Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Petr Kolečko – scénář a režie

Petr Kolečko – scénář a režie

word image 255

Přes prs­ty je váš reži­sér­ský debut. Co vás při­ved­lo k roz­hod­nu­tí, že si svůj scé­nář sám také zre­ží­ru­je­te?

No, k roz­hod­nu­tí... Bylo to spí­še řeše­ní toho, že jsme s Danielem Strejcem, kte­rý dával na začát­ku pro­jekt dohro­ma­dy, nemoh­li najít správ­né­ho reži­sé­ra. Někdy loni na jaře jsme jeli autem z fot­ba­lu Juventus – AC Milán, už to fakt hoře­lo a nějak to padlo. Ještě z auta jsem volal Jirkovi Langmajerovi, jest­li si to doká­že před­sta­vit a na pla­ce mi pomů­že. On řekl, ž e urči­tě. Tak jsem do toho šel.

Napadlo vás vůbec někdy zved­nout se od počí­ta­če a stoup­nout si za kame­ru?

Já tak nějak tušil, že si to tře­ba někdy vyzkou­ším, ale spíš na epi­zo­dě seri­á­lu nebo něčem tako­vém. Nečekal jsem, že bych si zku­sil režii hned na celo­ve­čer­ním fil­mu. Ale tady se tak nějak všech­no sešlo, že to dáva­lo smy­sl. Samozřejmě jsem do toho šel s vel­kou poko­rou, na hlav­ních postech jsem se obklo­pil nej­lep­ší­mi pro­fe­si­o­ná­ly, kte­ré jsem znal, a sna­žil se vní­mat jejich zku­še­nos­ti. Nemohl jsem samo­zřej­mě při­jít a všech­ny začít koman­do­vat jako něja­ký hoto­vý reži­sér.

Jak jste se v nové roli cítil během natá­če­ní? Bavilo vás to stej­ně jako psa­ní scé­ná­řů?

Bavilo mě to, i když režim natá­če­ní je doce­la drs­ný. Nejsem zvyk­lý vstá­vat v pět ráno. Všichni na mě ale byli hod­ní. Měli trpě­li­vost s mojí nezku­še­nos­tí. Měli jsme na natá­če­ní doce­la dobrou par­tu, a přes­to­že byl natá­če­cí plán dost na knap, umě­li jsme si to zpř íjem­nit.

V čem se pro vás liší psa­ní scé­ná­řů od režie?

Tahle prá­ce se pro mě liší pře­de­vším tím, že já už roky vlast­ně moc nepra­cu­ji s lid­mi. A tady je má člo­věk najed­nou nějak nasmě­ro­vá­vat a mys­lím, že je dost těž­ké občas v tom stre­su udr­žet něja­kou kul­tu­ru komu­ni­ka­ce. Vždycky mě mrze­lo, když jsem čas od času něko­ho za něco tře­ba zbu­ze­ro­val. Říkal jsem si: Děláš to popr­vý a házíš tady bor­ce. Ale ono to někdy pros­tě jinak nejde a všich­ni jsme jen lidi. Nicméně mys­lím, že jsme se měli rádi. Na všech­ny ze štá­bu se těším na pre­mi­é­ře a dou­fám, že se jim to bude líbit.Štáb totiž do mě vlo­žil dost vel­kou důvě­ru. Ti lidé maka­jí a do vel­ké míry nevě­dí, jaký je vlast­ně záměr, jest­li to tře­ba nebu­de úpl­ně blbý. To na nich dost obdi­vu­ju.

Příběh je zasa­zen do spor­tov­ní­ho pro­stře­dí, kte­ré se ve vašich scé­ná­řích neob­je­vu­je popr­vé. Co vás na něm stá­le tolik oslo­vu­je?

Popravdě nevím. Je to něco, co mám rád, co mě pros­tě inspi­ru­je. Svět, kte­rý je jas­ně daný, kde nemu­sí­te divá­kům tolik vysvět­lo­vat, o co hrdi­nům jde. Myslím, že Přes prs­ty ale není moc o spor­tov­ním žán­ru. Je to spíš tako­vá kome­die o dvou hol­kách, jejichž prá­ce je hrát volej­bal. O Starcích na chme­lu taky asi neřek­ne­te, že to je piv­ní film, p roto­že tam ti dva češou chmel.

Bylo jed­no­du­ché najít hereč­ky, kte­ré budou věro­hod­ně vypa­dat při beach volej­ba­lu?

Petru Hřebíčkovou jsme chtě­li od začát­ku pře­de­vším pro její vel­kou zku­še­nost se žánrem roman­tic­ké kome­die. Hodně mi při natá­če­ní pomoh­la. Dala celé té věci tako­vý straš­ně pev­ný základ vel­kou uvě­ři­tel­nos­tí své posta­vy. Co se týče obsa­ze­ní role Pavly, bylo kan­di­dá­tek víc, ale nako­nec jsme se roz­hod­li pro Denisu Nesvačilovou. Dala fil­mu hod­ně, cítil jsem, jak jí na něm zále­ží, a mys­lím, že až se na plát­ně uvi­dí, bude ráda. Je výbor­ná. Obě hol­ky se taky až dojem­ně sna­ži­ly natré­no­vat beach volej­bal. Chodily dokon­ce na tré­nin­ky s tre­né­rem. A na výsled­ku je i tohle doce­la vidět.

Výraznou roli hra­je Jiří Langmajer, se kte­rým jste už spo­lu­pra­co­val dří­ve. Kdo je jeho posta­va Ruda Jíra?

Jeho posta­va jsem asi tro­chu já. Nemá smy­sl to nějak zastí­rat. Akorát jemu je pade­sát a já dou­fám, že svou „dru­hou šan­ci“ v živo­tě a odpuš­tě­ní dostá­vám už teď. O tako­vých téma­tech je pod­le mě totiž ten film, nebo mini­mál­ně aspoň oblouk jeho posta­vy. Že chlap, kte­rý je tak tro­chu hova­do a už pár věcí v živo­tě podě­lal, chce ješ­tě žít a nebýt kre­tén.

To, co divá­ky na vašich scé­ná­řích baví, je vaše schop­nost tvo­řit dia­lo­gy, kte­ré vyrůs­ta­jí „z pod­hou­bí“ dané­ho pro­stře­dí. Používáte žar­gon a nechy­bí ani znač­ná dáv­ka drzos­ti. Budou tako­vé dia­lo­gy i ve fil­mu Přes prs­ty?

Myslím, že urči­tě. Ale trou­fám si tvr­dit, že je ten film ve výsled­ku v kon­tex­tu něja­kých věcí, kte­ré jsem dělal, vlast­ně dost las­ka­vý. Někdo mož­ná bude pře­kva­pe­ný. Ale oproš­těn od drzos­ti není. To by mě asi už pak ani neba­vi­lo.

Na jaké divá­ky jste mys­lel, když jste psal scé­nář?

Takhle to nefun­gu­je. Já píšu intu­i­tiv­ně to, co napsat chci. Zatím jsem měl štěs­tí, že na to, co jsem napsal, lidi plus minus cho­di­li. Pevně věřím, že si divá­ci najdou ces­tu i na Přes prs­ty. Je to jed­no­du­chý lid­ský pří­běh o pár lidech, kte­ří hle­da­jí štěs­tí. A pak jsou tam něja­ké fóry, pár rva­ček, lás­ka a tro­chu toho volej­ba­lu. Myslím, že to jsou všech­no věci, kte­ré se lidem snad líbí.

  • Petr Kolečko: Masaryk se neschovával ve škatulce20. února 2017 Petr Kolečko: Masaryk se neschovával ve škatulce Pod scénářem k filmu Masaryk jsou podepsáni ti autoři - zesnulý Alex Koenigsmark, vy a Julius Ševčík – jakým způsobem tedy celý projekt ze scenáristického hlediska vznikal? „Režisér […] Posted in Rozhovory
  • Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk9. března 2017 Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk Pro historický snímek Masaryk režiséra Julia Ševčíka, čerstvého držitele 12 Českých lvů, vyráběl pod vedením supervizora vizuálních efektů Michala Křečka z pražského postprodukčního studia […] Posted in Zajímavosti
  • Krátce z tiskové konference k novému českému filmu Přes prsty20. srpna 2019 Krátce z tiskové konference k novému českému filmu Přes prsty Po dnešní novinářské projekci filmu představil režisér a scénárista  Petr Kolečko dvojici hereček, které se musely vypořádat s příběhem dvojice plážových volejbalistek. Svou přípravu na […] Posted in Filmové premiéry
  • Masaryk20. února 2017 Masaryk SYNOPSE Zima 1939. Diplomat Jan Masaryk hledá v Americe únik před nedávnou minulostí. Mnichovská dohoda evropských mocností v září 1938 a následné události fakticky ukončily existenci […] Posted in Speciály
  • Komedie Bajkeři už zítra v českých kinech. Zajímavosti z natáčení a soutěž o lístky uvnitř článku18. října 2017 Komedie Bajkeři už zítra v českých kinech. Zajímavosti z natáčení a soutěž o lístky uvnitř článku https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=EW0EdSj12iA Ve filmu bylo využito celkem 29 kol. Z toho 4 kola na kolovou, 1 kolo na kolovou na stěně v bytu Václava Postráneckého, 3 […] Posted in Filmové premiéry
  • Masaryk28. února 2017 Masaryk Dnes tvůrci představili film na tiskové konferenci a projekci novinářům. Hlavní postavu hraje výborně Farel Roden, který dle jeho slov nemusel podstupovat nijak velké líčení, ale dokázal […] Posted in Filmové premiéry
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […] Posted in Galerie
  • Podívejte se na videoklip ke vznikajícímu filmu Bajkeři2. srpna 2017 Podívejte se na videoklip ke vznikajícímu filmu Bajkeři Adam a Vladimír Mišík, tedy otec a syn se spolu setkali poprvé pracovně při nahrávání videoklipu k filmu Bajkeři, ke kterému hudbu složil skladatel Jan. P. […] Posted in Hudba
  • Masaryk - 60 %2. března 2017 Masaryk - 60 % Málokomu se podaří dělat v životě to, co ho baví. Většinou má člověk určité představy, které postupně mění vlivem okolností. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prvního československého […] Posted in Filmové recenze
  • Masaryk28. února 2017 Masaryk Video z novinářské konference. https://youtu.be/ZuOdVTmZ9WM Posted in Videa

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...