Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Peter Lundberg - kniha - recenze

Peter Lundberg - kniha - recenze

1400481000 195x290

Celým pří­bě­hem pro­sví­tá jed­na hlav­ní posta­va – Peter Lundberg - osa­mě­lý tři­cát­ník. Děj je zasa­zen do sever­ské země - Švédsko. Od začát­ku vyprá­vě­ní se spi­so­va­tel­ka věnu­je roz­cho­du Petera a jeho pří­tel­ky­ně Marie, a to dob­rých sedm­náct strá­nek. Klasický zaple­te­nec – Marie se sblí­ží s kama­rá­dem Petera Josefem, no, a je to. Pak chví­li blou­dí uli­ce­mi, až ho zou­fal­ství zaže­ne na návště­vu k mat­ce. Ta sice nevy­zví­dá, ale je jí všech­no jas­né. Peter nemá s mat­kou zrov­na nej­vře­lej­ší vztah, jak by to mělo být.

Přespal tam do rána, kde ho pro­bu­dil bra­tr Mats, a aby ho roz­ptý­lil, donu­til ho jít si zabě­hat. Návštěvy u mat­ky se pro Petera sta­ly více čet­né, když náh­le zemřel otec. Právě u mat­ky se sezná­mí s půvab­nou ženou – Agneta. S tou se dají svým způ­so­bem dohro­ma­dy. Trochu chví­li pode­zí­ral bra­t­ra, že se mu líbí, ale Agneta je vůči Matsovi neteč­ná, tak se Peter uklid­ní.

Jednoho veče­ra se ale všech­no poka­zí, když Peter v opi­los­ti a před lid­mi Agnetu napad­ne. Ta ráno zmi­zí bez roz­lou­če­ní a zou­fa­lý Peter neví, kde ji hle­dat. Dojde mu, co pře­de­šlý večer udě­lal a utá­pí se ve vel­kém zou­fal­ství. Jednoho dne nara­zí na dvě mla­dá děv­ča­ta a pozve je k sobě domů. Jsou to sice pro­sti­tut­ky, ale Peter si chce jen popo­ví­dat, ony to však vidí jinak. Peter je vyho­dí z bytu, i když mu vyhro­žu­jí.

Nakonec ho uda­jí poli­cii a ta musí konat. Bohužel i přes­to, že se ničím nepro­vi­nil, je shle­dán vin­ným a nastou­pí do věze­ní. Matka ho po pro­puš­tě­ní při­ja­la, i když nemu­se­la, jak se to čas­to stá­vá. Tímto sice román nekon­čí, ale proč čte­ná­řům pro­zra­zo­vat, když si ho mohou kou­pit.

Upřímně řeče­no, čeka­la jsem něco lep­ší­ho. Tento román se dost líně táh­ne a člo­vě­ku se lepí na patro, jak já říkám. Nemyslím si, že by byl úpl­ně nej­hor­ší, ale není to můj styl. Má 128 stran.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Nava.

  • Autor: Miloslava Ledvinová
  • Žánr: čes­ká belet­rie
  • Nakladatelstvi: Nava
  • Datum vydá­ní: 2013
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46915 s | počet dotazů: 233 | paměť: 51704 KB. | 25.10.2021 - 06:25:48