Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Peter Jackson

Peter Jackson

peter jackson
peter jackson

Peter Jackson  je jed­ním z nej­ú­spěš­něj­ších fil­mo­vých tvůr­ců svě­ta. Jeho monu­men­tál­ním poči­nem je zejmé­na tri­lo­gie „Pán prs­te­nů“, kte­rou reží­ro­val, jejímž byl spo­lu­au­to­rem jako scé­náris­ta a kte­rou pro­du­ko­val spo­leč­ně s tak­též Oscarem oce­ně­ný­mi spo­lu­pra­cov­ni­ce­mi Fran Walsh a Philippou Boyens. Jejich tři fil­my zís­ka­ly dohro­ma­dy 30 nomi­na­cí na Oscara, z nichž 17 pro­mě­ni­ly, když zís­ka­ly mj. (v pří­pa­dě posled­ní­ho dílu) též Oscara za nej­lep­ší film. Svoji prv­ní nomi­na­ci na Oscara zís­ka­li Jackson a Walsh v kate­go­rii nej­lep­ší původ­ní scé­nář k oce­ňo­va­né­mu fil­mu „Nebeská stvo­ře­ní“.

Jackson byl pro­střed­nic­tvím své novozéland­ské znač­ky Wing Nut Films zod­po­věd­ný též za úspěš­ný rema­ke „King Konga“ z roku 2005, kte­rý svě­to­vě utr­žil více než 500 mili­o­nů dola­rů a jenž zís­kal tři nomi­na­ce na Oscara. Nedávno Jackson také reží­ro­val na Oscara nomi­no­va­ný sní­mek „Pevné pou­to“, adap­ta­ci oce­ňo­va­né­ho best­selle­ru Alice Sebold. Byl také pro­du­cen­tem glo­bál­ní sen­za­ce „District 9“, nomi­no­va­né na Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší film.

Jackson dále spo­leč­ně se Stevenem Spielbergem a Kathleen Kennedy pro­du­ko­val též „Tintinova dob­ro­druž­ství“ reži­sé­ra Stevena Spielberga. Tento film zís­kal ved­le spous­ty dal­ších cen a též nomi­na­cí na Zlatý glo­bus v kate­go­rii nej­lep­ší ani­mo­va­ný film, a cenu Producers Guild of America Award pro nej­lep­ší pro­du­cen­ty kres­le­né­ho fil­mu dané­ho roku. Tento film je prvý v řadě cel­kem tří fil­mů, zalo­že­ných na svě­to­vě pro­slu­lém komik­su auto­ra Hergé. Jackson bude reží­ro­vat prá­vě dru­hý film série.

V roce 2010 byl za své záslu­hy pro film paso­ván na rytí­ře.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61952 s | počet dotazů: 219 | paměť: 55813 KB. | 24.05.2022 - 13:22:26