Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Petr Čadek: Rád učím tančit herce

Petr Čadek: Rád učím tančit herce

Decibely
Decibely

Kterou z taneč­ních scén ve fil­mu máte nej­ra­dě­ji?

Nejen na tom­to fil­mu, ale vše­o­bec­ně, mám nej­ra­dě­ji učit tan­čit her­ce (neta­neč­ní­ky) a hle­dat ces­ty k tomu, aby jejich tanec půso­bil co nej­vě­ro­hod­ně­ji k dané posta­vě... nemu­sí to ale vždy zna­me­nat, že musí tan­čit jako pro­fe­si­o­ná­lo­vé. Konkrétně se mi vel­mi líbí taneč­ní scé­na na uli­ci... je to tako­vý hap­pe­ning. Užíval jsem si také vytvá­ře­ní taneč­ních scén ve stu­diu... toči­li jsme tam v pod­sta­tě můj reál­ný život, pro­to­že ve fil­mu hra­ji cho­re­o­gra­fa a stu­dio, ve kte­rém jsme toči­li je oprav­du moje :-).

Která se sta­vě­la nej­ob­tíž­ně­ji – napří­klad vzhle­dem k ven­kov­ní­mu  pro­sto­ru  nebo nao­pak ome­ze­ní tak, aby  se vše sklou­bi­lo s potře­ba­mi natá­če­ní?

Moje prá­ce je můj život a sta­vě­ní cho­re­o­gra­fií mi obtíž­né nepři­jde. Když si vytvo­ří­te dob­rý tým, vymys­let a zatan­čit se dá téměř coko­liv.
Pokud bych měl ale odpo­vě­dět, tak v tom­to fil­mu to byla asi scé­na, kdy uli­cí pro­chá­zí R. Hrušínský, zpí­vá píseň “ CHTĚL BYCH ŽÍT, TAK JAK SE MÁ“ od Michala Davida a v jed­nom tří­mi­nu­to­vém zábě­ru se k němu tan­cem postup­ně a při­ro­ze­ně při­dá­vá cca tři­cet lidí... krom toho to byl prv­ní natá­če­cí den celé­ho fil­mu.

Vaše sólo s Lucií Vondráčkovou na Mandy je pře­krás­né – jak se pra­cu­je s Lucií jako taneč­ní part­ner­kou  a muse­li jste při prá­ci nějak zohled­nit to, že Lucie byla krát­ce po naro­ze­ní syna Adama, kte­ré­ho měla s sebou?

Během chví­le jsem poznal, že Lucie je veli­ký pro­fík a chce oprav­du tvr­dě makat, aby spl­ni­la vše, co po ní budu chtít. Moc jsme se před tou­to pra­cí nezna­li a náš tanec měl vypa­dat pod­le zadá­ní pro­fe­si­o­nál­ně a vyza­řo­vat kon­krét­ní emo­ce... Myslím, že na to, že Lucka není pro­fe­si­o­nál­ní taneč­ni­ce se to poda­ři­lo a pro mě to byla pří­jem­ná spo­lu­prá­ce... 

 Ve fil­mu se obje­vu­je i fot­ba­lis­ta Pavel Horváth, kte­rý tam má vel­mi zábav­né a své­ráz­né taneč­ní kre­a­ce – je to čis­tě jeho impro­vi­za­ce nebo i v tom­to jste byl  nějak nápo­mo­cen a Pavla usměr­ňo­val?

Pavel je pro mě vel­mi milé pře­kva­pe­ní toho­to fil­mu. Jeho osob­nost, vtip a leh­kost zvlá­dá­ní růz­ných situ­a­cí mě straš­ně baví a s tím sou­vi­sí i jeho oso­bi­tý tanec... Neměl jsem sebe­men­ší potře­bu mu do jeho kre­a­cí zasa­ho­vat... když to vypa­dá dob­ře, zapa­dá to do role a ješ­tě to vychá­zí z něj, tak není co řešit... jen bych to svou inven­cí zkom­pli­ko­val.... je ve fil­mu asi jedi­ný, komu jsem dal v tan­ci vol­nou ruku :-).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,61343 s | počet dotazů: 256 | paměť: 56838 KB. | 29.06.2022 - 21:56:19