmové premiéry > PETR PAN

PETR PAN


OBSAH
Ve starém domě upro­střed Londýna vyprá­ví malá Wendy Darling kaž­dou noc svým bra­t­rům kou­zel­né pohád­ky o šer­míř­ských sou­bo­jích, úžas­ných dob­ro­druž­stvích a hrů­zostraš­ném kapi­tá­no­vi Hookovi. Děti se ale samy sta­nou hrdi­ny ješ­tě dale­ko vět­ší­ho dob­ro­druž­ství, když do jejich poko­je jed­né noci vlét­ne Petr Pan a zave­de je skr­ze roz­zá­ře­nou noč­ní oblo­hu až do kou­zel­né Země Nezemě. Wendy a její brat­ři si začí­na­jí spo­lu s Petrem Panem a Ztracenými chlap­ci uží­vat nový život, ve kte­rém nepla­tí žád­ná pra­vi­dla dospě­lých. Během dob­ro­druž­ných stře­tů s nebez­peč­ný­mi pirá­ty, zákeř­ný­mi moř­ský­mi pan­na­mi, obrov­ským kro­ko­dý­lem a hrůz­ným kapi­tá­nem Hookem pozná­va­jí, co v nich ve sku­teč­nos­ti je. Konflikt Petra Pana a kapi­tá­na Hooka se mezi­tím blí­ží k roz­ho­du­jí­cí­mu sou­bo­ji.

O FILMU

Představte si svět, jaký jste ješ­tě nikdy nevi­dě­li. Svět, ve kte­rém je kaž­dý den novým dob­ro­druž­stvím, kde nikdy nevy­ros­te­te nebo neze­stár­ne­te. Takový je svět Petra Pana – řin­čí­cí meče, vratká palu­ba lodi Jolly Roger, vzru­še­ní z létá­ní… a kou­zel­ná síla skry­té­ho polib­ku.

Tento pří­běh o dob­ro­druž­ství, obje­vo­vá­ní a snech se těší pří­z­ni pub­li­ka po celém svě­tě již od chví­le, kdy byl před 100 lety popr­vé před­sta­ven jako diva­del­ní hra. Klasická kni­ha J. M. Barrieho o chlap­ci, kte­rý nikdy nevy­ros­tl a dív­ce, jejíž rodi­na jí brá­ní v tom, aby také navždy zůsta­la dítě­tem, zís­ka­la v prů­bě­hu doby mno­ho růz­ných podob, avšak nikdy neby­la plně pře­ve­de­na na fil­mo­vé plát­no.

Kniha je úžas­ná – vel­mi obsáh­lá a plná skvě­lých postav a nád­her­ných oka­mži­ků. Máte pocit, že J. M. Barrie do ní vlo­žil úpl­ně všech­no, co ho kdy napadlo, “ říká P. J. Hogan , kte­rý je reži­sé­rem i scé­náris­tou nové­ho fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní. „ K tomu­to fil­mu mě při­ta­ho­val zejmé­na fakt, že nebyl dosud nikdy nato­čen. Ano, ve sku­teč­nos­ti už film o Petru Panovi vzni­kl, ale nikdy nebyl zfil­mo­ván celý pří­běh. Byla zde spous­ta skvě­lých míst, kte­rá ješ­tě na stří­br­né plát­no nikdo nepře­ve­dl.

Poté, co se stal Hogan reži­sé­rem fil­mu, zce­la pře­psal před­cho­zí pra­cov­ní ver­zi scé­ná­ře Michaela Goldenberga ( Kontakt ). Jeho důvěr­ný vztah k lite­rár­ní před­lo­ze dal scé­ná­ři úpl­ně nový roz­měr. „ Připadá mi, jako by měl P. J. celý scé­nář i kni­hu v něja­kém dušev­ním kapes­ním počí­ta­či, kte­rý může vždyc­ky vytáh­nout, “ říká Olivia Williams , kte­rá hra­je paní Darlingovou. „ Ve fil­mu snad není ani jed­na frá­ze, kte­rá by záro­veň neby­la v  Barrieho kni­ze. Připadá mi úžas­né, jak při­ro­ze­ný a moder­ní film se poda­ři­lo nato­čit pod­le 100 let staré­ho pří­bě­hu.

Hoganova doko­na­lá zna­lost před­lo­hy a scé­ná­ře se uká­za­la být vel­mi prak­tic­kou také během natá­če­ní. Občas totiž došlo k situ­a­cím, kdy se scé­nu, kte­rá fun­go­va­la na papí­ře, neda­ři­lo uspo­ko­ji­vým způ­so­bem zfil­mo­vat. „ Když jsme nara­zi­li na scé­nu, kte­rou se nám neda­ři­lo nato­čit, P. J. se pokaž­dé vrá­til zpět ke kni­ze, “ říká Jason Isaacs , kte­rý se během pří­prav na dvoj­ro­li kapi­tá­na Hooka a pana Darlinga také pono­řil do Barrieho knih. „ Kdyby dnes Barrie žil a měl k dis­po­zi­ci holly­wo­od­ské stu­dio, nato­čil byl přes­ně tako­vý film jako P. J.

Roli tety Millicent ušil Hogan na tělo hereč­ce Lynn Redgrave . „ Teta Millicent v kniž­ní před­lo­ze není, ale do pří­bě­hu doko­na­le zapa­dá. Je vel­mi roman­tic­ká a zábav­ná.

Petr Pan není pou­ze pohád­ka o jed­nom dět­ském dob­ro­druž­ství a hrát­kách s víla­mi, “ zdů­raz­ňu­je pro­du­cent­ka Lucy Fisher . „ Přestože je kni­ha zce­la pří­stup­ná dětem, má v sobě záro­veň vel­kou hloub­ku a tajem­no. To je pod­le mě důvo­dem, proč se jí poda­ři­lo udr­žet pří­zeň čte­ná­řů i po toli­ka letech. Právě ty pří­běhy, ve kte­rých jsou lidé posta­ve­ni tvá­ří v tvář stra­chu a pro­chá­ze­jí hrůz­ný­mi chvil­ka­mi, zůstá­va­jí v jejich mys­lích nejdéle.

Podle pro­du­cent­ky byla úlo­ha Wendy vždyc­ky při­nejmen­ším nato­lik důle­ži­tá jako úlo­ha Petra. „ Hra se jme­nu­je Petr Pan, ale kni­ha má název Petr Pan a Wendy, pro­to­že to jsou ve sku­teč­nos­ti dva pří­běhy, “ říká Fisher . „ Petr je beze­spo­ru hlav­ní hvězdou, ale je to prá­vě Wendy, jejímž pohle­dem celý pří­běh sle­du­je­me. Spolu s ní vylé­tá­me oknem na noč­ní oblo­hu a vra­cí­me se zpět.

Filmaři se shod­li na tom, že pokud chtě­jí, aby měl jejich Petr Pan úspěch, musí Wendyiny výle­ty do kou­zel­né země zpra­co­vat věro­hod­ným způ­so­bem. „ Od samot­né­ho začát­ku bylo jed­ním z našich nej­vět­ších cílů vzbu­dit v pub­li­ku dojem, že je Země Nezemě sku­teč­ná, že se divá­ci vydá­va­jí do zhmot­ně­lé podo­by fan­tas­tic­ké­ho svě­ta, “ říká pro­du­cent Douglas Wick . „ Věděli jsme, že se sou­čas­nou tech­no­lo­gií doká­že­me ztvár­nit tuto zvlášt­ní rea­li­tu tak, jak to ješ­tě done­dáv­na neby­lo mož­né.

Petr Pan je kluk, kte­ré­ho nikdo neo­me­zu­je a plní se mu kaž­dé dět­ské přá­ní. Může létat, svá­dět šer­míř­ské sou­bo­je, zabí­jet pirá­ty… jsou to sny, kte­ré mají všech­ny děti, a jemu se vždyc­ky spl­ní, “ říká mla­dý ame­ric­ký herec Jeremy Sumpter , kte­rý je vůbec prv­ním chlap­cem, kte­rý kdy Petra Pana ve vel­kém sním­ku hrál.

Petr Pan se čas­to obje­vu­je jako kres­le­ný hrdi­na a v diva­del­ních hrách je vět­ši­nou obsa­zo­ván hereč­ka­mi, “ vysvět­lu­je reži­sér Hogan . „ V němé fil­mo­vé ver­zi jej hrá­la žena a ve fil­mu Hook mu bylo 40 let. A nyní se do nej­ú­žas­něj­ší role, kte­rá kdy byla pro dět­ské­ho her­ce stvo­ře­na, koneč­ně dostá­vá také kluk. Jeremy je Petr Pan. Je divo­ký, sebe­jis­tý i legrač­ní – a bylo těž­ké najít mla­dé­ho her­ce, kte­rý by měl všech­ny tyto vlast­nos­ti. Hledal jsem dva­nác­ti­le­té­ho Errola Flynna, což bylo doce­la těž­ké, pro­to­že v tom­to věku děti ješ­tě čas­to hle­da­jí své vlast­ní já a nema­jí pří­liš sebe­dů­vě­ry. Hledali jsme dlou­ho. Ale když Jeremy vešel do dve­ří, věděl jsem, že jsme ho našli.

Hogan dodr­žel zaži­tou tra­di­ci a obsa­dil do role zlot­ři­lé­ho kapi­tá­na Hooka i pana Darlinga stej­né­ho her­ce. „ Hook je vel­mi nebez­peč­ný muž. V ostat­ních adap­ta­cích byl k smí­chu, ale Barrie napsal kni­hu pro děti i dospě­lé, v jejímž stře­du sto­jí hrů­zu nahá­ně­jí­cí posta­va. Není žád­ným pře­kva­pe­ním, že tato stvů­ra, kte­rá je ztě­les­ně­ním těch nej­hrůz­něj­ších věcí, s nimiž se člo­věk během své­ho dět­ství setká, vypa­dá podob­ně jako tatí­nek Wendy, “ říká Jason Isaacs , kte­rý ve fil­mu dvoj­ro­li ztvár­nil.

Přestože oba vzbu­zu­jí strach, jsou také vel­mi bojác­ní. „ Pan Darling je zce­la ovlá­dán tetou Millicent, kte­rá mu říká, co si o něm bude kaž­dý mys­let a jak jej bude kaž­dý sou­dit, “ vysvět­lu­je Isaacs . „ Hook má strach z toho, že se mu nikdy nepo­da­ří napl­nit svůj osud. Měl by být vlád­cem Sedmi moří a vzbu­zo­vat u svých mužů respekt. Ale ten­to malý chla­pec se jej stá­le odmí­tá bát.

Hledání mla­dé hereč­ky pro roli Wendy se uká­za­lo být nej­těž­ším úko­lem celé­ho cas­tingu. Z něko­li­ka sto­vek dět­ských adep­tek, kte­ré při­šly na kon­kur­zy ve Spojených stá­tech, Velké Británii a Austrálii, fil­ma­ři nako­nec vybra­li Rachel Hurd-Wood – dív­ku z brit­ské­ho hrab­ství Surrey, kte­rá nikdy před­tím nehrá­la žád­nou fil­mo­vou, tele­viz­ní ani diva­del­ní roli.

Podle Isaacse , kte­rý si s  Rachel zahrál ve spous­tě scén, u ní byla absen­ce herec­kých zku­še­nos­tí výho­dou. „ Neměla žád­né hvězd­né port­fo­lio, za kte­ré by se moh­la skrýt, “ říká herec. „ Musela se do role doko­na­le vžít, jinak by to nedo­ká­za­la. Právě pro­to je její výkon tak věro­hod­ný.

Rachel si během natá­če­ní vyzkou­še­la spous­tu věcí od šer­mo­vá­ní až po létá­ní, o kte­rých do té doby ani nesni­la. Ke své prv­ní herec­ké zku­še­nos­ti měla pou­ze jedi­nou výhra­du: „ Brečet není moc fajn. Nemůžete si ani poví­dat s přá­te­li, pro­to­že by vás roz­pty­lo­va­li, tak­že je to dost těž­ké a únav­né. Celý jeden den jsem strá­vi­la bre­če­ním a dru­hý den jsem byla tak vysu­še­ná, že bych si klid­ně moh­la zlo­mit ruku a nevy­tla­či­la bych ani slzu.

J. M. Barrie napsal Petra Pana v době, kte­rá je pro mě fas­ci­nu­jí­cí, “ říká reži­sér P. J. Hogan . „ Když jsem si začal pro­hlí­žet výtvar­né umě­ní z toho­to obdo­bí, vel­mi jsem si oblí­bil jeho roman­tic­ký styl, zvláš­tě pak co se týče děl Johna Williama Waterhouse a Sira Edwarda Coley Burne-Jonese. Barvy jsou vel­mi jas­né, z lidí jako by vyza­řo­va­lo svět­lo. Říkal jsem si: ‚Tohle jsou mal­by, na kte­ré se díval i J. M. Barrie , tako­vé obra­zy vídal na výsta­vách.‘

Když mlu­vím o tom, že film půso­bí roman­tic­ky, nemys­lím tím přes­ný význam toho­to slo­va, “ pokra­ču­je Hogan . „ Jde spí­še o to, že všech­no je vel­ko­le­pé, bar­vy jsou jas­něj­ší a tep­lej­ší, všech­no je vel­mi boha­té.

Aby doká­zal dát fil­mu vizu­ál­ní tón, kte­rý si před­sta­vo­val, sesta­vil Hogan tým před­ních gra­fic­kých uměl­ců. Ještě před­tím však polo­žil zákla­dy vizu­ál­ní­ho poje­tí vypra­co­vá­ním kni­hy obra­zů, kte­rý­mi názor­ně vyjá­d­řil své před­sta­vy.

P. J. má vel­mi kon­krét­ní před­sta­vu o tom, jak má být pří­běh odvy­prá­věn, “ vysvět­lu­je pro­du­cent Patrick McCormick . „ Jeho refe­renč­ní kni­ha se zabý­va­la kaž­dým detai­lem pří­bě­hu – lon­dýn­ský­mi ulič­ka­mi, Zemí Nezemí, scé­na­mi v obla­cích. Všechno, co je v tom­to fil­mu, jsme vytvo­ři­li. Nikdy nena­stal oka­mžik, kdy bychom si řek­li ‚tohle bychom moh­li nato­čit tam‘ nebo ‚posta­vit tako­vou scé­nu bude hrač­ka.‘ Všechno bylo umě­le vytvo­ře­no, aby to doko­na­le zapadlo do kon­cep­tu a cel­ko­vé nála­dy fil­mu.

Původně fil­ma­ři zva­žo­va­li, že by sní­mek nato­či­li ve sku­teč­ných exte­ri­é­rech, tedy v džun­g­li, na palubě lodi, na moři a v uli­cích Londýna. Protože se ale znač­ná část pří­bě­hu ode­hrá­va­la v noci a herec­ké obsa­ze­ní sestá­va­lo pře­váž­ně z dětí, jejichž pra­cov­ní roz­vrh byl ome­zen strikt­ní­mi záko­ny na ochra­nu dět­ských práv, bylo od toho­to zámě­ru upuš­tě­no. Natáčení bylo nako­nec zre­a­li­zo­vá­no ve stu­diu Warner Roadshow, kte­ré se nachá­zí na Zlatém pobře­ží v aus­tral­ském Queenslandu. Jedinou výjim­kou byla scé­na v lon­dýn­ských ulič­kách, kte­ré fil­ma­ři posta­vi­li v exte­ri­é­ru – zde musel nako­nec hlav­ní štáb pře­ce jen jed­no noč­ní natá­če­ní usku­teč­nit.

Díky Hoganově peč­li­vé pří­pra­vě gra­fic­kých pod­kla­dů se mohl jeho fil­mo­vý tým pus­tit do prá­ce bez zby­teč­né­ho otá­le­ní. „ Referenční kni­hu, kte­rá byla po dobu natá­če­ní naší bib­lí, musel P. J. dávat dohro­ma­dy nejmé­ně rok, “ říká hlav­ní výtvar­ník Roger Ford . „ Nechal se inspi­ro­vat mal­ba­mi a ilu­stra­ce­mi z knih, kte­ré se sho­do­va­ly s jeho před­sta­va­mi o tom, jak by měl film vypa­dat. Když nemá­te po ruce podob­ný mate­ri­ál, čas­to doce­la dlou­ho trvá, než pocho­pí­te reži­sé­ro­vu vizi. Nikdy před­tím jsem nepra­co­val s reži­sé­rem, kte­rý by věno­val pří­pra­vě fil­mu tako­vé úsi­lí ješ­tě před sesta­ve­ním štá­bu.

Petr Pan je snem kaž­dé­ho výtvar­ní­ka, “ pokra­ču­je Ford . „ Je to něko­lik fil­mů v jed­nom. Londýn v době vlá­dy Edwarda VII, pirát­ská loď, tro­pic­ká džun­gle, sta­ro­vě­ký hrad s dra­ky, kte­rý sto­jí na vodě – kaž­dé z těch­to pro­stře­dí by moh­lo být zákla­dem samo­stat­né­ho fil­mu. Základní myš­len­kou bylo začít na úrov­ni rea­li­ty a poté neu­stá­le zve­li­čo­vat při­ro­ze­né věci, aby se dosta­ly na úro­veň magie – najít nej­vět­ší extrémy, kte­ré se vysky­tu­jí v reál­ném svě­tě, a posu­nout je ješ­tě o kou­sek dál. Ve sku­teč­ném lese se nikdy nese­tká­te s tak pes­trou kom­bi­na­cí rost­lin a oby­va­tel­stva jako v tom našem. A nikdy nemá­te jis­to­tu, zda se to oprav­du sta­lo nebo to byl pou­hý sen.

Během sto­le­tí, kte­ré uply­nu­lo od pre­mi­é­ry Petra Pana na pódiu jed­no­ho z lon­dýn­ských diva­del, došlo k tak výraz­né­mu tech­no­lo­gic­ké­mu pokro­ku, že někte­ré ze sou­čas­ných mož­nos­tí by teh­dy zně­ly jako pou­hé sci-fi. Ani před dva­ce­ti lety, kdy Lucy Fisher zís­ka­la prá­va k  Petru Panovi , by nemohl být nato­čen film, kte­rý by zob­ra­zo­val fan­tas­tic­ké prv­ky pří­bě­hu tak půso­bi­vým způ­so­bem, jak si auto­ři této moder­ní adap­ta­ce před­sta­vo­va­li.

Práce na podob­ném fil­mu je vel­mi nároč­ná, pro­to­že tri­ko­vé sek­ven­ce se neo­de­hrá­va­jí ve zce­la fan­tas­tic­ké říši, “ říká Scott Farrar ze stu­dia ILM, kte­ré si fil­ma­ři vybra­li pro zpra­co­vá­ní digi­tál­ních efek­tů. „ Všechno v tom­to fil­mu je zalo­že­no na sku­teč­ném svě­tě, pou­ze je to vět­ší, barev­něj­ší a více vzru­šu­jí­cí. P. J. chtěl, aby byl ten­to film zpra­co­ván v ‚malíř­ském‘ sty­lu, což jsme pova­žo­va­li za hlav­ní pod­nět. Od začát­ku jsem věděl, že má rád výraz­né bar­vy.

Farrar a jeho tým kou­zel­ní­ků z ILM se do prá­ce pus­ti­li se zámě­rem vytvo­řit svět, ve kte­rém by se zrcadli­ly neo­me­ze­né schop­nos­ti dět­ské fan­ta­zie. „ Uvědomili jsme si, že děti si tyto fan­tas­tic­ké obra­zy budou pama­to­vat ješ­tě dlou­hou dobu, což pro nás bylo vel­mi moti­vu­jí­cí, “ říká Farrar .

Farrarovy odbor­né zku­še­nost byly vel­mi důle­ži­té u scén se Zvoněnkou. „ Nejdříve jsem zastá­val názor, že Zvoněnka by měla být vzhle­dem ke kom­pli­ko­va­ným scé­nám s létá­ním plně digi­tál­ní posta­vou, “ vzpo­mí­ná Farrar . „ I tak jsme ale potře­bo­va­li hereč­ku, kte­rá by byla její reál­nou před­lo­hou.

Pak ale P. J. obje­vil Ludivine Sagnier , kte­rá byla napros­to skvě­lá. Umí pra­co­vat s mimi­kou a vyja­d­řo­vat emo­ce jako her­ci v dobách němé­ho fil­mu. Nakonec tedy Ludivine ve fil­mu sku­teč­ně hra­je, zejmé­na pak v detail­ních zábě­rech. Pokud ve scé­ně létá nebo pro­vá­dí jiné nároč­né věci, je to její digi­tál­ní dvoj­ni­ce. Ve všech ostat­ních scé­nách jde ale o sku­teč­nou Ludivine , “ dodá­vá Farrar . V mno­ha scé­nách je Zvoněnka také kom­bi­na­cí digi­tál­ní­ho těla a sku­teč­né hla­vy hereč­ky.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Lesní duch | Evil Dead [65%]5. dubna 2013 Lesní duch | Evil Dead [65%] Režisér Sam Raimi, ještě předtím než si začal hrát s pavoučím mužem a čarodějem ze země Oz, přivedl na svět sérii hororových titulů, které dodnes patří mezi klasiku. Na horory Lesní duch, […]
  • Čtvrtečník - 15. dubna 200415. dubna 2004 Čtvrtečník - 15. dubna 2004 Do kin tento týden vstupují filmy Petr Pan, Šílený rande, Choking hazard, Ztracen v La Mancha a Zloděj životů. Petr Pan Ve starém domě uprostřed Londýna vypráví malá Wendy Darling […]
  • Český Detroit, ocelové srdce, černé město na východě. Tváře Ostravy v novém dokumentu České televize6. června 2018 Český Detroit, ocelové srdce, černé město na východě. Tváře Ostravy v novém dokumentu České televize Třetí největší město v zemi, ještě nedávno především ocelové srdce republiky. Dnes metropole plná kontrastů, ale také místo s velkou energií a mimořádným potenciálem. Vize a přání […]
  • Pat a Mat, naši dva známí šikulové, znovu v kinech od 7.června5. května 2018 Pat a Mat, naši dva známí šikulové, znovu v kinech od 7.června Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody. Pro Pata a Mata není nic problém, ať již se jedná o boj s rojem včel, opravu elektrické sekačky, ucpaný […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • RESIDENT EVIL: ODVETA - O FILMU11. září 2012 RESIDENT EVIL: ODVETA - O FILMU Snímek Resident Evil: Odveta diváka vtáhne již svými úvodními scénami a nedovolí mu až do šokujícího závěru uniknout fascinující kombinaci ojedinělých akčních scén, které tuto sérii […]
  • Příběh z Tokia - projekt 10027. ledna 2004 Příběh z Tokia - projekt 100 Příběh z Tokia je především film o nejobyčejnějších věcech a o jedné cestě starých rodičů do metropole, kde navštíví rodiny svých dětí. Myšlenková čistota ve spojení s uměleckou […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Originální film Prach režiséra Víta Zapletala vstupuje dnes do kin11. srpna 2016 Originální film Prach režiséra Víta Zapletala vstupuje dnes do kin Dva bratři, starší s manželkou, mladší s milenkou a malým dítětem, se potkávají na venkovské usedlosti poté, co jejich otce stihne mrtvice. Subtilní rodinné drama od debutujícího Víta […]
  • Zlodějka knih - ZAČÁTKY3. ledna 2014 Zlodějka knih - ZAČÁTKY ZLODĚJKA KNIH je filmovou adaptací oblíbeného stejnojmenného bestselleru. Vypráví příběh odvážné dospívající dívky Liesel, která je poslána během druhé světové války do pěstounské rodiny […]