Kritiky.cz > Recenze knih > Petr Kadlík: Bejvávalo aneb 111 zapomenutých příběhů z časů našich prababiček a pradědečků

Petr Kadlík: Bejvávalo aneb 111 zapomenutých příběhů z časů našich prababiček a pradědečků

Bejvavalo

V sou­vis­los­ti s loň­ským výro­čím 100 let od vzni­ku Československa se nás zmoc­ni­la jaká­si nos­tal­gie – že teh­dy byl svět jed­no­duš­ší, pře­hled­něj­ší a lidé se k sobě cho­va­li lépe – pros­tě „bývá­va­lo líp“. Jenže bylo tomu sku­teč­ně tak?  Co když jsou naše před­sta­vy, ovliv­ně­né pří­ho­da­mi dob­ré­ho vojá­ka Švejka a fil­my pro pamět­ní­ky, kde se boha­tý továr­ník zami­lo­val do chudé dív­ky a všech­no dob­ře dopadlo, pros­tě myl­né? Že teh­dej­ší doba měla své pro­blémy a nectnos­ti se dočte­te v půvab­né kni­ze Petra Kadlíka Bejvávalo. Dává pro­stor výpo­vě­dím lidí, kte­ří žili v době před sto lety – his­to­ri­kům a novi­ná­řům a umož­ňu­je nám pří­mý vhled účast­ní­ků teh­dej­ších udá­los­tí.

Vydavatel inter­ne­to­vé­ho maga­zí­nu www.bejvavalo.cz vybral z tisí­cov­ky zde uve­řej­ně­ných člán­ků sto jede­náct, kte­ré shro­máž­dil do kni­hy, uka­zu­jí­cí spo­leč­nost na pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí ve všech jejích podo­bách.  Můžete si pře­číst člán­ky o módě, man­žel­ství, rodi­čov­ství, zdra­ví a medi­cí­ně, ale i kuchy­ni, auto­mo­bi­lech, zbra­ních, význam­ných osob­nos­tech nebo o Rusku a vzta­hu Čechů k této zemi. Možná i vy bude­te žas­nout nad téma­ty, kte­rá naši před­ci řeši­li nebo se vám nao­pak budou zdát vel­mi podob­ná těm, kte­rá řeší­me nyní. Tak tře­ba: „Slepice je dnes tvor, k němuž se sou­stře­ďu­je vel­ký zájem, zvláš­tě nyní v zimě, kdy dra­ho­ta vajec dostou­pi­la neslý­cha­né výše. Není divu, že cho­va­jí nyní sle­pi­ce i hos­po­dy­ně, kte­rým se o tom druh­dy nezdá­lo. A prá­vě pro­to také není divu, že také mno­há se nese­tká­vá s tím úspě­chem, kte­rý by oče­ká­va­la,“ píše nezná­mý autor ve Šťastném domo­vě v roce 1916 a radí hos­po­dyň­kám, jaký­mi způ­so­by lze docí­lit vydat­né snůš­ky. Tehdejší tisk slou­žil hlav­ně jako zdroj nových infor­ma­cí a pou­če­ní, funk­ce zábav­ní byla až dru­hot­ná. Takto ape­lo­val Dr. K. Malý v roce 1916 v kni­ze Žena, její krá­sa a život pohlav­ní: „Šněrovačka jest zlem, jemuž nebu­de uči­ně­na v žen­ském svě­tě pří­trž, dokud hlav­ní zákla­dy zdra­vo­vě­dy a pra­vé kra­so­vě­dy nesta­nou se majet­kem žen­ské­ho rozu­mu. Šněrovačka či kor­set má slou­ži­ti úče­lu dvo­jí­mu: Zdánlivě krá­su těla zvý­šit! a krý­ti těles­né vady.“ Některé názo­ry pat­ří dnes mezi pře­ko­na­né, při jejichž čte­ní se neu­brá­ní­me úsmě­vu, jiné pla­ti­ly dob­ře teh­dy, jako dnes. A někte­ré pro­šly vývo­jem, tře­ba jako ty, uve­de­né v roce 1902 v České hos­po­dy­ni: „Hlavními pří­či­na­mi zká­zy zubů jsou poží­vá­ní hor­kých jídel, pití stu­de­ných nápo­jů neb obé záro­veň, špat­né ošet­řo­vá­ní zubů ved­le poží­vá­ní slad­kých věcí.“
Texty, uve­de­né v kni­ze, dopl­ňu­jí tema­tic­ké dobo­vé foto­gra­fie a inze­rá­ty.
Velmi pří­nos­né je sle­do­vat vývoj čes­ké­ho jazy­ka, číst líbi­vou češ­ti­nu a obra­ty, kte­ré dnes již z živé­ho jazy­ka zce­la vymi­ze­ly.
Pokud hle­dá­te hez­ký dárek pod vánoč­ní stro­me­ček, tře­ba pro babič­ku či dědeč­ka, nehle­dej­te, už jste našli.


 • Bejvávalo aneb 111 zapo­me­nu­tých pří­bě­hů z časů našich pra­ba­bi­ček a pra­dě­deč­ků
 • Autor: Petr Kadlík
 • Počet stran: 392
 • Rok vydá­ní: 2019
 • Nakladatel: CPress
 • Kniha ke kou­pi: Albatros Media, a.s.
 • Hodnocení: 100 %


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Šárka Zmátlíková: Kárová dáma7. prosince 2015 Šárka Zmátlíková: Kárová dáma Máte rádi záhady? Takové ty záhady, kdy vás autor donutí knížku přečíst celou, jinak se nedozvíte pravdu? Pokud ano, tak vás zajisté zaujme nová knížka Kárová dáma, od spisovatelky Šárky […]
 • Kiršův Milionový email7. prosince 2015 Kiršův Milionový email O Davidu Kiršovi jsem se možná už někdy zmiňoval. Ačkoli mám o jeho osobě stále některé pochybnosti, jeho knížka Milionový email mne mile překvapila. Je fakt, že si mohl odpustit to […]
 • Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová29. března 2016 Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová Různé bytosti, které často naháněly hrůzu, už když se vyslovilo jejich jméno či naopak ty hodné, které měly lidi chránit, jsou součástí života člověka snad odjakživa. Různá smyšlená […]
 • Jak přesvědčivě vyjednávat8. prosince 2015 Jak přesvědčivě vyjednávat České „Sedávej  panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě,“ platilo možná před sto lety v dnešní době si můžeme být jisti, že taková panenka by se v koutě, dřív než by ji našli, unudila […]
 • RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA27. prosince 2015 RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA Rudá královna je první díl trilogie, kterou u nás vydává nakladatelství Cooboo. Autorkou této série a celého dystopického světa je mladá Victoria Aveyardová a já se stále nepřestávám […]
 • Otazník je polovina srdce - i cesta zpátky může být krokem vpřed13. listopadu 2019 Otazník je polovina srdce - i cesta zpátky může být krokem vpřed Chtěla bych se s vámi podělit o čtenářský zážitek z knihy Otazník je polovina srdce z edice světový Bestseller od autorky Sofie Lunbergové, na kterou jsme se moc těšila. Jelikož jsem měla […]
 • Adalbert Stifter - Žula. Smolaři.5. října 2019 Adalbert Stifter - Žula. Smolaři. Adalbert Stifter, slavný rodák z Horní Plané (dříve Oberplan), kterého však navzdory tomu, že je přirovnáván k jakési obdobě rakouské Boženy Němcové, skoro nikdo u nás nezná.Škoda.Ačkoliv […]
 • Jozef Karika - Trhlina19. prosince 2019 Jozef Karika - Trhlina S Jozefem Karikou jsem se poprvé setkal na vlnách Českého rozhlasu při četbě na pokračování, jednalo se o jeho starší knihu Tma, což je docela působivý thriller (chvílemi snad i […]
 • Víš, kde jsou děti stromů?14. října 2019 Víš, kde jsou děti stromů? Máte rádi příběhy o zvířatech a lese?  Chcete se vypravit na dobrodružné putování lesem a spát přitom pod širákem? Podaří se hajnému Petrovi najít veverčákovi rodinu?  Hajný Petr bydlí ve […]