Kritiky.cz > Profily osob > PETER LORD

PETER LORD

PETER LORD (režie, pro­duk­ce) je spo­lu­ma­ji­te­lem a kre­a­tiv­ním vedou­cím spo­leč­nos­ti Aardman, kte­rou zalo­žil spo­leč­ně se svým dlou­ho­le­tým spo­lu­pra­cov­ní­kem Davidem Sproxtonem v roce 1972. Jako reži­sér byl Lord dva­krát nomi­no­ván na Oscara v kate­go­rii Nejlepší ani­mo­va­ný krát­ký film, popr­vé v roce 1992 za sní­mek Adam a poté zno­vu v roce 1996 za Wat’s Pig. Kromě toho byl za sním­ky Adam, The Amazing Adventures of Morph a War Story.

V roce 2000 spo­jil Lord své síly s Nickem Parkem, aby spo­leč­ně reží­ro­va­li prv­ní celo­ve­čer­ní sní­mek spo­leč­nos­ti Aardman Slepičí úlet, kte­rý sla­vil vel­ké úspě­chy u kri­ti­ky i u divá­ků. Lord byl také pro­du­cen­tem prv­ní­ho osca­ro­vé­ho sním­ku s Wallacem a jeho věr­ným psím spo­leč­ní­kem Gromitem. Snímek Wallace a Gromit: Prokletí krá­lí­kodla­ka měl pre­mi­é­ru v roce 2005. Před nedáv­nem pro­du­ko­val počí­ta­čo­vě ani­mo­va­ný sní­mek Velká vánoč­ní jíz­da, uve­de­ný do kin v lis­to­pa­du 2011. Film byl nomi­no­ván na Zlatý glo­bus a cenu BAFTA v kate­go­rii Nejlepší celo­ve­čer­ní ani­mo­va­ný film.

S Davidem Sproxtonem se Lord popr­vé setkal kon­cem šede­sá­tých let ve ško­le, aby záhy zača­li na kuchyň­ském sto­le expe­ri­men­to­vat s ani­ma­cí. Vyzkoušeli celou řadu tech­nik, až nako­nec zůsta­li u posta­vi­ček z mode­lí­ny. Ještě jako tee­nage­rům jim tele­viz­ní pro­du­cent sta­ni­ce BBC nabí­dl mož­nost točit krát­ké ani­mo­va­né fil­my pro pořad Vision On. Jejich prv­ní pro­fe­si­o­nál­ní posta­vič­kou se stal Morph, kte­rý si poz­dě­ji vyslou­žil vlast­ní seri­ál The Amazing Adventures of Morph. Důkazem jeho popu­la­ri­ty je sku­teč­nost, že se tato posta­vič­ka obje­vu­je v tele­viz­ních pořa­dech dodnes.

Po pře­stě­ho­vá­ní do Bristolu v roce 1976 vypra­co­va­li LordSproxton Aardman na pozi­ci jed­né z nej­zná­měj­ších spo­leč­nos­tí pro výro­bu ani­mo­va­ných fil­mů na svě­tě. V roce 1978 je BBC Bristol pově­ři­la výro­bou dvou krát­kých fil­mů s názvem Animated Conversations. Filmy Down and OutConfessions of a Foyer Girl, kte­ré byly výsled­kem této zakáz­ky a kte­ré reží­ro­va­li Lord a Sproxton, byly pro oblast ani­ma­ce pře­vrat­né svým uplat­ně­ním zázna­mů živých roz­ho­vo­rů. Následně vznik­lo dal­ších pět dílů z této série pro brit­skou sta­ni­ci Channel 4, kte­ré všech­ny reží­ro­va­li LordSproxton. S reži­sé­rem Stephenem Johnsonembra­t­ry Quayovými spo­leč­nost Aardman spo­lu­pra­co­va­la při vzni­ku video­kli­pu Petera Gabriela ke sklad­bě Sledgehammer, kte­rý zís­kal něko­lik oce­ně­ní. O dva roky poz­dě­ji si sta­ni­ce Channel 4 objed­na­la u spo­leč­nos­ti Aardman pěti­díl­nou sérii Lip Synch, jejíž sou­čás­tí byl i Lordův sní­mek War Story. Mezi jeho dal­ší režij­ní poči­ny pat­ři­ly Going EquippedBabylon. Společně se Sproxtonem sehrál Lord také klí­čo­vou roli při vyhle­dá­vá­ní nových talen­tů. Jako vedou­cí výro­by má se spo­leč­nos­tí Aardman na svém kon­tě mimo jiné sním­ky Creature Comforts, Rex the Runt, HumDrum, Stage Fright a aktu­ál­ně­ji napří­klad A Matter of Loaf and Death.

Specifická ani­ma­ce spo­leč­nos­ti Aardman byla také k vidě­ní v řadě tele­viz­ních reklam pro spo­leč­nos­ti jako Lurpack, Mita Copiers, Chevron, HersheysPolo.

Lord se podí­lel na výro­bě prv­ní­ho počí­ta­čo­vě ani­mo­va­né­ho sním­ku spo­leč­nos­ti Aardman Spláchnutej, kte­rý byl pro­du­ko­ván ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí DreamWorks. Jednalo se o prv­ní počí­ta­čo­vý sní­mek Aardmanu a pre­mi­é­ru měl kon­cem roku 2006.

Peter Lord je hos­tu­jí­cím pro­fe­so­rem na UWE a pra­vi­del­ně také pořá­dá před­náš­ky v rám­ci fil­mo­vých fes­ti­va­lů či je čle­nem porot.

V roce 2006 Peter LordDavidem Sproxtonem osla­vi­li 30 let spo­leč­nos­ti Aardman a obě­ma byl udě­len titul Commander of the British Empire.

Zdroj: Falcon a.s.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • DAVID SPROXTON 29. dubna 2012 DAVID SPROXTON DAVID SPROXTON (producent) je spoluzakladatelem a předsedou představenstva společnosti Aardman. Se svým společníkem Peterem Lordem byli svědkem proměny své přátelské spolupráce dvou […]
  • Dobrodružství Marka Twaina - Adventures of Mark Twain, The29. dubna 2012 Dobrodružství Marka Twaina - Adventures of Mark Twain, The Díky Anifestu jsem se podíval na filmy, které nebyly vůbec v česku viděné. V sobotním programu v parku zámku v Duchcově byla projekce filmu od britského tvůrce Willa Vintona, který je […]
  • Tučňáci z Madagaskaru - SPOLUPRÁCE20. listopadu 2014 Tučňáci z Madagaskaru - SPOLUPRÁCE Je jistojisté, že všichni výše postavení špióni Severáku změní názor na metody tučňáků. A je ještě logičtější, že výsledky jejich společné práce v boji proti Davovi, povedou k velmi […]
  • Škatuláci - 50 %16. října 2014 Škatuláci - 50 % Je jedno městečko, spíše hrad s podhradím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vládne, ale místní šlechta se honosí bílými klobouky. Místní policie zase vlastní klobouky červené. Zvláštností […]
  • Simpsonovi ve filmu - The Simpsons Movie10. září 2007 Simpsonovi ve filmu - The Simpsons Movie Přiznávám, že jemnější humor Simpsonových je mi bližší než drsný, který nabízí South Park. Ne tak očividné, ale vtipné popkulturní narážky mě rozesmějí víc než divoký vodopád sprostých […]
  • Rebelka (Brave) – Merinda a kouzla - 60 %12. srpna 2012 Rebelka (Brave) – Merinda a kouzla - 60 % Do kin přichází animovaný film s výraznou dívčí hrdinkou. Společnost Pixar vsadila tentokrát na rusovlasou princeznu Merindu, která si užívá báječný život s jízdou na koni a střelbou […]
  • Lichožrouti – 70%26. října 2016 Lichožrouti – 70% Punkoví vs. mafiánští ponožkožrouti Lichožrouti byli odhaleni, popsání a zachyceni na filmové plátno! A o koho že jde? Kdo četl trilogii Pavla Šruta, už ví, že se jedná o malé tvorečky, […]
  • Letadla - 50 %18. srpna 2013 Letadla - 50 % Komu se alespoň trochu líbila užvaněná auta a výtvarné nápady ve filmech Auta, ten by si neměl nechat ujít příběh o malém, ale snaživém práškovacím letadle, které má snadno zapamatovatelné […]
  • Ovečka Shaun ve filmu - 95 %19. dubna 2015 Ovečka Shaun ve filmu - 95 % Tak co nás čeká ve Ovečce Shaun ve filmu? Ano správně, odpověděli jste dobře. Ovečka Shaun a její kamarádi z farmy, maličký Timmy, jejich hlídací pes Bitzer a jejich věrný ochránce vás […]
  • Alois Nebel - 75 %26. září 2011 Alois Nebel - 75 % Do našich kin se dostává zajímavý film, který si určitě najde své příznivce. Unikátní zpracování hraného filmu s využitím technologie rotoskopie dodává dílu jednotné výtvarné ladění, které […]