Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Pětice filmových počinů roku 2019, která by neměla chybět na vašem jídelníčku

Pětice filmových počinů roku 2019, která by neměla chybět na vašem jídelníčku

Arctic 2
Arctic 2

A je to tady. Nadešel vel­ký sil­vestrov­ský den reka­pi­tu­la­ce. My všich­ni fil­mo­ví fajnšme­kři jsme celý rok žili tím, co si pro nás Hollywood a pří­pad­ně dal­ší kou­ty naše­ho širé­ho svě­ta nachys­ta­ly. Nevím, jest­li bude­te sou­hla­sit, ale pod­le mého sou­du byl letoš­ní rok na kva­lit­ní fil­mo­vá díla bohat­ší než ten loň­ský.

Vidět všech­ny kous­ky pocho­pi­tel­ně neby­lo v silách naší pažó­tí komi­se, někte­ré jsme v bio­gra­fu i pro­švih­li, ale sna­ži­li jsme se ze všech sil zhléd­nout pod­le našich poměr­ně nekom­pro­mis­ních para­me­t­rů to nej­lep­ší. A tady je pět fil­mů, kte­ré se pod­le webu Pažót.cz mimo­řád­ně poda­ři­ly.

El Camino: Film podle seriálu Perníkový táta

Nejnapínavější sní­mek letoš­ní­ho roku, kte­rý jsem okoš­to­val. El Camino z továr­ny Netflixu ovšem na roz­díl tře­ba od Irishmana tak tro­chu zapa­dl mezi množ­stvím kino pre­mi­ér. Příliš vel­ké pozor­nos­ti mezi širo­kou veřej­nos­tí se mu zřej­mě nedo­sta­lo i z toho důvo­du, že je jeho děj dosti váza­ný prá­vě na Perníkového tátu. Více zde.


Arctic: Ledové peklo

Trosečník v Arktidě s tra­dič­ně výbor­ným Madsem Mikkelsenem. Asi tak bych Arctic krát­ce shr­nul. Trosečník, kte­ré­ho jsem zmí­nil, měl sice lep­ší a zají­ma­věj­ší pří­běh, ale v odhod­lá­ní a napros­to auten­tic­ky zuři­vé tou­ze po pře­ži­tí se Mads Tomovi Hanksovýmu zce­la vyrov­ná.


Tenkrát v Hollywoodu

Once Upon a Time in Hollywood bych sice neo­zna­čil za nej­lep­ší film roku, ale za jeden z nej­vět­ších fil­mo­vých zážit­ků nejen roku 2019 zce­la nepo­chyb­ně ano. Ať už díky duu Brad & Leo nebo závě­ru, kte­rý vejde do dějin. Mimochodem, tvůr­ci zřej­mě vysly­še­li naši dabin­go­vou prosbu a hlav­ních rolí se nako­nec k naší vel­ké rados­ti oprav­du zhos­ti­li Michal Dlouhý a Michal Jagelka. Více zde.


Joker

Džoukin je z celé pěti­ce, co se týče emo­cí, asi nej­pů­so­bi­věj­ší film. Vskutku sil­ný záži­tek, kte­rý tu pře­de­vším u fil­mů pod­le komik­so­vé před­lo­hy dlou­ho nebyl. Rozhodně se těší­me na pokra­čo­vá­ní, poně­vadž někte­ré momen­ty byly oprav­du nevšed­ně legen­dár­ní. Více zde.


Klec

A na závěr zabrou­sí­me do čes­ké tvor­by. Televizní film České tele­vi­ze str­čil do kapsy, jak se hez­ky čes­ky říká, veš­ke­ré letoš­ní tuzem­ské novin­ky v kinech a trou­fám si říct, že by se neztra­til ani mezi svě­to­vou kon­ku­ren­cí. Tísnivé dra­ma Jirky Stracha s Jiřinou Bohdalovou a Kryštofem Hádkem by rov­něž roz­hod­ně nemě­lo chy­bět na vašem fil­mo­vém jídel­níč­ku roku 2019.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,94095 s | počet dotazů: 221 | paměť: 55433 KB. | 18.05.2022 - 11:33:22